Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie ustne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-MST-2Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie ustne I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Moskała
Prowadzący grup: Paweł Moskała
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

-

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawami przekładu ustnego – konsekutywnego oraz symultaniczego (szeptanego).

Efekty kształcenia:

NF2A_U09, przy rozwiązywaniu problemów w zakresie wybranej specjalności potrafi integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych,

NF2A_K01, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,

NF2A_K02, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

NFDe1A_W03, student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka niemieckiego i literatury obszaru niemieckojęzycznego; ma świadomość kompleksowej natury języka niemieckiego, jego złożoności i historycznej zmienności,

NFDe1A_K06, student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Wymagania wstępne:

Ukończenie I roku studiów II stopnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności)

b) przygotowanie do zajęć (wykonanie zadań domowych)

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji, praca grupowa)

d) tłumaczenie na ocenę (na zakończenie semestru)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

-

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

-

Bilans punktów ECTS:

2

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia germańska, rok 2

Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest tłumaczenie ustne (konsekutywne i symultaniczne – szeptane) z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki. Studenci doskonalą umiejętność przygotowania terminologicznego i tematycznego oraz umiejętność notacji. Zaznajamiają się z podstawami terminologii fachowej oraz poznają strategie translatorskie, które pozwolą im na efektywne przełożenie różnego rodzaju tekstów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny, wprowadzone zostają jednak elementy teorii przekładu ustnego. Studenci pracują indywidualnie i w zespołach, korzystając z różnego rodzaju pomocy i materiałów, w tym także ze źródeł internetowych i audiowizualnych. Materiał ćwiczeniowy stanowią zróżnicowane pod względem tematycznym wywiady, reportaże i przemówienia.

Istotne elementy przeprowadzonych w ramach zajęć ćwiczeń:

- analiza tekstologiczna i terminologiczna tekstów

- indywidualne przygotowanie przez uczestników kursu ekwiwalentów terminologicznych oraz wspólne omówienie zebranych informacji

- internalizacja terminologii

- zadania asocjacyjne

- dyskusja nad najczęściej popełnianymi błędami tłumaczeniowymi

Program zajęć przewiduje:

- zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat warsztatu tłumacza ustnego

- przygotowanie teoretyczne do tłumaczenia konsekutywnego oraz przeprowadzenie ćwiczeń z tego zakresu

- wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego (szeptanego) oraz przeprowadzenie ćwiczeń z tego zakresu

- omówienie trudności językowych i najczęstszych błędów w tłumaczeniu różnych typów tekstów, w tym także tekstów specjalistycznych

- kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Gillies, Andrew: Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Kraków 2007.

Gabaude, Florent / Mengard, Frédérique / Nowag, Sibylle: Niemiecki współczesny słownik tematyczny, Warszawa 2006.

Kautz, Ulrich: Handbuch, Didaktik des Übersetzens und des Dolmetschens, München 2002.

Kielar, Barbara Z.: Zarys translatoryki, Warszawa 2003.

Tryuk, Małgorzata: Przekład ustny konferencyjny, Warszawa 2007.

Tryuk, Małgorzata (red.): Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego: z badań Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego: praca zbiorowa, Warszawa 2006.

Słowniki terminologiczne

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Moskała
Prowadzący grup: Paweł Moskała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.