Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 5:Krótkie formy tekstowe i multimodalne w przestrzeni publicznej. Aspekty semantyczne, pragmatyczne, gramatyczne, tłumaczeniowe i interakcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-MS5-BZ-1Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 5:Krótkie formy tekstowe i multimodalne w przestrzeni publicznej. Aspekty semantyczne, pragmatyczne, gramatyczne, tłumaczeniowe i interakcyjne
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Berdychowska
Prowadzący grup: Zofia Berdychowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie merytoryczne i warsztatowe do napisania pracy magisterskiej oraz do egzaminu magisterskiego.

Treści przekazywane na seminarium profilowane są zgodnie z konkretnym tematem seminarium oraz zainteresowaniami uczestniczących w seminarium.

Efekty kształcenia:

W1 Student zna i rozumie szczegółowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. FGE_K2_W07

W2 Student zna aksjologiczny kontekst oraz różnorodne uwarunkowania prowadzonej przez siebie działalności, wynikające z zależności między faktami, teoriami i metodami działania. FGE_K2_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student posiada umiejętność pogłębionej argumentacji z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków. FGE_K2_U05

U2 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niemieckim lub/i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu. FGE_K2_U08

U3 Student potrafi w zaawansowanym stopniu porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych w ramach filologii germańskiej. FGE_K2_U09

U4 Student potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego szczegółowo formułować i analizować problemy badawcze w zakresie filologii germańskiej oraz dobierać zaawansowane metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień. FGE_K2_U10

U5 Student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania. FGE_K2_U11

U6 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać zaawansowane umiejętności badawcze w zakresie filologii germańskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. FGE_K2_U13

U7 Student potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać swoje stanowisko. FGE_K2_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi oceniać i selekcjonować informacje; w przypadku trudności

z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzysta z opinii ekspertów. FGE_K2_K01

K2 Student rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami. FGE_K2_K04

K3 Student zna zasady właściwego postępowania w środowisku pracy, potrafi krytycznie oceniać pracę własną siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy. FGE_K2_K05

Forma i warunki zaliczenia:

Semestr 1: Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne i aktywne uczestnictwo w seminarium, przedstawienie roboczego konspektu pracy magisterskiej i wstępnej bibliografii.

Semestr 2: Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne i aktywne uczestnictwo w seminarium, przygotowanie i przedstawienie prezentacji związanej z tematem przygotowywanej pracy, udział w dyskusjach na podstawie zadanych tekstów, przedstawienie do oceny jednego rozdziału pracy

magisterskiej.

Semestr 3: Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne uczestnictwo w

konsultacjach oraz przedstawienie wyników badań i redakcji co najmniej

50% pracy magisterskiej.

Semestr 4: Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne uczestnictwo w

konsultacjach, przedstawianie i bieżąca korekta kolejnych fragmentów

pracy oraz przyjęcie zredagowanej pracy magisterskiej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie i wyniki badań

Metody dydaktyczne:

Semestr 1: seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja;

Semestr 2: analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Semestr 3: dyskusja, konsultacje

Semestr 4: dyskusja, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

Semestr 1: 2

Semestr 2: 4

Semestr 3: 8

Semestr 4: 15

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia germańska

Skrócony opis:

Tematyka seminarium 1: Krótkie formy tekstowe i multimodalne w przestrzeni publicznej. W1, W2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, K1, K2, K3

Tematyka seminarium 2: Kategorie i kategoryzowanie. W1, W2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, K1, K2, K3

Pełny opis:

1. Treści ogólne: Konceptualizacja przedmiotu badań; Określenie zadania badawczego,zaplanowanie sposobu jego rozwiązania oraz formułowanie pytań badawczych / tez, używanie stosownych argumentów; Struktura pracy i rozkład treści; Konstruowanie listy i wyszukiwanie adekwatnej literatury przedmiotu i korzystanie z niej w sposób twórczy. Spójność i logika prowadzenia wywodu, przedstawianie wyników analizy oraz wniosków; Sposoby językowego odgraniczania własnych przemyśleń od zaczerpniętych z literatury przedmiotu; Prawidłowe cytowanie i stosowanie odsyłaczy bibliograficznych oraz przypisów; Zaznajomienie ze znakami korektorskimi. Redakcja dłuższego, kilkudziesięciostronicowego tekstu o charakterze akademickim.

W1, W2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, K1, K2, K3

2. Zapoznanie z głównymi koncepcjami teoretycznymi, stanowiącymi podstawę

przeprowadzanych w pracy badań; Zapoznanie z podstawowymi narzędziami

badawczymi. W1, W2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, K1, K2, K3

3. Krytyczna analiza artykułów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem

konceptualizacji przedmiotu badań, wywodu naukowego, poprawności badawczej, sposobu przedstawiania wyników i wniosków oraz struktury.

W1, W2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, K1, K2, K3

4. Tematyka 1: Krótkie formy tekstowe i multimodalne w przestrzeni publicznej. W1, W2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, K1, K2, K3

5. Tematyka 2: Kategorie i kategoryzowanie. W1, W2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, K1, K2, K3

Literatura:

Obowiązkowa

1. Rothstein, Björn ( ): Wissenschaftliches Arbeiten für Linguisten. Tübingen: Narr 2011.

2. Literatura odpowiadająca każdorazowej tematyce seminarium magisterskiego.

Dodatkowa

1. http://www.studium-und-pc.de/vorwort-der-wissenschaftlichen-arbeit.htm

2. Literatura odpowiadająca każdorazowej tematyce seminarium magisterskiego.

3. Materiały własne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.