Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury brazylijskiej (XVI-XIX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1021 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury brazylijskiej (XVI-XIX w.)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Borowski
Prowadzący grup: Gabriel Borowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Brak.

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zaznajomienie uczestników z zarysem rozwoju literatury brazylijskiej od okresu kolonialnego do końca XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem prądów i zjawisk kluczowych w toku przemian historycznoliterackich.

Efekty kształcenia:

WIEDZA – po zaliczeniu modułu student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej [NFPt1A_W01+]

- zna podstawowe pojęcia terminologiczne z teorii i metodologii badań literackich dotyczące rodzajów i gatunków literackich, prądów literackich, podstawowych metod analizy tekstu literackiego [NFPt1A_W02++]

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury brazylijskiej XVI-XIX wieku; zna tendencje i prądy literackie tej epoki, podstawowe formy literackie; zna głównych autorów brazylijskich tej epoki oraz ich twórczość zgodnie z poniżej przedstawionymi treściami modułu [NFPt1A_W03+++]

- ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach literatury brazylijskiej XVI-XIX wieku z literaturami innych obszarów portugalskojęzycznych i literaturami obcymi; zdaje sobie sprawę z miejsca literatury brazylijskiej XVI-XIX wieku na tle panoramy literatury europejskiej i światowej [NFPt1A_W04++]

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dawnych tekstów literackich (tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych) [NFPt1A_W06++]

- zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego [NFPt1A_W08+]

UMIEJĘTNOŚCI – po zaliczeniu modułu student:

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania w języku portugalskim krótkich prac pisemnych stanowiących analizę tekstu lub grupy tekstów literackich należących do literatury brazylijskiej XVI-XIX wieku [NFPt1A_U03+++]

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia wystąpień ustnych w języku portugalskim na wybrany temat dotyczący literatury brazylijskiej XVI-XIX wieku [NFPt1A_U04+++]

- wykorzystując narzędzia tradycyjne i internetowe oraz różne źródła portugalsko- i obcojęzyczne potrafi wyszukiwać, analizować, wartościować, selekcjonować, przetwarzać i wykorzystywać informacje niezbędne w procesie analizy, interpretacji i przekładu literatury portugalskojęzycznej [NFPt1A_U06++]

- potrafi samodzielnie wyszukiwać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury brazylijskiej XVI-XIX wieku oraz dobierać literaturę uzupełniająca dotyczącą tematyki modułu [NFPt1A_U07+]

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę, rozpoznać ich poetykę, przeprowadzić ich analizę i interpretację, używając prostych metod analizy retorycznej i narratologicznej [NFPt1A_U09+++]

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienie i dyskutować na tematy dotyczące literatury dawnej [NFPt1A_U11++]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – po zaliczeniu modułu student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu literatury brazylijskiej XVI-XIX wieku [NFPt1A_K01+]

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności potrafi konstruktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat literatury brazylijskiej XVI-XIX wieku [NFPt1A_K02++]

- rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami [NFPt1A_K04++]

- ma świadomość znaczenia literatury brazylijskiej XVI-XIX wieku w kulturze europejskiej oraz światowej; rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tej różnorodności [NFPt1A_K05++]

Wymagania wstępne:

Znajomość języka portugalskiego co najmniej na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności; w przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek opracowania materiałów dodatkowych wskazanych przez prowadzącego w terminie do dwóch tygodni; wymagana jest obecność na co najmniej połowie spotkań);

- oceniania ciągłego w trakcie zajęć;

- wygłoszenia referatu na temat uzgodniony z prowadzącym;

- złożenie pracy semestralnej w formie samodzielnej analizy tekstu lub grupy tekstów;

- pozytywnego wyniku egzaminu ustnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach dydaktycznych wymagana jest obecność. W czasie zajęć studenci oceniani są w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa, aktywności oraz przygotowania do zajęć.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień;

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na temat ustalony z prowadzącym;

- złożenie pracy pisemnej na temat ustalony z prowadzącym,


Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań uwzględniająca ocenę wystąpienia ustnego, ocenę pracy pisemnej i wynik egzaminu ustnego.


Na egzaminach obowiązuje następująca skala ocen:

0-60 pkt. : ocena niedostateczna (2,0);

61-67 pkt. : ocena dostateczna (3,0);

68-74 pkt. : ocena dostateczna plus (3,5);

75-81 pkt. : ocena dobra (4,0);

82-88 pkt. : ocena dobra plus (4,5)

89-100 pkt. : ocena bardzo dobra (5,0).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie;

- metody problemowe: webquest;

- metody eksponujące: prezentacje Power Point;

- metody praktyczne: projekt, analiza tekstu;

- e-learning (nauczanie zdalne).

Bilans punktów ECTS:

- zajęcia dydaktyczne - wykłady (30 godz.) : 1 ECTS;

- zajęcia dydaktyczne - ćwiczenia (30 godz.) : 1 ECTS;

- przygotowanie do zajęć, w tym lektura tekstów (30 godz.) : 1 ECTS;

- przygotowanie prac ustnych i pisemnych (15 godz.) oraz przygotowanie do egzaminu (15 godz.) : 1 ECTS.


Wszystkie punkty przyznawane są po pozytywnym zaliczeniu końcowym przedmiotu.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Zamierzeniem przedmiotu jest nakreślenie zarysu rozwoju literatury brazylijskiej od okresu kolonialnego do końca XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem prądów i zjawisk kluczowych w toku przemian historycznoliterackich.

Pełny opis:

Zamierzeniem przedmiotu jest nakreślenie zarysu rozwoju literatury brazylijskiej od okresu kolonialnego do końca XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem prądów i zjawisk kluczowych w toku przemian historycznoliterackich.

TREŚCI OBOWIĄZKOWE:

1. WSTĘP.

2. OKRES KOLONIALNY (J. de Acnhieta, G. de Matos, T. Antônio Gonzaga).

3. POCZĄTKI PROZY W BRAZYLII (Teixeira e Souza, J.M. de Macedo).

4. ROMANTYZM (Gonçalves Dias, J. de Alencar, M. Antônio de Almeida, B. Guimarães, Castro Alves).

5. PROZA KOŃCA WIEKU (Machado de Assis).

6. NATURALIZM (A. Azevedo, J. Ribeiro, A. Caminha).

7. LITERATURA PRZEŁOMU WIEKU (E. da Cunha, Lima Barreto).

8. PODSUMOWANIE.

Literatura:

[ ● ] J. de Anchieta. Auto na festa de São Lourenço (1586)

[ ● ] G. de Matos. Poesia

[ ● ] T.A. Gonzaga. Marília de Dirceu (1792)

[ + ] Teixeira e Souza. O filho do pescador (1843)

[ + ] J.M. de Macedo. A moreninha (1844)

[ ● ] Gonçalves Dias. Canção do exílio (1843)

[ ● ] Gonçalves Dias. I-Juca-Pirama (1851)

[ + ] J. de Alencar. Lucíola (1862)

[ ● ] J. de Alencar. Iracema (1865)

[ + ] M.A. de Almeida. Memórias de um sargento de milícias (1852-1853)

[ + ] Álvares de Azevedo. Noite na taverna (1855)

[ ● ] B. Guimarães. A escrava Isaura (1875)

[ + ] Castro Alves. Navio negreiro (1869)

[ ● ] Castro Alves. Poesia.

[ + ] Machado de Assis. Casa Velha (1885)

[ ● ] Machado de Assis. Contos

[ ● ] Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas (1881)

[ + ] Machado de Assis. Dom Casmurro (1899)

[ + ] A. Azevedo. O mulato (1881)

[ ● ] A. Azevedo. O cortiço (1890)

[ + ] J. Ribeiro. A carne (1888)

[ + ] A. Caminha. Bom crioulo (1895)

[ ● ] E. da Cunha. Os sertões (1902)

[ ● ] Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma (1911)

[ + ] Lima Barreto. Cemitério dos vivos (1956)

[ ● ] LEKTURA OBOWIĄZKOWA [ + ] LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Borowski
Prowadzący grup: Gabriel Borowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.