Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zapożyczenia za i przeciw w języku włoskim i polskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1189 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zapożyczenia za i przeciw w języku włoskim i polskim
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia - przedmioty fakultatywne
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty fakultatywne
kierunek: filologia rumuńska; studia I stopnia - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Malinowska
Prowadzący grup: Maria Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z tematyką dotyczącą zapożyczenia jako zjawiska językowego, kulturowego oraz z grupami zapożyczeń w językach włoskim i polskim.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student ma świadomość kompleksowej natury zjawisk leksykalnych, ich złożoności i historycznej zmienności;

orientuje się jak opisać system leksykalny języka fr/hiszp/port/ru/wł z punktu widzenia etymologicznego (tworzenie się systemu leksykalnego, pochodzenie słów, zapożyczenia z różnych języków na przestrzeni wiekw, kalki, archaizmy i neologizmy).

NFEs1a_WO3, NFPT1a_WO3, NFIt1a_WO3, NFRu1a_WO3

Umiejętności

Student posiada umiejętność przygotowania w języku polskim krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych zjawisk leksykalnych

NFEs1a_U03, NFPt1a_U03, NFIt1a_U03, NFRu1a_U03

Kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu leksykologii

NFEs1a_K01, NFPt1a_K01, NFIt1a_K01, NFRu1a_K01

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność obowiązkowa na zajęciach, dopuszczalne dwie nieobecności w ciągu semestru.

Egzamin pisemny w języku polskim obejmuje cztery zagadnienia omawiane w trakcie semestru.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zagadnienia punktowane są w skali 0 - 5 i w zależności od uzyskanego wyniku, zamienianego na punkty procentowe, można uzyskać następujące oceny:

60% do 65% dst

66% do 74% plus dst

75% do 82% db

83% do 90 % plus db

91% do 100% bdb


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - przygotowanie się do zajęć

1ECTS - przygotowanie się do egzaminu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia włoska, rok 2

Skrócony opis:

Przedmiot analizuje zjawisko zapożyczenia językowego ogólnie oraz zajmuje się szczegółowo grupami zapożyczeń językowych w polszczyźnie i włoszczyźnie.

Pełny opis:

1. Zjawisko zapożyczenia językowego, jako efekt interferencji językowej, i jego powszechny charakter w językach świata. Przyczyny pozajęzykowe zapożyczeń (dwujęzyczność, kontakt międzyjęzykowy, prestiż języka dawcy wynikający z hegemonii technologiczno - ekonomicznej). Przyczyny językowe zapożyczeń (luki leksykalne utrudniające komunikację).

3. Klasyfikacja zapożyczeń leksykalnych (przyswojone, nieprzyswojone, kalki strukturalne, kalki semantyczne, internacjonalizmy; zjawisko aklimatyzacji zapożyczeń; zapożyczenia niezbędne, zapożyczenia mające już swój odpowiednik w języku zapożyczającym).

4. Podejście normatywne do zapożyczeń.

5. Wpływy obce w języku włoskim: latynizmy, zapożyczenia ze starożytnej greki, dawne i współczesne zapożyczenia germańskie, dawne i współczesne francuzyzmy, arabizmy, hispanizmy, dawne i współczesne zapożyczenia z języka angielskiego. Rola anglicyzmów we współczesnej włoszczyźnie. Zjawisko pseudoanglicyzmów.

6. Procesy adaptacji gramatycznej i semantycznej zapożyczeń w języku włoskim (podział zaproponowany przez Filipovic’a na adaptację prymarną i sekundarną).

7. Wpływy obce w języku polskim: latynizmy, grecyzmy, bohemizmy, germanizmy, zapożyczenia węgierskie, wpływy turecko – tatarskie, wpływy wschodniosłowiańskie, francuzyzmy i anglicyzmy. Rola anglicyzmów we współczesnej polszczyźnie.

8. Słowa hybrydy w języku polskim i włoskim.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bianchini, Edoardo. 1998. Italiano straniero. Perugia. Guerra.

2. Borejszo, Maria. 2007. Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

3. Görlach, Manfred (red). 2007. English in Europe. Oxford University Press.

4. Kania, Stanisław; Tokarski Jan. 1984. Zarys leksykologii I leksykografii polskiej. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

5. Mańczak – Wohlfeld, Elżbieta. 1995. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków. Universitas.

5. Walczak, Bogdan. 1987. Między snobizmem i modą, a potrzebami języka. Poznań. Wydawnictwo Poznańskie.

Literatura uzupełniająca

1. Witalisz, Alicja. 2007. Anglosemantyzmy w języku polskim. Kraków. Tertium.

2. Gusmani, Roberto.1981. Saggi sull’interferenza linguistica. Firenze. Le Lettere.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.