Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki (moduł)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FEN-MPL2.D5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki (moduł)
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bandura
Prowadzący grup: Ewa Bandura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Poznanie i zrozumienie przez studentów zasad funkcjonowania szkoły oraz

systemu oświatowego, jak również problemów współczesnej edukacji.

Nabycie przez studentów podstaw wiedzy związanej ze skutecznym i

efektywnym nauczaniem.

Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu dydaktyki niezbędnej do

samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do

potrzeb i możliwości uczniów oraz kreowania autorskich rozwiązań

dydaktycznych.

Uzyskanie przez studentów umiejętności uczenia się i doskonalenia

własnego warsztatu pedagogicznego.

Efekty kształcenia:

- potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz glottodydaktyki języka obcego i zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami NFEnDe1P_U11

- ma podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą cech ucznia języka obcego oraz metod diagnozowania jego potrzeb i różnic indywidualnych NFEnDe1P_W18

- ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania szkoły jako placówki oświatowej NFEnDe1P_W15

- ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu szkoły jako placówki oświatowej NFEnDe1P_W14

- zna terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i glottodydaktyki języka angielskiego jako obcego NFEnDe1P_W11

- posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego NFEnDe1P_W09

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Udział w wykładzie (konwersatorium) jest obowiązkowy. Oczekuje się 60% obecności na wykładach. W przypadku częstszej nieobecności student ma obowiązek zdać materiał po uprzednim uzgodnieniu materiału i formy z prowadzącym. Zaliczenie na podstawie przygotowania do zajęć oraz końcowego testu pisemnego. Egzamin obejmuje materiał omawiany na wykładzie oraz materiał zadany do pracy własnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Udział w wykładzie (konwersatorium) jest obowiązkowy. Oczekuje się 60% obecności na wykładach. W przypadku częstszej nieobecności student ma obowiązek zdać materiał po uprzednim uzgodnieniu materiału i formy z prowadzącym. Zaliczenie na podstawie przygotowania do zajęć oraz końcowego testu pisemnego. Egzamin obejmuje materiał omawiany na wykładzie oraz materiał zadany do pracy własnej, co pozwala na sprawdzenie stopnia osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia przewidzianych dla tego przedmiotu.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS:

1 ECTS - uczestnictwo w wykładach

1 ECTS - praca własna, przygotowanie do egzaminu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie dydaktycznym oraz przygotowanie

studentów z zakresu nauczania języka angielskiego jako obcego w szkole. Kurs jest przygotowaniem studentów do kursów skoncentrowanych na dydaktyce szczegółowej, tzn. tej ściśle związanej z nauczaniem języka angielskiego jako obcego.

Pełny opis:

Tematyka obejmuje następujące zagadnienia: 1/ Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. 2/ Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. 3/ Proces nauczania i uczenia się. 4/ System oświaty. 5/Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. 6/Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów. 7/Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia.8/ Język jako narzędzie pracy nauczyciela.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Komorowska, H. (red.) Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Wydawnictwo CODN, 2009.

Phililips, D. C. , Soltis J. F. Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańsk 2003.

Silberman, M. L. Uczymy się uczyć, Gdańsk 2005.

Zawadzka-Bartnik, E. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004.

Podstawa programowa oraz wybrane programy nauczania języka angielskiego

Literatura uzupełniająca:

Konarzewski, K. (red) Sztuka nauczania. Szkoła. PWN, W-wa, 2002.

Komorowska, H. Nauczyciele języków w zreformowanej szkole, Warszawa 1999.

Kupisiewicz, Cz. Podstawy dydaktyki. Impuls, Kraków 2013.

Półturzycki, J. Dydaktyka dla nauczycieli, 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.