Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna 1 (moduł)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FEN-MPL2.P1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna 1 (moduł)
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bandura, Ewa Kowalska-Stasiak
Prowadzący grup: Ewa Bandura, Ewa Kowalska-Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Ogólne efekty:

praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela +

Szczegółowe efekty:

Wiedza na temat: struktury i funkcji systemu edukacji − celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,   metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie,   projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego, etyki zawodu nauczyciela +

Umiejętności: potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji, potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych+

Kompetencje społeczne: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka+

Wymagania wstępne:

Wymagania zgodne z tokiem studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zrealizowanie i udokumentowanie 30 godzin praktyki ogólnopedagogicznej w Dzienniku Praktyk wg wskazówek opiekuna praktyk.

Przedstawienie oceny opisowej dokonanej przez mentora.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Złożenie wypełnionego Dziennika Praktyk wraz z oceną opisową mentora. Rozmowa z opiekunem praktyk.

Metody dydaktyczne:

- obserwacja i refleksja nad działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i społeczno-kulturalnymi szkoły

- dyskusja


Bilans punktów ECTS:

1 punkt - obserwacja i refleksja nad działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i społeczno-kulturalnymi szkoły, dyskusja

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyka realizowana jest w szkołach podstawowych w wymiarze 30 godzin (praktyka ciągła), z czego 10 godzin praktykanci spędzają na obserwacji różnych aspektów pracy w klasie, w której wychowawcą jest mentor, 10 godzin na zapoznaniu się ze szkołą, jako placówką dydaktyczno-wychowawczą, a 10 na zapoznaniu się i omówieniu dokumentacji szkolnej.

Skrócony opis:

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Pełny opis:

Uczestnik praktyki zapozna się z działalnością szkoły i jej funkcjami: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz społeczno-kulturalną,

pozna warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy, zdobędzie wiedzę i rozwinie umiejętności związane z obserwacją i poznaniem ucznia oraz sposobem interpretacji i rozumienia wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce.

1. Zapoznanie się ze specyfiką szkoły.

2. Zapoznanie się z pracą wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, a także biblioteki.

3. Obserwacja i prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy.

4. Obserwacja spotkań rady pedagogicznej oraz zespołu wychowawców klas.

5. Uczestnictwo w pozalekcyjnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych.

6. Obserwacja i prowadzenie zajęć świetlicowych.

7. Obserwacja spotkań z rodzicami.

8. Uczestnictwo w spotkaniach rady rodziców, samorządu uczniowskiego oraz zorganizowanych grup młodzieżowych.

Literatura:

Day, Ch. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela.

Janowski, A. (2002). Pedagogika praktyczna.

McKay, M., Davis, M. i Fanning, P. (2006). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (1997). Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli.

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L. i McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa: PWN. Tom 1,2,3,4.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.