Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lingwistyka tekstu 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-MSN1-1Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lingwistyka tekstu 1
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Berdychowska
Prowadzący grup: Zofia Berdychowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu lingwistyki tekstu, a także przygotowanie do przeprowadzenia pogłębionej analizy lingwistycznej tekstu.

Efekty kształcenia:

NFDe2A_W02 – student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w lingwistyce tekstu;

NFDe2A_W03 - student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny;

NFDe2A_U06 - student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy;

NFDe2A_U08 - student potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod;

NFDe2A_K01 - student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

NFDe2A_K02 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;


Wymagania wstępne:

Znajomość przedmiotów lingwistycznych prowadzonych w ramach studiów I stopnia, w tym znajomość podstaw morfologii i składni języka niemieckiego, a także znajomość podstaw lingwistycznej analizy tekstu i dyskursu.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), uczestnictwo w dyskusjach, pozytywne zaliczenie prac kontrolnych i wykonywanie zadań domowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

pisemne prace kontrolne, zadania domowe

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

metody problemowe – klasyczna metoda problemowa

metody problemowe – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia germańska, rok 1

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w główne zagadnienia teoretyczne, problemy i perspektywy badawcze lingwistyki tekstu, zapoznanie z metodologią badań, a także usystematyzowanie, poszerzenie aparatu terminologiczno-pojęciowego oraz przygotowanie do pogłębionej analizy strukturalno-funkcjonalnej tekstu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w główne zagadnienia teoretyczne, problemy i perspektywy badawcze lingwistyki tekstu, zapoznanie z metodologią badań, a także usystematyzowanie, poszerzenie aparatu terminologiczno-pojęciowego oraz przygotowanie do pogłębionej analizy strukturalno-funkcjonalnej tekstu.

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i łączą rozważania teoretyczne z ćwiczeniami praktycznymi z zakresu językoznawczej analizy tekstu. W trakcie kursu główny nacisk zostanie położony na omówienie struktury gramatycznej i semantycznej tekstu (omówienie kryteriów i wykładników tekstowości) oraz analizę pozycji strategicznych w tekście.

Literatura:

Bilut-Homplewicz, Z., Czachur, W., Smykała M. (red.) (2009): Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń. Wrocław.

Bilut-Homplewicz, Z., Czachur, W., Smykała M. (red.) (2009): Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń. Wrocław.

Brinker, K. (1992): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Erich Schmidt Verlag, Berlin.

Gansel, Ch., Jürgens F. (2002): Textlinguistik und Textgrammatik. Eine Einführung. Wiesbaden 2002.

Hausendorf, H/ Kesselheim, W. (2008): Textlinguistik fürs Examen. (Linguistik fürs Examen), Bd. 5 Göttingen.

Klosa, A. Scholze-Stubenrecht, W., Wermke, M. (hrsg.) (1998): Vom Wort und Satz zum Text – ein Ausblick. In: Duden Grammatik der deutschen Gegewartssprache, Bd.4, Mannheim, S.802-826.

Wawrzyniak, Z. (1980): Einführung in die Textwissenschaft. Probleme der Textbildung im Deutschen. Warszawa 1980

Weinrich, H (1993): Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim.

Vater, H. (2005): Einführung in die Textlinguistik. Wilhelm Fink Verlag, München.

Żydek-Bednarczuk, U. (2005): Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Wydawnictwo Universitas.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.