Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR143 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego III
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do zaliczenia roku
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 11.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaźmierczak
Prowadzący grup: Iwona Kaźmierczak, Desy Masieri, Magdalena Wrana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student osiąga poziom C1.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia: Wiedza


- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka włoskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka włoskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; zna różne rejestry języka włoskiego; NFIt1A_W03 ++


Umiejętności


- wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego (poziom C1 według standardów ESOKJ); NFIt1A_U01 +++


- posiada umiejętność przygotowania w języku włoskim typowych prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu C1; NFIt1A_U03 +++


- potrafi przygotować i przedstawić w języku włoskim rozbudowaną wypowiedź ustną na poziomie językowym i na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu C1; NFIt1A_U04 +++


- potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język włoski i odwrotnie tekstów uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny (poziom C1 według standardów ESOKJ); NFIt1A_U05 +++


- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i wypowiadać na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu C1; NFIt1A_U11 +++


Kompetencje społeczne


- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFIt1A_K02 ++


- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFIt1A_K03 +++


Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z praktycznej nauki języka włoskiego (II)

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 10% nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu roku. Zaliczenie roku na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach oraz testu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do pierwszego terminu egzaminu jest uzyskanie zaliczenia. Nieuzyskanie zaliczenia jest równoznaczne z niezachowaniem prawa do dwóch terminów egzaminu. Do drugiego terminu może podejść każdy student posiadający status „aktywny” w systemie USOS bez dodatkowych wymagań. Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej. Na egzaminie i testach zaliczeniowych obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-64 pkt. – ocena ndst • 65-72 pkt. – ocena dst • 73-79 pkt. – ocena + dst • 80-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. W trakcie semestru studenci piszą kolokwia z poszczególnych partii materiału.


Zaliczenie pierwszego semestru na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach; zaliczenie drugiego semestru na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu semestrów.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu,

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów,

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.


metody podające:

• objaśnienie lub wyjaśnienie.

metody aktywizujące:

• dyskusja dydaktyczna

• metody eksponujące:

• prezentacja power-point, nagrania audio i video, oryginalne teksty z błędami

metody praktyczne:

ćwiczenia
Bilans punktów ECTS:

180 godz. zajęć – 5 ECTS

przygotowanie do zajęć: prace pisemne i lektura tekstów 150 godz. – 3 ECTS

przygotowanie do egzaminu końcowego 120 godz. – 3 ECTS


łącznie punktów ECTS: 11


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Informacje dotyczące sytuacji we Włoszech w drugiej połowie XX w. i aktualności społeczne, gospodarcze i polityczne Włoch.

Pogłębienie wiadomości z zakresu B2 ze szczególnym uwzględnieniem różnych płaszczyzn stylistycznych i elementy tłumaczenia.

Pełny opis:

Pełny opis: ZAKRES GRAMATYCZNY:

Pogłębienie wiadomości z zakresu B2 ze szczególnym uwzględnieniem różnych płaszczyzn stylistycznych i elementy tłumaczenia.

ZAKRES LEKSYKALNY – SŁOWNICTWO Z NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN

Informacje dotyczące sytuacji we Włoszech w drugiej połowie XX w. i aktualności społeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne Włoch.

Student potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie prawie bez wysiłku; sprawnie posługuje się szerokim zasobem leksykalnym, co pozwala na wypełnianie luk w słownictwie za pomocą omówień; elastycznie i efektywnie używać języka w celach towarzyskich, w tym również wyrażać emocje, stosować aluzje i żartować.

Student potrafi pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone tematy podkreślając istotne kwestie, rozwijając wyrażane poglądy i uzasadniając je dodatkowymi argumentami i właściwymi przykładami, formułując przy tym stosowne wnioski; podawać przejrzyste i rozwinięte opisy oraz tworzyć teksty o charakterze fikcyjnym (literackim) w stylu odpowiednim dla danego czytelnika.

Student potrafi rozumieć szczegółowo wypowiedzi na tematy abstrakcyjne i złożone o charakterze specjalistycznym wykraczające poza znaną mu dziedzinę; nadążać ze zrozumieniem filmów, nawet zawierających dużą liczbę wyrażeń slangowych i idiomatycznych; rozumie dyskusje grupowe lub debaty także na tematy abstrakcyjne, złożone i niezanane mu.

Student w pełni rozumie duży zakres długich i skomplikowanych tekstów, z jakimi może się zetknąć w życiu towarzyskim, zawodowym lub akademickim. Potrafi określić subtelne szczegóły zawarte w tekstach takie jak stanowisko autora oraz opinie wyrażane wprost i implikowane. Potrafi dokładnie zrozumieć długie i skomplikowane instrukcje pod warunkiem możliwości powtórnego przeczytania trudnych fragmentów.

Student potrafi rozpoznać i zastosować różne rejestry wypowiedzi.

Potrafi stosować strategie unikania w razie braku znalezienia właściwych wyrażeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

ćwiczenia gramatyczne i leksykalne przygotowywane na bieżąco przez osoby prowadzące zajęcia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.