Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR141b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego I
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Filologia włoska - stacjonarne II stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Paleta, Monika Surma-Gawłowska
Prowadzący grup: Alicja Paleta, Luca Palmarini, Angela Stirparo, Monika Surma-Gawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

materiały zawieszane będą na bieżąco na platformie e-learningowej Pegaz:


https://pegaz.uj.edu.pl/index.html


Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie Studentów ze słownictwem specjalistycznym z zakresów takich jak: problematyka społeczna, gospodarcza, ekonomiczna i polityczna, kultura medycyna, ekologia, i nowoczesne technologie. Kurs ma za zadanie wyposażenie Studentów w narzędzia, które umożliwią im swobodne wypowiadanie się na tematy specjalistyczne poruszane w trakcie zajęć, prowadzenie rozmowy w różnych, stosownych do okoliczności rejestrach, łączenie różnych wątków tematycznych, poruszanie się po wielu płaszczyznach leksykalnych, przeformułowanie tekstu usłyszanego (parafraza ustna) oraz przeczytanego (parafraza pisemna), pisanie (ze słuchu oraz na podstawie tekstu pisanego) streszczenia skomplikowanych tekstów, komentarzy, sprawozdań, opracowań,i esejów, a także korygowanie spreparowanych przez nauczyciela tekstów zawierających błędy gramatyczne i leksykalne.

Efekty kształcenia:

Student:

- ma świadomość kompleksowej natury języka włoskiego i wie, jak osiągać logiczną i językową poprawność wyrażania własnych myśli i poglądów, konstruowania sądów i opinii oraz zna różne rejestry języka włoskiego, w tym rejestr języka akademickiego

Powiązane efekty: FWL_K2_W02


- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego (poziom C1+/C2 według standardów ESOKJ); potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku włoskim na wybrany temat, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Powiązane efekty: FWL_K2_U06 FWL_K2_U07 FWL_K2_U09 FWL_K2_U10


- posiada umiejętność przygotowania w języku włoskim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury; posiada kompetencje potrzebne do przekładu i redagowania tekstów lub komunikatów ustnych w języku włoskim o charakterze ogólnym bądź do nauczania języka włoskiego

Powiązane efekty: FWL_K2_U01 FWL_K2_U02


- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje oraz formułować krytyczne sądy

Powiązane efekty: FWL_K2_K01

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszcza się 3 nieobecności w semestrze u każdego z wykładowców, większa ilość – niezależnie od przyczyny – wymaga zaliczenia całego semestru (rozliczenie z nieobecności i ewentualne zaliczenie semestru odbywa się osobno u każdego z wykładowców). Do egzaminu zostaną dopuszczeni wszyscy studenci, którzy spełnią wymóg obecności na zajęciach.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej.

Przy ocenie testów zaliczeniowych i prac pisemnych stosowana jest kwalifikacja „zaliczone” / „nie zaliczone”, natomiast na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-64 pkt. – ocena ndst


• 65-72pkt. – ocena dst


• 73-80 pkt. – ocena + dst


• 81-88 pkt. – ocena db


• 89-95 pkt. – ocena + db


• 96-100 pkt. – ocena bdb


Egzamin pisemny składa się z części odpowiadającej ilości osób prowadzących zajęcia. Poszczególne części składają się z wybranych rodzajów ćwiczeń wykorzystywanych przez prowadzących w ciągu całego roku akademickiego (np.: streszczenie ze słuchu, parafraza, tłumaczenie fragmentów tekstu, ćwiczenia na zgodność czasów, przyimki i rodzajniki, korekta błędów, itp.).


Egzamin ustny polega na swobodnej rozmowie na tematy należące do zakresów poruszanych podczas zajęć (problematyka społeczna, gospodarcza, ekonomiczna i polityczna, kultura, medycyna, ekologia, nowoczesne technologie). Podczas egzaminu ustnego wymagana jest znajomość bieżącej prasy włoskiej (wymóg ten obowiązuje także studentów przystępujących do egzaminu we wrześniu).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. W trakcie semestru studenci piszą kolokwia z poszczególnych partii materiału. Warunkiem otrzymania końcowego zaliczenia jest obecność na zajęciach.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:


- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu,


- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów,


- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.


Metody podsumowujące:


- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.Metody dydaktyczne:

metody podające:

• objaśnienie lub wyjaśnienie.

metody aktywizujące:

• dyskusja dydaktyczna, prasówki

metody eksponujące:

• prezentacja power-point, nagrania audio i video, oryginalne teksty z błędami

metody praktyczne:

• ćwiczenia


Bilans punktów ECTS:

ćwiczenia 120 godzin, 14 ECTS

zbieranie informacji do zadanej pracy 30 godzin ()

przygotowanie do zajęć 60 godzin ()

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych na zajęciach 30 godzin ()


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia włoska

Skrócony opis:

Podczas zajęć wykładowcy pracują w trzech zakresach: tematycznym, gramatycznym i leksykalnym, wykorzystując następujące rodzaje ćwiczeń:

Ćwiczenia ustne: konwersacja, rozumienie i parafrazowanie / streszczanie komunikatów ustnych, przygotowywanie komunikatów ustnych (m.in. prasówki, streszczenia ustne opracowanych w domu tekstów).

Ćwiczenia pisemne: parafrazy, streszczenia, wypracowania, tłumaczenia fragmentów tekstów, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne (m.in.: typu „open cloze”, przyimki/rodzajniki, następstwo czasów, mowa zależna/niezależna, korekta błędów).

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY: Zagadnienia poruszane podczas zajęć: problemy społeczne, polityka, kultura i nauka, ekonomia. Zagadnienia omawiane będą równolegle przez wszystkich wykładowców (kolejność tematów będzie uzależniona od rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej) przez oba semestry. Ostatnie 6 tygodni zajęć poświęconych będzie na powtórzenie omawianych zagadnień.

ZAKRES GRAMATYCZNY: Student biegle zna zasady gramatyczne rządzące językiem włoskim. Potrafi korygować spreparowane przez nauczyciela teksty zawierające błędy gramatyczne. Panuje nad przyimkami i rodzajnikami w rozbudowanych tekstach o charakterze specjalistycznym (polityka, ekonomia, prawo, nauki społeczne, teksty naukowe).

ZAKRES LEKSYKALNY Student zna słownictwo specjalistyczne z zakresów takich jak tematyka społeczna, gospodarcza, ekonomiczna i polityczna, kultura i medycyna, ekologia, nowoczesne technologie. Wypowiada się na tematy specjalistyczne poruszane w trakcie zajęć, potrafi swobodnie prowadzić rozmowę w różnych, stosownych do okoliczności rejestrach, łączyć różne wątki tematyczne, poruszać się po wielu płaszczyznach leksykalnych. Jest w stanie przeformułować usłyszany tekst (parafraza ustna). Potrafi pisać (ze słuchu oraz na podstawie tekstu pisanego) streszczenia skomplikowanych tekstów, w sposób klarowny komponować komentarze, sprawozdania, opracowania, eseje. Potrafi sparafrazować tekst, zmieniając jego rejestr a także poprawić / ulepszyć jego strukturę. Rozumie każdego rozmówcę nawet jeśli wypowiada się on na tematy abstrakcyjne i złożone o charakterze specjalistycznym. Nie ma trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej, wypowiadanej z naturalną szybkością rodzimego użytkownika języka. Jest w stanie krytycznie interpretować w wszystkie formy języka pisanego i rozumie szeroki zakres długich i skomplikowanych tekstów doceniając subtelne różnice stylu i pojmując znaczenia wyrażone zarówno wprost jak i implikowane. Student ma świadomość znaczeń konotowanych. Potrafi w pełni dostrzegać socjolingwistyczne i socjokulturowe implikacje towarzyszące wypowiedziom rodzimych użytkowników języka i umie odpowiednio reagować. Potrafi efektywnie pośredniczyć w komunikacji między rozmówcami ze społeczności własnej i obcej. Potrafi tłumaczyć z języka włoskiego na język polski i odwrotnie teksty o charakterze ogólnym.

Literatura:

ZAKRES TEMATYCZNY: Zagadnienia poruszane podczas zajęć: problemy społeczne, polityka, kultura i nauka, ekonomia. Zagadnienia omawiane będą równolegle przez wszystkich wykładowców (kolejność tematów będzie uzależniona od rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej) przez oba semestry. Ostatnie 6 tygodni zajęć poświęconych będzie na powtórzenie omawianych zagadnień.

ZAKRES GRAMATYCZNY: Student biegle zna zasady gramatyczne rządzące językiem włoskim. Potrafi korygować spreparowane przez nauczyciela teksty zawierające błędy gramatyczne. Panuje nad przyimkami i rodzajnikami w rozbudowanych tekstach o charakterze specjalistycznym (polityka, ekonomia, prawo, nauki społeczne, teksty naukowe).

ZAKRES LEKSYKALNY Student zna słownictwo specjalistyczne z zakresów takich jak tematyka społeczna, gospodarcza, ekonomiczna i polityczna, kultura i medycyna, ekologia, nowoczesne technologie. Wypowiada się na tematy specjalistyczne poruszane w trakcie zajęć, potrafi swobodnie prowadzić rozmowę w różnych, stosownych do okoliczności rejestrach, łączyć różne wątki tematyczne, poruszać się po wielu płaszczyznach leksykalnych. Jest w stanie przeformułować usłyszany tekst (parafraza ustna). Potrafi pisać (ze słuchu oraz na podstawie tekstu pisanego) streszczenia skomplikowanych tekstów, w sposób klarowny komponować komentarze, sprawozdania, opracowania, eseje. Potrafi sparafrazować tekst, zmieniając jego rejestr a także poprawić / ulepszyć jego strukturę. Rozumie każdego rozmówcę nawet jeśli wypowiada się on na tematy abstrakcyjne i złożone o charakterze specjalistycznym. Nie ma trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej, wypowiadanej z naturalną szybkością rodzimego użytkownika języka. Jest w stanie krytycznie interpretować w wszystkie formy języka pisanego i rozumie szeroki zakres długich i skomplikowanych tekstów doceniając subtelne różnice stylu i pojmując znaczenia wyrażone zarówno wprost jak i implikowane. Student ma świadomość znaczeń konotowanych. Potrafi w pełni dostrzegać socjolingwistyczne i socjokulturowe implikacje towarzyszące wypowiedziom rodzimych użytkowników języka i umie odpowiednio reagować. Potrafi efektywnie pośredniczyć w komunikacji między rozmówcami ze społeczności własnej i obcej. Potrafi tłumaczyć z języka włoskiego na język polski i odwrotnie teksty o charakterze ogólnym.Materiały własne przygotowywane przez wykładowców na bieżąco na podstawie tekstów prasowych („L’Espresso”, „Sole 24 ore”, „Corriere della Sera”, „La Repubblica”), fragmenty tekstów naukowych, technicznych i innych, materiały własne zawierające błędy do korekty. Materiały własne audio i video przygotowywane przez prowadzących na bieżąco na podstawie dostępnych źródeł internetowych (fragmenty dzienników telewizyjnych, programów publicystycznych, przemówień i innych).

Bibliografia uzupełniająca:

L. Cini, Strategie di scrittura, Bonacci, Roma 1998.

M. Trifone, A. Filippone, A. Sgaglione, Affresco italiano C2. Corso di lingua italiana per stranieri, Mondadori, Milano 2010.

G. Patota, Grammatica di riferimento dell'italiano contemporaneo, Garzanti, Novara 2006

Uwagi:

Na zakończenie kursu Student:

- Zna słownictwo specjalistyczne z zakresów takich jak: problematyka społeczna, gospodarcza, ekonomiczna i polityczna, kultura medycyna, ekologia, i nowoczesne technologie. Wypowiada się na tematy specjalistyczne poruszane w trakcie zajęć, potrafi swobodnie prowadzić rozmowę w różnych, stosownych do okoliczności rejestrach, łączyć różne wątki tematyczne, poruszać się po wielu płaszczyznach leksykalnych. Jest w stanie przeformułować tekst usłyszany (parafraza ustna) oraz przeczytany (parafraza pisemna). Potrafi pisać (ze słuchu oraz na podstawie tekstu pisanego) streszczenia skomplikowanych tekstów i w sposób klarowny komponować komentarze, sprawozdania, opracowania, i eseje. Potrafi sparafrazować tekst, zmieniając jego rejestr a także skorygować spreparowane przez nauczyciela teksty zawierające błędy gramatyczne i leksykalne, jest w stanie poprawić / ulepszyć strukturę takich tekstów.

Rozumie każdego rozmówcę nawet jeśli wypowiada się on na tematy abstrakcyjne i złożone o charakterze specjalistycznym. Nie ma trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej, wypowiadanej z naturalną szybkością rodzimego użytkownika języka. Jest w stanie krytycznie interpretować w wszystkie formy języka pisanego i rozumie szeroki zakres długich i skomplikowanych tekstów, doceniając subtelne różnice stylu i pojmując znaczenia wyrażone zarówno wprost, jak i implikowane.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Surma-Gawłowska
Prowadzący grup: Alicja Paleta, Luca Palmarini, Angela Stirparo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.