Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsze literatury w języku portugalskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1022 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsze literatury w języku portugalskim
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wolny
Prowadzący grup: Ricardo Rato Rodrigues, Anna Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Brak.

Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA – po zaliczeniu modułu student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej [NFPt1A_W01+]

- zna podstawowe pojęcia terminologiczne z teorii i metodologii badań literackich dotyczące rodzajów i gatunków literackich, prądów literackich, podstawowych metod analizy tekstu literackiego [NFPt1A_W02++]

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie najnowszych literatur w języku portugalskim (literatury portugalskiej, brazylijskiej i literatur afrykańskich krajów portugalskojęzycznych końca XX i początku XXI wieku); zna tendencje i prądy literackie tej epoki, podstawowe formy literackie; zna głównych autorów oraz ich twórczość zgodnie z poniżej przedstawionymi treściami modułu [NFPt1A_W03+++]

- ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach najnowszych literatur w języku portugalskim (literatury portugalskiej, brazylijskiej i literatur afrykańskich krajów portugalskojęzycznych końca XX i początku XXI wieku) oraz o ich związkach z literaturami obcymi; zdaje sobie sprawę z miejsca najnowszych literatur w języku portugalskim (literatury portugalskiej, brazylijskiej i literatur afrykańskich krajów portugalskojęzycznych końca XX i początku XXI wieku) na tle panoramy współczesnej literatury europejskiej i światowej [NFPt1A_W04++]

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji współczesnych tekstów literackich (tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych) [NFPt1A_W06++]

- zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego [NFPt1A_W08+]

UMIEJĘTNOŚCI – po zaliczeniu modułu student:

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania w języku portugalskim krótkich prac pisemnych stanowiących analizę tekstu lub grupy tekstów literackich [NFPt1A_U03+++]

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia wystąpień ustnych w języku portugalskim na wybrany temat dotyczący najnowszych literatur w języku portugalskim [NFPt1A_U04+++]

- wykorzystując narzędzia tradycyjne i internetowe oraz różne źródła portugalsko- i obcojęzyczne potrafi wyszukiwać, analizować, wartościować, selekcjonować, przetwarzać i wykorzystywać informacje niezbędne w procesie analizy, interpretacji i przekładu literatury portugalskojęzycznej [NFPt1A_U06++]

- potrafi samodzielnie wyszukiwać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące najnowszych literatur w języku portugalskim oraz dobierać literaturę uzupełniająca dotyczącą tematyki modułu [NFPt1A_U07+]

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę, rozpoznać ich poetykę, przeprowadzić ich analizę i interpretację, używając prostych metod analizy retorycznej i narratologicznej [NFPt1A_U09+++]

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienie i dyskutować na tematy dotyczące literatury współczesnej [NFPt1A_U11++]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – po zaliczeniu modułu student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu najnowszych literatur w języku portugalskim [NFPt1A_K01+]

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności potrafi konstruktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat najnowszych literatur w języku portugalskim [NFPt1A_K02++]

- rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami [NFPt1A_K04++]

- ma świadomość znaczenia najnowszych literatur w języku portugalskim w kulturze europejskiej oraz światowej; rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tej różnorodności [NFPt1A_K05++]

Prerekwizyt:

Historia literatury portugalskiej II (Oświecenie i XIX w.) WF-IFR212

Wymagania wstępne:

Znajomość języka portugalskiego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności; w przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek opracowania materiałów dodatkowych wskazanych przez prowadzącego w terminie do dwóch tygodni);

- oceniania ciągłego w trakcie zajęć;

- wygłoszenia referatu na temat uzgodniony z prowadzącym;

- pozytywnego wyniku egzaminu ustnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach dydaktycznych wymagana jest obecność. W czasie zajęć studenci oceniani są w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa, aktywności oraz przygotowania do zajęć.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień;

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na temat ustalony z prowadzącym.


Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań uwzględniająca ocenę referatu i wynik egzaminu ustnego.


Na egzaminach obowiązuje następująca skala ocen:

0-60 pkt. : ocena niedostateczna;

61-74 pkt. : ocena dostateczna;

75-88 pkt. : ocena dobra;

89-100 pkt. : ocena bardzo dobra.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie;

- metody problemowe: webquest;

- metody eksponujące: prezentacje Power Point;

- metody praktyczne: projekt, analiza tekstu;

- e-learning (nauczanie zdalne).

Bilans punktów ECTS:

- zajęcia dydaktyczne - wykłady (30 godz.) : 1 ECTS;

- zajęcia dydaktyczne - ćwiczenia (30 godz.) : 1 ECTS;

- przygotowanie do zajęć, w tym lektura tekstów (30 godz.) : 1 ECTS;

- przygotowanie prac ustnych (15 godz.) oraz przygotowanie do egzaminu (15 godz.) : 1 ECTS.


Wszystkie punkty przyznawane są po pozytywnym zaliczeniu końcowym przedmiotu.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Zamierzeniem przedmiotu jest nakreślenie panoramy najnowszych literatur w języku portugalskim (literatury portugalskiej, literatury brazylijskiej i literatur afrykańskich krajów portugalskojęzycznych) ze szczególnym uwzględnieniem prądów i zjawisk kluczowych w toku aktualnych przemian historycznoliterackich w perspektywie ponadnarodowej.

Pełny opis:

Zamierzeniem przedmiotu jest nakreślenie panoramy najnowszych literatur w języku portugalskim (literatury portugalskiej, literatury brazylijskiej i literatur afrykańskich krajów portugalskojęzycznych) ze szczególnym uwzględnieniem prądów i zjawisk kluczowych w toku aktualnych przemian historycznoliterackich w perspektywie ponadnarodowej.

Literatura:

[ ● ] M. Isabel Barreno, M. Teresa Horta, M. Velho da Costa. Novas cartas portuguesas (1972)

[ + ] L. Jorge. O dia dos prodígios (1980)

[ + ] L. Jorge. A costa dos murmúrios (1988)

[ + ] J. Cardoso Pires. O hóspede de Job (1963)

[ ● ] J. Cardoso Pires. O delfim (1968)

[ + ] J. Cardoso Pires. Balada da Praia dos Cães (1968)

[ ● ] A. Lobo Antunes. Os cus de Judas (1979)

[ + ] A. Lobo Antunes. As naus (1988)

[ + ] A. Lobo Antunes. O manual dos inquisidores (1996)

[ ● ] J. Saramago. Memorial do convento (1982)

[ + ] J. Saramago. A jangada de pedra (1986)

[ + ] J. Saramago. O evangelho segundo Jesus Cristo (1991)

[ + ] G.M. Tavares. Jerusalém (2004)

[ ● ] G.M. Tavares. Aprender a rezar na Era da Técnica (2007)

[ + ] G.M. Tavares. Uma viagem à Índia (2010)

[ + ] A. Cruz. A boneca de Kokoschka (2010)

[ ● ] A. Cruz. Jesus Cristo bebia cerveja (2012)

[ + ] R. Fonseca. Caso Morel (1973)

[ ● ] R. Fonseca. Feliz ano novo (1975)

[ + ] R. Fonseca. Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos (1988)

[ ● ] Ch. Buarque. Estorvo (1991)

[ + ] Ch. Buarque. Budapeste (2003)

[ + ] Ch. Buarque. Leite derramado (2009)

[ + ] M. Scliar. O centauro no jardim (1980)

[ + ] M. Scliar. Max e os felinos (1981)

[ ● ] M. Scliar. A mulher que escreveu a Bíblia (1999)

[ + ] M. Hatoum. Relato de um certo Oriente (1989)

[ + ] M. Hatoum. Cinzas do Norte (2005)

[ ● ] M. Hatoum. A cidade ilhada (2009)

[ ● ] M. Couto. Terra sonâmbula (1992)

[ + ] M. Couto. O último voo do flamingo (2000)

[ + ] M. Couto. Confissão da leoa (2012)

[ ● ] J.E. Agualusa. Fronteiras perdidas (1999)

[ + ] J.E. Agualsua. O ano em que Zumbi tomou o Rio (2001)

[ + ] J.E. Agualusa. O vendedor de passados (2004)

[ + ] Ondjaki. Quantas madrugadas tem a noite (2004)

[ ● ] Ondjaki. Os da minha rua (2007)

[ + ] Ondjaki. Avó Dezanove e o segredo do soviético (2008)

[ ● ] LEKTURA OBOWIĄZKOWA [ + ] LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ricardo Rato Rodrigues
Prowadzący grup: Ricardo Rato Rodrigues, Anna Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.