Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka niemieckiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-LGO2-1L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka niemieckiego 2
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rojek
Prowadzący grup: Magdalena Filar, Tomasz Rojek, Agnieszka Vogelgesang-Doncer, Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu morfologii i składni języka niemieckiego

Efekty kształcenia:

FGE_K1_W01 student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii germańskiej.

FGE_K1_W02 student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie gramatyki języka niemieckiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

FGE_K1_W05 student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii germańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Student uzyskuje zaliczenie z ćwiczeń na podstawie pozytywnych wyników kontrolnych prac pisemnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przedmiot kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej i ustnej, do którego student zostaje dopuszczony po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Obowiązuje skala ocen od 2 do 5.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia germańska, rok 1

Skrócony opis:

Wykłady z gramatyki opisowej poświęcone są zagadnieniom z zakresu morfologii i składni języka niemieckiego. W ramach wykładów omówione zostają części mowy języka niemieckiego i ich kategorie gramatyczne. Część kursu dotycząca morfologii skupia się na morfologii fleksyjnej, tj. na regułach tworzenia i rozpoznawania form fleksyjnych leksemów i na opisie sieci funkcjonalnych opozycji morfologicznych, które stanowią o strukturze wyrazu w języku niemieckim.

Pełny opis:

a) czasownik: odmiana czasownika w języku niemieckim, afinitywne formy czasownika, rekcja, rodzaje czynności i ich wykładniki, werbalne frazy składniowe, walencja czasownika, czasowniki regularne i nieregularne, przechodnie i nieprzechodnie, zwrotne i wzajemnie zwrotne, modalne i semimodalne; kategorie czasownika (osoba, liczba, czas, strona, tryb) – wykładniki kategorii i ich funkcje w zdaniu/ wypowiedzi

b) rzeczownik: odmiana rzeczownika w języku niemieckim (słaba, mocna, mieszana), role semantyczne i funkcje syntaktyczne przypadków gramatycznych, liczba rzeczownika (tworzenie liczby mnogiej, singulare i plurale tantum), rodzaj gramatyczny a naturalny, fonologiczne, morfologiczne i semantyczne mechanizmy przypisywania rodzaju; zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, pytające, nieokreślone, względne, przysłówki zaimkowe

c) przymiotnik: deklinacja przymiotnika (po rodzajniku określonym, nieokreślonym i zerowym), stopniowanie, rekcja, morfosyntaktyczne klasy przymiotnika, semantyczna klasyfikacja przymiotnika, współrzędne i podrzędne połączenia przydawek przymiotnikowych

d) przysłówek: odgraniczenie przysłówka od imiesłowów, przysłówków zdaniowych, partykuł, przysłówków zaimkowych, partykuł, przydawki orzecznikowej; morfosyntaktyczne klasy przysłówka, semantyczna klasyfikacja przysłówka; przysłówki zdaniowe i ich rodzaje

e) rodzajnik: deklinacja rodzajnika, reguły użycia rodzajnika określonego, nieokreślonego i zerowego

f) przyimek: pozycja przyimka w grupie nominalnej, rekcja, przyimki jedno i wieloczłonowe, prymarne i sekundarne, semantyczna klasyfikacja przyimka

g) spójniki zdań współrzędnych i podrzędnych; semantyczna klasyfikacja spójników

h) partykuła: partykuły stopniujące, sytuujące i afektujące – pozycje poszczególnych typów partykuł w zdaniu i ich funkcje semantyczne i pragmatyczne

Literatura:

Bußmann, Hadumod (1990-) Lexikon der Sprachwissenschaft, Kröner: Stuttgart.

Engel, Ulrich u.a. (eds.) (1999) Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Bd. 1 und 2, Julius Groos: Heidelberg.

Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim (2001-) Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt: Berlin/ München.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rojek
Prowadzący grup: Magdalena Bednarczyk-Gacek, Tomasz Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu morfologii i składni języka niemieckiego

Efekty kształcenia:

FGE_K1_W01 student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii germańskiej.

FGE_K1_W02 student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie gramatyki języka niemieckiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

FGE_K1_W05 student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii germańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Student uzyskuje zaliczenie z ćwiczeń na podstawie pozytywnych wyników kontrolnych prac pisemnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przedmiot kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej i ustnej, do którego student zostaje dopuszczony po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Obowiązuje skala ocen od 2 do 5.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia germańska, rok 1

Skrócony opis:

Wykłady z gramatyki opisowej poświęcone są zagadnieniom z zakresu morfologii i składni języka niemieckiego. W ramach wykładów omówione zostają części mowy języka niemieckiego i ich kategorie gramatyczne. Część kursu dotycząca morfologii skupia się na morfologii fleksyjnej, tj. na regułach tworzenia i rozpoznawania form fleksyjnych leksemów i na opisie sieci funkcjonalnych opozycji morfologicznych, które stanowią o strukturze wyrazu w języku niemieckim.

Pełny opis:

a) czasownik: odmiana czasownika w języku niemieckim, afinitywne formy czasownika, rekcja, rodzaje czynności i ich wykładniki, werbalne frazy składniowe, walencja czasownika, czasowniki regularne i nieregularne, przechodnie i nieprzechodnie, zwrotne i wzajemnie zwrotne, modalne i semimodalne; kategorie czasownika (osoba, liczba, czas, strona, tryb) – wykładniki kategorii i ich funkcje w zdaniu/ wypowiedzi

b) rzeczownik: odmiana rzeczownika w języku niemieckim (słaba, mocna, mieszana), role semantyczne i funkcje syntaktyczne przypadków gramatycznych, liczba rzeczownika (tworzenie liczby mnogiej, singulare i plurale tantum), rodzaj gramatyczny a naturalny, fonologiczne, morfologiczne i semantyczne mechanizmy przypisywania rodzaju; zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, pytające, nieokreślone, względne, przysłówki zaimkowe

c) przymiotnik: deklinacja przymiotnika (po rodzajniku określonym, nieokreślonym i zerowym), stopniowanie, rekcja, morfosyntaktyczne klasy przymiotnika, semantyczna klasyfikacja przymiotnika, współrzędne i podrzędne połączenia przydawek przymiotnikowych

d) przysłówek: odgraniczenie przysłówka od imiesłowów, przysłówków zdaniowych, partykuł, przysłówków zaimkowych, partykuł, przydawki orzecznikowej; morfosyntaktyczne klasy przysłówka, semantyczna klasyfikacja przysłówka; przysłówki zdaniowe i ich rodzaje

e) rodzajnik: deklinacja rodzajnika, reguły użycia rodzajnika określonego, nieokreślonego i zerowego

f) przyimek: pozycja przyimka w grupie nominalnej, rekcja, przyimki jedno i wieloczłonowe, prymarne i sekundarne, semantyczna klasyfikacja przyimka

g) spójniki zdań współrzędnych i podrzędnych; semantyczna klasyfikacja spójników

h) partykuła: partykuły stopniujące, sytuujące i afektujące – pozycje poszczególnych typów partykuł w zdaniu i ich funkcje semantyczne i pragmatyczne

Literatura:

Bußmann, Hadumod (1990-) Lexikon der Sprachwissenschaft, Kröner: Stuttgart.

Engel, Ulrich u.a. (eds.) (1999) Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Bd. 1 und 2, Julius Groos: Heidelberg.

Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim (2001-) Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt: Berlin/ München.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.