Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka kontrastywna polsko-włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR434 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna polsko-włoska
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piekarz
Prowadzący grup: Danuta Piekarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

WIEDZA

Student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii gramatyki kontrastywnej języka włoskiego i języka polskiego

jest świadom, jak analizować oba języki pod kątem różnic (aspektualność, rodzajniki, przypadki, miejsce przymiotnika w grupie nominalnej etc.) i podobieństw ( np. tworzenie deminutiwów, szyk zdania, etc..)zna i rozumie przyczyny błędów wynikających z interferencji międzyjęzykowej;

Umie dostrzegać mechanizmy przenikania się obu języków u osób posługujących się nimi, także u siebieNFIt1A_W02+++posiada wiedzę aby wyjaśnić na czym polegają różnice i podobieństwa

w analizie kontrastywnej językówNFIt1A_W03++

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku polskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu gramatyki kontrastywnej języka włoskiego i polskiego z wykorzystaniem literatury przedmiotuNFIt1A_ U04+

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie gramatyki kontrastywnej języka włoskiego i polskiego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowegoNFIt1A_ U07+

Rozumie podstawowe różnice między polskim a hiszpańskim (francuskim /włoskim/portugalskim) systemem gramatycznym w zakresie fonetyki/fonologii, morfoskładni, leksyki, Potrafi zanalizować oba języki pod kątem różnic i podobieństw, a także zilustrować te różnice i podobieństwa przykładami i odnaleźć je w tekście; potrafi wskazać przyczyny błędów wynikających z interferencji międzyjęzykowej; Umie dostrzegać mechanizmy przenikania się obu języków u osób posługujących się nimi, także u siebie NFIt1A_ U09+++

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu przedmiotuNFIt1A_K01+

Wymagania wstępne:

znajomość języka i gramatyki polskiej i włoskiej

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności w semestrze.Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.Egzamin pisemny obejmujący pytania teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, do zdania egzaminu wymagane uzyskanie przynajmniej 60% punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie. o wykład informujący· metody praktyczne: o ćwiczenia przedmiotowe,

Bilans punktów ECTS:

3 pkt przyznane po zdaniu egzaminu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawia się poszczególne kategorie gramatyczne, wskazując na podobieństwa i różnice pomiędzy j. polskim a włoskim

Pełny opis:

1. System fonetyczny włoski i polski 2. Rodzajnik określony i nieokreślony – różne funkcje, sposoby wyrażania poszczególnych znaczeń w j. polskim3. Rzeczownik – rodzaj, tworzenie rodzaju żeńskiego (zwłaszcza zawodów), formy grzecznościowe, liczba, polska deklinacja a włoskie sposoby wyrażania przypadków, „fałszywi przyjaciele tłumacza”, zapożyczenia z j. włoskiego, rzeczowniki o podobnym brzmieniu i znaczeniu różniące się rodzajem lub zakresem znaczeniowym, polisemia rzeczowników włoskich i polskich4. Przymiotnik – kolejność „rzeczownik – przymiotnik”, rodzaje przymiotników, stopniowanie, possessivi (problem rodzajnika poprzedzającego), przymiotniki włoskie sprawiające szczególną trudność polskim tłumaczom, przymiotniki nieodmienne w obu rodzajach5. Liczebnik – kolejność „rzeczownik – liczebnik”, wpływ liczebnika w j. polskim na przypadek, liczbę i rodzaj innych części zdania, liczebniki porządkowe6. Przysłówek – sposoby tworzenia, rodzaje, zaprzeczenie, cząstka ci, ne7. Zaimek – różne rodzaje, szczególne problemy związane z zaimkiem osobowym, forma grzecznościowa8. Przyimek, spójnik, wykrzyknik9. Czasownik – aspekt – także różne sposoby wyrażania aspektu, strona (+ sposoby tworzenia strony biernej w obu językach, ograniczenia), czasy (zwłaszcza te problemy, które sprawiają najwięcej trudności Polakom)10. Rozbiór zdania pojedynczego (podstawowe informacje)11. Wybrane zagadnienia z frazeologii12. Słowotwórstwo – derywacja w j. polskim i włoskim (także alteraty), kompozycja

Literatura:

W przygotowaniu do egzaminu należy więc wykorzystać wszelkie dostępne opracowania gramatyki polskiej i włoskiej, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice pomiędzy danymi kategoriami. Przykłady opracowań gramatyki (można korzystać z innych):

M. Dardano, P. Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Zanichelli, Bologna 1995 i nast. wyd., B. Moretti i in., L’italiano come seconda lingua nelle varieta’ del suo repertorio scritto e parlato (vol. I – II), Guerra Edizioni, Perugia 1992 i nast. wyd.L. Renzi, G. Salvi, Grande grammatica italiana di consultazione, vol. I – III, Il Mulino, Bologna 1991St. Widłak, Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004 D. Zawadzka, Język włoski dla Polaków, PWN, Warszawa 1991.polskie: np. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa 2005 H. Jadacka, Kultura języka polskiego – fleksja, słowotwórstwo, składnia, PWN, Warszawa 2005 St. Urbańczyk (red.), Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Ossolineum, Wrocław 1978

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.