Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR142a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego II
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do zaliczenia roku
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 LUB 14.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaźmierczak
Prowadzący grup: Iwona Kaźmierczak, Desy Masieri, Alicja Paleta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia: Wiedza

- student ma wiedzę na poziomie średniozaawansowanym w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka włoskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka włoskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; NFIt1A_W03 +++

Umiejętności

- wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego (poziom B2 według standardów ESOKJ); NFIt1A_U01 +++


- posiada umiejętność przygotowania w języku włoskim różnych typów prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu B2; NFIt1A_U03 +++


- potrafi przygotować i przedstawić w języku włoskim wypowiedź ustną średniej długości na poziomie językowym i na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu B2; NFIt1A_U04 +++


- potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język włoski i odwrotnie krótkich fragmentów tekstu uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny (poziom B2 według standardów ESOKJ); NFIt1A_U05 ++


- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i wypowiadać na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu B2; NFIt1A_U11 +


Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFIt1A_K02 +

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFIt1A_K03 ++Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Zdany egzamin z praktycznej nauki języka włoskiego (I)

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 10% nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu roku. Zaliczenie roku na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach oraz testu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do pierwszego terminu egzaminu jest uzyskanie zaliczenia. Nieuzyskanie zaliczenia jest równoznaczne z niezachowaniem prawa do dwóch terminów egzaminu. Do drugiego terminu może podejść każdy student posiadający status „aktywny” w systemie USOS bez dodatkowych wymagań. Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej. Na egzaminie i testach zaliczeniowych obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-64 pkt. – ocena ndst • 65-72 pkt. – ocena dst • 73-79 pkt. – ocena + dst • 80-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Po zrealizowanej partii materiału studenci piszą test sprawdzający.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: • metody podające:

objaśnienie lub wyjaśnienie.

• metody aktywizujące:

dyskusja dydaktyczna, referaty studentów

• metody eksponujące:

prezentacja power-point

• metody praktyczne:

ćwiczeniaBilans punktów ECTS:

240 godz. zajęć – 7 ECTS

przygotowanie do zajęć: prace pisemne i lektura tekstów 60 godz. – 3 ECTS

przygotowanie do egzaminu końcowego 100 godz. – 4 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia włoska

Skrócony opis:

Skrócony opis: ZAKRES GRAMATYCZNY:

1. Pogłębienie wiadomości z zakresu zgodności trybów i czasów – praca na tekstach;

2. Mowa zależna i niezależna: praca na tekstach;

3. Przyimki w tekstach rozbudowanych;

4. Zaimki jako elementy zachowania spójności tekstu;

5. Spójniki jako wyznaczniki typów zdań złożonych.

ZAKRES LEKSYKALNY – SŁOWNICTWO Z NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN

1. problemy społeczne;

2. aktualności;

3. stereotypy;

4. zdrowie;

5. forma, dieta;

6. miasto, architektura;

7. nauka;

8. geografia;

9. tradycje i zwyczaje historyczno-folklorystyczne we Włoszech;

10. kuchnia i tradycje kulinarne;

11. mafia.

Pełny opis:

Pełny opis: ZAKRES GRAMATYCZNY:

1. Pogłębienie wiadomości z zakresu zgodności trybów i czasów – praca na tekstach;

2. Mowa zależna i niezależna: praca na tekstach;

3. Przyimki w tekstach rozbudowanych;

4. Zaimki jako elementy zachowania spójności tekstu;

5. Spójniki jako wyznaczniki typów zdań złożonych.

ZAKRES LEKSYKALNY – SŁOWNICTWO Z NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN

1. problemy społeczne;

2. aktualności;

3. stereotypy;

4. zdrowie;

5. forma, dieta;

6. miasto, architektura;

7. nauka;

8. geografia;

9. tradycje i zwyczaje historyczno-folklorystyczne we Włoszech;

10. kuchnia i tradycje kulinarne;

11. mafia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Teksty prasowe i literackie oraz ćwiczenia gramatyczne przygotowywane na bieżąco przez prowadzących (materiały własne)

Wybór podręczników do nauki języka włoskiego jako obcego, poziom B1-B2.

Literatura uzupełniająca:

- różne opracowania gramatyki włoskiej i ćwiczenia oraz teksty adaptowane i nieadaptowane z zakresu poruszanej na zajęciach tematyki,

- materiały uzupełniające z innych podręczników kursowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.