Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język włoski – poziom A1 → A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1089 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język włoski – poziom A1 → A2
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia francuska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia francuska; studia II stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
Kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia- przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia portugalska; studia II stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia rumuńska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
Opcje sprawności językowych I stopnia (I, II, III rok) - wszystkie filologie w IFR
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 11.00 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piekarz
Prowadzący grup: Maria Malinowska, Desy Masieri, Danuta Piekarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza- ma podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka włoskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka włoskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; NFIt1A_W03 +++Umiejętności- posiada umiejętności językowe na poziomie A2 w zakresie języka włoskiego jako dodatkowego języka romańskiego obejmujące sprawności słuchania, czytania, mówienia i pisania według standardów ESOKJ (szczegółowe efekty kształcenia odpowiadają efektom określonym dla języka wiodącego /język B/ - NFIt1A_U01+++, NFIt1A_U03-05++, NFIt1A_U11++; NFIt1A_U02++Kompetencje społeczne:- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFIt1A_K02++, potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFIt1A_K03++,

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności na ćwiczeniach.Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach, zadań domowych oraz testów sprawdzających.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru.Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych.Metoda kształtująca dla oceny ciągłej to bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, Metody podające - wykład informacyjny, Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu, Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

12, przyznane po zdaniu egzaminu

uczestnictwo w zajęciach – 4 ECTS

przygotowanie do zajęć 4 ECTS

przygotowanie do egzaminu końcowego – 4 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

znajomość języka włoskiego na poziomie A2

Pełny opis:

ZAKRES GRAMATYCZNY:1. Rzeczownik i przymiotnik - liczba i rodzaj, rodzajniki określone i nieokreślone. Zaimki - personali indiretti e diretti, possessivi, Czasowniki regularne i nieregularne, Czasy: presente, passato prossimo, imperfetto, futuro semplice i anteriore; Tematy (słownictwo): nauka, praca, wolny czas, dom, jedzenie, sport, różne aspekty kultury i geografii Włoch

Literatura:

Gaia e Angelo Chiuchiu, In italiano, Il corso. Volume 1. Livelli A1-A2, Milano 2016 i nast. wyd.

wybrane ćwiczenia z Gaia e Angelo Chiuchiu, Cominicare in italiano. Grammatica per stranieri. Milano 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.