Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa stosowanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-MSJ-2Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z językoznawstwa stosowanego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Berdychowska
Prowadzący grup: Zofia Berdychowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Student:

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego w językoznawstwie stosowanym – NFDe2A_W02

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru językoznawstwa, jego przedmiotu i metodologii – NFDe2A_W03

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach językoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych – NFDe2A_W05

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polsko- i niemieckojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy – NFDe2A_U06

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

aktywny udział w zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

30 godz. konwersatorium – 1 pkt;

30 godz. przygotowanie do zajęć - 2 pkt

15 godz. przygotowanie do egzaminu - 1 pkt

Skrócony opis:

Przedmiot drugiej części kursu stanowią wybrane problemy polsko-niemieckiej gramatyki, semantyki i pragmatyki kontrastywnej.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

- Rodzaje czynności i aspekt

- Semantyka niemieckich i polskich przedrostków czasownikowych

- Niemiecki i polski system czasów

- Tryb czasownika w języku polskim i niemieckim

- Strona czasownika w języku polskim i niemieckim (strona czynna, bierna, zwrotna, medium)

- Przymiotnik w języku polskim i niemieckim – semantyka sufiksów przymiotnikowych, klasy znaczeniowe przymiotnika, szyk przydawek przymiotnikowych w połączeniach współrzędnych i podrzędnych

- Negacja zdaniowa i szczegółowa

- Wykładniki modalności zdaniowej języka polskiego i niemieckiego

- Rodzaje czynności i formalne typy wyrażeń zdaniowych

- Niemieckie partykuły afektujące oraz ich polskie odpowiedniki

Literatura:

Bußmann, Hadumod (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner.

Czochralski, Jan (1990) Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Grochowski, Maciej (1986) Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Ossolineum, Wrocław.

Grochowski, Maciej (1997) Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.

Grzegorczykowa, Renata i in. (red.) (1999) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, PWN, Warszawa.

Helbig Gerhard (1994): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig: Langenscheidt.

Polański, Kazimierz (red.) (1999) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław/Warszawa/Kraków: Ossolineum.

Ulrich, Engel i in. (1999) Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, t. 1 i 2, Heidelberg: Groos.

Zifonun, Gisela / Hoffmann, Ludger / Strecker, Bruno i in. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin: de Gruyter.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.