Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia ustne konsekutywne (polski-włoski) II rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1018 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia ustne konsekutywne (polski-włoski) II rok
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Surma-Gawłowska
Prowadzący grup: Luca Palmarini, Monika Surma-Gawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

materiały do zajęć będą podawane na bieżąco na platformie Pegaz:

https://pegaz.uj.edu.pl/index.html

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami przekładoznawczymi, metodologiami oraz aparatem pojęciowo-terminologicznym stosowanym w przekładzie konsekutywnym, zwłaszcza w obszarze języka włoskiego oraz w instytucjach europejskich;

- zapoznanie studentów z zasadami tłumaczenia komunikatów ustnych właściwymi dla przekładu konsekutywnego oraz z zasadami sporządzania własnych glosariuszy;

- zapoznanie studentów z podstawowymi danymi na temat systemu instytucjonalnego Włoch i Unii Europejskiej,

- zapoznanie studentów z podstawowymi technikami pamięciowymi,

- zapoznanie studentów z technikami note-taking,

Efekty kształcenia:

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie przekładoznawstwa, zna specyficzne zasady tłumaczenia komunikatów ustnych właściwe dla przekładu konsekutywnego, zwłaszcza we Włoszech i w krajach włoskiego obszaru językowego

Powiązane efekty: FWL_K2_W01


Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie języka włoskiego, ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz różnorodności odmian tego języka na różnych obszarach jego występowania oraz różnic międzykulturowych w odniesieniu do języka i kultury polskiej, zna różne rejestry języka włoskiego i polskiego oraz formy językowo-protokolarne niezbędne w wykonywaniu tłumaczeń ustnych.

Powiązane efekty: FWL_K2_W02


Student zna i dogłębnie rozumie metody analizy i interpretacji różnych komunikatów ustnych (ogólnych i specjalistycznych, w tym prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych), formułowanych zarówno w języku polskim, jak i włoskim

Powiązane efekty: FWL_K2_W04


Student posiada pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym Włoch i krajów włoskiego obszaru językowego; ma także wiedzę o systemie administracyjnym i instytucjonalnym oraz orientację we współczesnym życiu politycznym, społecznym i gospodarczym tego obszaru, niezbędne do przeprowadzenia analizy, interpretacji oraz przekładu konsekutywnego różnego rodzaju komunikatów ustnych

Powiązane efekty: FWL_K2_W08


Student potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstów o charakterze ogólnym lub specjalistycznym z języka polskiego na język włoski oraz z języka włoskiego na język polski.

Powiązane efekty: FWL_K2_U02


Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne w procesie analizy, interpretacji oraz przekładu komunikatów ustnych, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne, w tym również tworzyć własne słowniki i glosariusze.

Powiązane efekty: FWL_K2_U03


Student potrafi rozpoznać różne rodzaje komunikatów ustnych sformułowanych w języku włoskim i polskim oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację w celu dokonania poprawnego przekładu konsekutywnego.

Powiązane efekty: FWL_K2_U05


Student potrafi określić priorytety przy realizacji złożonego zadania w zakresie przekładu ustnego, uwzględniając okoliczności, w jakich wygłaszany jest komunikat, osobę i cele mówcy oraz charakterystykę słuchaczy.

Powiązane efekty: FWL_K2_U04


Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować złożone informacje oraz formułować krytyczne sądy, potrafi współdziałać i pracować w grupie, w tym podawać teksty do tłumaczenia konsekutywnego

Powiązane efekty: FWL_K2_K01

Wymagania wstępne:

w kursie biorą udział tylko studenci zakwalifikowani na specjalizację tłumaczeniową

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 3 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.


Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i zaliczenia końcowego. Na zaliczeniu końcowym obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):


• 0-65 pkt. – ocena ndst


• 66-73pkt. – ocena dst


• 74-80 pkt. – ocena + dst


• 81-89 pkt. – ocena db


• 90-95 pkt. – ocena + db


• 96-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Na każdych zajęciach każdy student wykonuje kilka prób przekładu, które oceniane są i komentowane przez prowadzącego. Warunkiem końcowego zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz zdanie zaliczenia końcowego (tłumaczenie konsekutywne tekstu przygotowanego przez prowadzącego).


Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:


- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu


- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów


- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.


Metody podsumowujące:


- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.

Metody dydaktyczne:

metody podające:


• objaśnienie lub wyjaśnienie.


metody aktywizujące:


• dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne (improwizacja)


metody eksponujące:


• prezentacja power-point


• metody praktyczne:


ćwiczenia pamięciowe, symulacja, ćwiczenia przekładowe

Bilans punktów ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 60 godz. – 2 ECTS


przygotowanie do zajęć: prace pisemne i lektura tekstów 79 godz. – 2 ECTS


przygotowanie do egzaminu i egzamin 41 godz. – 2 ECTS


Wszystkie punkty przyznawane są po pozytywnym zaliczeniu końcowym przedmiotu.

Pełny opis:

Temat 1

- zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami przekładoznawczymi, metodologiami oraz aparatem pojęciowo-terminologicznym stosowanym w przekładzie konsekutywnym, zwłaszcza w obszarze języka włoskiego oraz w instytucjach europejskich;

Powiązane efekty uczenia się: W1 W3 U2 K1

Temat 2

- zapoznanie studentów z zasadami tłumaczenia komunikatów ustnych właściwymi dla przekładu konsekutywnego oraz z zasadami sporządzania własnych glosariuszy;

Powiązane efekty uczenia się: W3 U2 U3 U4 K1

Temat 3

- zapoznanie studentów z podstawowymi danymi na temat systemu instytucjonalnego Włoch i Unii Europejskiej,

Powiązane efekty uczenia się: W4 U4 K1

Temat 4

- zapoznanie studentów z podstawowymi technikami pamięciowymi + praktyczne ćwiczenia pamięciowe; zapoznanie studentów z podstawowymi technikami note-taking + praktyczne ćwiczenia w sporządzaniu notatek;

Powiązane efekty uczenia się: W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1

Temat 5

- wstępne ćwiczenia przekładowe (identyfikowanie i analiza problemów translatorskich które niesie ze sobą dany komunikat ustny, dobieranie metody i techniki pozwalające na ich rozwiązanie, ćwiczenia w identyfikowaniu w tekście najważniejszych treści, tłumaczenie konsekutywne prostych tekstów, początkowo na zapowiedziane wcześniej tematy opracowywane przez studentów, następnie na dowolny, nieznany wcześniej temat.);

Powiązane efekty uczenia się: W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1

Temat 6

- docelowe ćwiczenia przekładowe (student dokonuje przekładu 4-6 minutowego komunikatu z języka włoskiego na język polski korzystając z notatek)

Powiązane efekty uczenia się: W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1

Literatura:

Literatura podstawowa:

Interpretazione simultanea e consecutiva, a c. di C. Falbo, M. Russo, S. Sergio, Milano 1999

C. Monicelli, Messaggi in codice: analisi del discorso e strategie per prendere appunti, Milano 1999

A. Gilles, Tłumaczenie ustne, Kraków 2001 A. Ricciardi, Dalla traduzione all’interpretazione, Milano 2003

G. Garzone, M. Viezzi, Comunicazione specialistica e interpretazione di conferenza, Trieste 2009

materiały własne: autentyczne teksty przemówień (audio-video)

Literatura dodatkowa:

W. Pisarek , Nowa retoryka dziennikarska , Universitas, Kraków 2002,

H. Lemmermann, Komunikacja Werbalna, Astrum, Wrocław 2006 0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.