Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

L’italiano contemporaneo visto nelle sue varietà: scritta, parlata e trasmessa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1232 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: L’italiano contemporaneo visto nelle sue varietà: scritta, parlata e trasmessa
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia francuska; studia II stopnia - przedmioty fakultatywne
kierunek: filologia portugalska; studia II stopnia - przedmioty fakultatywne
Opcje językoznawcze II stopnia - wszystkie filologie w IFR
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Malinowska
Prowadzący grup: Maria Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z odmianami języka włoskiego: pisaną, mówioną oraz obecną w internecie, charakteryzującą się cechami języka pisanego i mówionego.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo terminologicznego, teorii i metodologii stosowanych w językoznawstwie.

NFFR2A_W02, NFPt2A_W02,, NFIt2A_W02

Umiejętności

Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim oraz innych językach romańskich na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

NFFr2A_U04, NFPt2A_U04, NFIt2A_U04

Kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

NFFr2A_K01, NFPt2A_K01, NFIt2A_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność obowiązkowa w trakcie zajęć. Dopuszczalne dwie nieobecności w trakcie semestru. Egzamin pisemny w języku włoskim obejmuje cztery zagadnienia omawiane na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Odpowiedzi oceniane są w skali 0 - 5. Uzyskany wynik zamieniany jest na punkty procentowe i można otrzymać następujące oceny:

60% - 65% dst

66% - 74% plus dst

75% - 82% db

83% - 90% plus db

91% - 100% bdb

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

2ECTS uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS przygotowanie się do zajęć

1 ECTS przygotowanie się do egzaminu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia włoska

Skrócony opis:

Przedmiot analizuje odmianę pisaną, mówioną i, obecną w internecie, języka włoskiego.

Pełny opis:

1.Repertorium językowe Włochów (diatopia, diacronia, diafasia, diastratia, diamesia)

3. Cechy języka włoskiego standard traktowanego jako rodzaj abstrakcyjnego modelu. Pojęcie normy językowej i jej ewolucja związana z akceptacją społeczną określonych zjawisk językowych.

4. Odmiana italiano dell’uso medio w języku mówionym i pisanym.

5. Cechy współczesnej włoszczyzny ze względu na zróżnicowanie geograficzne (dialetto, dialetto italianizzato, italiano regionale), społeczno-kulturowe (stopień wykształcenia, przynależność do określonego środowiska), zróżnicowanie wypowiedzi ze względu na sytuację komunikacyjną (akty mowy formalne i nieformalne, języki specjalistyczne) oraz zróżnicowanie ze względu na kanał przekazu (język mówiony, pisany a także język mediów: prasa, telewizja, internet).

4. Cechy języka włoskiego pisanego.

5. Języki specjalistyczne jako odmiany pisane języka włoskiego.

5. Analiza leksykalna i składniowa naukowego tekstu językoznawczego jako przykładu włoskiego języka pisanego.

6. Cechy języka włoskiego mówionego.

7. Cechy języka włoskiego obecnego w Internecie (hypertext, Wikipedia, blog, e-mail, sms).

Literatura:

1. Antelli D. 2012. Comunicazione e analisi del discorso. Torino. Utet.

2. Antonelli G. 2007. L’italiano nella società di comunicazione. Bologna. Il Mulino.

3. Bazzanella C. 1994. Le facce del parlare – un approccio pragmatico all’italiano parlato. Firenze. La Nuova Italia.

4. Berruto G., Cerruti M. 2015. Manuale di sociolinguistica. Torino. Utet.

5. Bonomi I., Masini A., Morgana S. (red.) 2008. La lingua italiana e i mass – media. Roma. Carocci.

6. D’Achille P. 2003. L’italiano contemporaneo. Bologna. Il Mulino.

7. Giovanardi C., De Roberto E. 2018. L’italiano, strutture, comunicazione, testi. Milano – Torino. Pearson.

8. Gualdo R. , Telve S. 2011. Linguaggi specialistici dell’italiano. Roma. Carocci.

9. Lo Cascio V. (a cura di). 2007. Parole in rete. Torino. Utet.

10. Palermo M. 2015. Linguistica italiana. Bologna. Il Mulino.

11. Serianni L., Antonelli G. 2017. Manuale di linguistica italiana. Milano – Torino. Pearson.

12. Serianni L. 2003. Italiani scritti. Bologna. Il Mulino.

13. Tavosanis M. 2012. L’italiano del web. Roma. Carocci.

Literatura uzupełniająca

Yule G. 2006. Introduzione alla linguistica. Bologna. Il Mulino.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Malinowska
Prowadzący grup: Maria Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.