Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna 2 (moduł)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FEN-MPL3.P2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna 2 (moduł)
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bandura, Ewa Kowalska-Stasiak
Prowadzący grup: Ewa Bandura, Ewa Kowalska-Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Umiejętności:

NFEnDe1P_U03 +++ samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka angielskiego jako obcego

NFEnDe1P_U05 +++ posiada zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka angielskiego jako obcego

NFEnDe1P_U07 ++ posiada umiejętności niezbędne do opracowania diagnozy potrzeb ucznia

NFEnDe1P_U08 ++ posiada umiejętność dokonania samooceny własnej działalności pedagogicznej

NFEnDe1P_U09 +++ potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa oświatowego

NFEnDe1P_U10 +++ nie określa się efektów kształcenia w tym zakresie, gdyż umiejętności te nie wchodzą w zakres działalności nauczyciela języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej

NFEnDe1P_U11 ++ potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz glottodydaktyki języka obcego i zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami

NFEnDe1P_U19 ++ potrafi zastosować znajomość języka angielskiego w nauczaniu języka w pracy z grupą

Kompetencje:

NFEnDe1P_K05 ++ charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności

NFEnDe1P_K06 + potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania pedagogicznego

NFEnDe1P_K07 + prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego


Wymagania wstępne:

Zaliczenie praktyki ogólnopedagogicznej w szkole podstawowej w wymiarze 30 godzin.

Wymagania zgodne z tokiem studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zrealizowanie i udokumentowanie w Dzienniku Praktyk 120 godzin praktyki pedagogicznej z języka angielskiego wg wskazówek opiekuna praktyk. Przedłożenie oceny wystawionej przez mentora, oraz teczki z arkuszami obserwacji lekcji oraz konspektami lekcji przeprowadzonych indywidualnie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przedstawienie dokumentacji praktyk pedagogicznych, wypełnionego Dziennika Praktyk, arkuszy obserwacji lekcji, konspektów lekcji, pisemnej oceny pracy studenta dokonanej przez mentora. Rozmowa z opiekunem praktyk.

Metody dydaktyczne:

obserwacja, przygotowanie i prowadzenie lekcji, dyskusja


Bilans punktów ECTS:

1 punkt - obserwacje

1 punkt - współprowadzenie lekcji

2 punkty - uczenie indywidualne

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyka pedagogiczna z języka angielskiego jest realizowana w wymiarze 120 godzin lekcyjnych (praktyka śródroczna), w tym 40 godzin stanowią obserwacje lekcji mentora, 40 godzin uczenie wspólnie z nauczycielem/ innym studentem, 40 godzin uczenie indywidualne.

Skrócony opis:

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Pełny opis:

Główne cele praktyki:

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktycznych poprzez obserwację lekcji.

2. Rozwijanie własnego stylu nauczania i warsztatu pracy związanego z: określaniem celów dydaktycznych, planowaniem lekcji, nauczaniem sprawności czytania, słuchania, mówienia, pisania oraz gramatyki i słownictwa, oceną własnej pracy dydaktycznej i efektów nauczania, testowaniem, oceną osiągnięć i postępów ucznia, poprawą błędów językowych, rozwijaniem autonomii ucznia, jego stylów i strategii uczenia się, zarządzaniem klasą, zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów z dyscypliną.

3. Ocenianie, tworzenie, adoptowanie materiałów edukacyjnych.

Literatura:

Nie dotyczy

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.