Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FEN-SLIII4.1n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka angielskiego
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dąbrowska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Link do zajęć na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0987ed7dc1c14c9d8eb37a1597f83669%40thread.tacv2/conversations?groupId=1928cee6-c015-441e-b7ba-4f9980ff1940&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii angielskiej w systemie nauk filologicznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NFEn1A_W01

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka angielskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności NFEn1A_W03

- NFEn1A_W02 ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii angielskiej


Kompetencje społeczne:

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NFEn1A_K05

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu z zakresu Wstępu do językoznawstwa

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny na koniec semestru zimowego (egzamin w formie testu obejmujący test wyboru, prawda-fałsz, test luk, klasyfikację zapożyczeń)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza studenta w zakresie NFEn1A_W01, NFEn1A_W03 i NFEn1A_W02 oraz kompetencje społeczne w zakresie NFEn1A_K05 sprawdzane w formie egzaminu pisemnego na zakończenie kursu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

2 (1 pkt za udział w wykładach, 1 pkt za pracę własną przygotowującą do egzaminu oraz konsultacje z prowadzącym)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wybrane aspekty historii języka angielskiego: społeczne i polityczne zjawiska, które kształtowały język angielski poprzez wieki; zmiany, które dokonały się w systemie języka angielskiego na poziomie fonologii, morfologii, składni i słownictwa.

Pełny opis:

Pojęcie zmiany językowej. Początki lingwistyki historycznej. Języki indoeuropejskie; języki germańskie; pozycja języka angielskiego; podstawy fonologii staroangielskiej; Celtowie; podbój Wielkiej Brytanii przez Germanów. Język staroangielski: dialekty; zarys wymowy, pisowni i morfologii; wpływy łacińskie i skandynawskie. Język średnioangielski: podbój Anglii przez Normanów; zarys zmian fonologicznych i morfologicznych; wpływ języka francuskiego na słownictwo; dialekty i powstanie angielszczyzny standardowej; analiza próbek języka średnioangielskiego. Język nowoangielski: skutki wielkiej angielskiej przesuwki samogłoskowej; ortografia; słownictwo w renesansie; ekspansja języka angielskiego; słowniki i gramatyki Współczesny język angielski i jego odmiany amerykańska, kanadyjska, australijska, południowoafrykańska. Współczesne tendencje rozwojowe języka angielskiego.

Zakres dziedzinowy:

Językoznawstwo, językoznawstwo historyczne, język angielski

Literatura:

Literatura podstawowa:

C. Baugh & T. Cable, A History of the English Language, Upper Saddle River, 2002 (5th ed.)

J. Fisiak, An Outline History of English, Poznań, 2005

T. Pyles, The Origins and Development of the English Language English, New York, 1964

J. Fisiak, A Short Grammar of Middle English, Warszawa, 1968

C. Barber, The English Language. A Historical Introduction, Cambridge, 1993

Literatura uzupełniająca:

D. Freeborn, From Old English to Standard English, Houndmills, 1992

D. Taitt, The Shaping of English, Tarnów, 1996

A. Reszkiewicz, A Diachronic Grammar of Old English, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.