Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II (filologia włoska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR924 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II (filologia włoska)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Filologia włoska - stacjonarne II stopnia - przedmioty obowiązkowe
Seminaria magisterskie ( I i II rok studia stacjonarne II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 26.00 LUB 29.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Miszalska, Roman Sosnowski
Prowadzący grup: Magdalena Bartkowiak-Lerch, Monika Gurgul, Jadwiga Miszalska, Roman Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska

- ma świadomość kompleksowej natury języka i kultury włoskiej, różnorodności odmian tego języka na różnych obszarach jego występowania oraz różnic międzykulturowych w odniesieniu do języka i kultury polskiej; zna różne rejestry języka włoskiego, w tym rejestr właściwy tekstom urzędowym, ekonomicznym, prawniczym, naukowym i akademickim: NFIt2A_W04, +++

- wykazuje się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą na temat powiązań filologii włoskiej w zakresie przekładoznawstwa z filologiami innych obszarów językowych, co pozwala mu na dokonywanie analiz o charakterze porównawczym i wartościującym: NFIt2A_W05,

- zna i dogłębnie rozumie metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury powstałych w polskim i włoskim, obszarze językowym, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie przekładoznawstwa; w szczególności metody analizy, interpretacji i wartościowania tekstów językowych, formułowanych tak w języku polskim, jak i włoskim, hiszpańskim: NFIt2A_W07,

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach omawianej problematyki literaturoznawczej w zakresie literatury wł z podobnymi zjawiskami innych obszarów językowych oraz innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych pozwalającą na dokonywanie analiz o charakterze porównawczym i wartościującym NF2A_W05++

posiada umiejętność przygotowania w języku wł pracy pisemnej spełniającej wymogi pracy magisterskiej; potrafi przeprowadzić kwerendę bibliograficzną, dobrać źródła, przytaczać je, posiada umiejętność korzystania z norm redakcyjnych przypisanych pracy magisterskiej. NF2A_U03+++

potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim oraz w języku włoskim na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury przedmiotu NF2A_U04++

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków NF2A_U04+++

Kompetencje społeczne Student:

Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się NFIt2A_KO1+++

Potrafi pracować w grupie i aktywizować jej członków do czynnego udziału przy realizacji wspólnego projektu NFIt2A_KO2+++

Pracując w grupie potrafi określić priorytety realizowanego zadania NFIt2A_KO3+++


prof. dr hab. R. Sosnowski:


Wiedza. Student:


ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu językonzawstwa i przekładoznawstwa w systemie nauk humanistycznych NFIt2A_W01++


- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii stosowanych w językoznawstwie i przekładoznawstwie zarówno do analizy przekładów literackich jak i użytkowych. NFIt2A_W02 +++


- wykazuje się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą w zakresie tematyki seminarium magisterskiego: zna rozmaite teorie przekładu, potrafi opisać i wyjaśnić różne poziomy ekwiwalencji w przekładzie, ma wiedzę o podobieństwach i różnicach przekładu literackiego i użytkowego. NFIt2A_W03 ++


Umiejętności Student:


Potrafi przygotować w języku włoskim pracę pisemną spełniającą wymogi pracy magisterskiej, potrafi dobrać źródła bibliograficzne i powoływać się na nie w tekście oraz zredagować pracę zgodnie z wymogami stawianymi pracom magisterskim NFIt2A_U03+++


potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku wł. na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury przedmiotu NFIt2A_U04+++


potrafi samodzielnie zdobyć wiedzę związaną z tematyką seminarium i problematyką pracy NFIt2A_U07 ++


posiada umiejętność merytorycznej argumentacji z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków dotyczących problematyki pracy NFIt2A_U11++


Kompetencje społeczne studenta:


rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego NFIt2A_K01++


potrafi współdziałać i pracować w grupie, prowadzić dyskusję na przygotowany temat oraz brać udział w dyskusjach moderowanych przez innych uczestników zajęć NFIt2A_K02++


w ramach prowadzonych przez siebie badań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania NFIt2A_K03++

Wymagania wstępne:

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska

Zaliczenie I roku studiów mgrprof. dr hab. Roman Sosnowski

Zaliczenie I roku studiów mgr

Forma i warunki zaliczenia:

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska

Zaliczenie w semestrze zimowym i letnim:

I semestr: na podstawie obecnośc oraz przedstawienia I rozdzialu pracy mgr. Dopuszczone są max. 3 nieobecności w semestrze oraz aktywnego udziału w zajęciach,

II semestr: na podstawie złożonej pracy mgr


prof. dr hab. R. Sosnowski:


zaliczenie semestru zimowego na podstawie przedstawienia tematu pracy magisterskiej, dokładnego konspektu oraz bibliografii i pierwszej redakcji części pracy

zaliczenie semestru letniego po akceptacji i złożeniu ostatecznej wersji pracy magisterskiej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska

W I semestrze: Na zajęciach wymagana jest obecność. W czasie seminarium studenci oceniani są w sposób ciągły na podstawie aktywności. Ocenie podlegają również wygłaszane referaty bądź przedstawiane prezentacje w PP. Brana jest pod uwagę poprawność merytoryczna oraz poprawność formalna referatów bądź prezentacji. Studenci są zobowiązani do przeczytania zadanych uprzednio tekstów i do dyskusji w trakcie zajęć. Oceniony zxostaje równiez I rodział pracy mgr

W II semestrze studenci rozliczani są indywidualni z fragmentów pracy magisterskiej, które są sprawdzane i poddawane ocenie


prof. dr hab. Roman Sosnowski:


Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa w zajęciach oraz na podstawie aktywności. Wymagane jest przygotowanie i wygłoszenie referatów związanych z tematyką pracy. Podstawą zaliczenia całości jest złożenie pracyMetody dydaktyczne:

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska

• metody problemowe:

wykład konwersatoryjny,

klasyczna metoda problemowa,

metody aktywizujące:

dyskusja dydaktyczna

indywidualna praca ze studentem

• metody praktyczne:

prezentacje w PP


prof. dr hab. R. Sosnowski:


metody podające:

- objaśnienie lub wyjaśnienie.


metody aktywizujące:

- dyskusja dydaktyczna, referaty studentów


metody eksponujące:

- prezentacja power-point


metody praktyczne:

- seminarium, warsztaty


Bilans punktów ECTS:

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska,

2ECTS – uczestnictwo w zajęciach; 4ECTS – opracowanie referatów lub prezentacji PP; 23 ECTS – przygotowanie pracy magisterskiej oraz obrona połączona z egzaminem mgr


prof. dr hab. R. Sosnowski

Uczestnictwo w zajęciach (60g) – 3 ECTS

Przygotowanie do dyskusji na zajęciach, opracowanie referatów i prezentacji – 6 ECTS

20 ECTS napisanie i złożenie pracy magisterskiej

punkty przyznawane są po złożeniu pracySkrócony opis:
Pełny opis:

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska

1. Dziedziny: literaturoznawstwo: historia literatury włoskiej, przekładoznawstwo, literatura porównawcza:

2. Scienze letterarie; letteratura italiana, traduttologia, letteratura comparata

3. Podstawy teorii przekładu,

4. Specyfika przekładu literackiego, intersemiotycznego, audio-wizualnego;

5. krytyka przekładu

6. Przekład jako transfer kultury. Przekład w historii literatury i historii kultury. Literatura tłumaczona a kultura narodowa.

Praca magisterska może dotyczyć jednego z wyżej wymienionych typów przekładu.

1. Może stanowić analizę przekładu istniejącego

2. Może składać się z przekładu wykonanego przez studenta opatrzonego teoretyczno-krytycznym wstępem i komentarzem

prof. dr hab. R. Sosnowski:

Dialekty jako zjawisko kulturowe i językowe we Włoszech.

Specyfika języka dziedzin specjalistycznych

Językoznawstwo włoskie – historia i stan współczesnego języka włoskiego

Językoznawstwo korpusowe

Językoznawstwo kontrastywne a teoria przekładu

Frazeologia specjalistyczna w języku włoskim

Frazeologia specjalistyczna w przekładzie

Literatura:

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska

Literatura podstawowa: (letteratura di base)

1. Bassnett-McGuire, La traduzione. Teorie e pratica, Milano 1993

2. Nergaard S., (red.) Teorie contemporane della traduzione, Bompiani,Milano 1995

3. Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998

4. Bukowski P., Heydel M., Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków 2009

5. Krysztofiak M., Przekład literacki we współczesnej translatoryce Wyd UAM Poznań 1996

6. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, Wyd. a5, Kraków 2004 (wyd. III)7. U.Eco, Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano 2007 (wyd. VII)

7. Bassnett S., Lefevere A., Constructing Cultures. Essays in Literary Translation. Multilingual Matters 1998

8. Hermans T. (red.), The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation, London-Sydney 1985, s. 87-102.

Literatura uzupełniająca: (letteratura di approfondimento)

9. Prace zbiorowe dotyczące teorii i praktyki przekładu ; czasopisma przekładoznawcze oraz inne pozycje dobrane w czasie zajęć stosownie do tematyki przygotowywanych prac magisterskich.

10. Articoli ricavati da opere collettive e riviste di tematica traduttologica a seconda della tematica specifica delle tesi di laurea preparate

prof. dr hab. R. Sosnowski:

1. Aprile M., Dalle parole ai dizionari, Bologna 2015

2. Newmark P., La traduzione: probl

3. Jopek-Bosiacka A., Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2009

4. Artykuły z czasopism o tematyce językoznawczej i/lub przekładowej odnoszące się ściśle do tematyki pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.