Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe: przekładoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FEN-SLIIIPDn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe: przekładoznawstwo
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 18.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Hołobut
Prowadzący grup: Agata Hołobut
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad8ab4a290c434a0c88bf074810dc0d1e%40thread.tacv2/conversations?groupId=c4f175ba-3f36-445b-915a-44468ec5b57f&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Dodatkowe strony WWW:

Kod w MS Teams: ev7bu11

Cele kształcenia:

1) Pogłębienie wiedzy i zainteresowań studentów z zakresu teorii i praktyki przekładu literackiego i audiowizualnego.

2) Rozwinięcie umiejętności realizacji samodzielnego projektu badawczego.

3) Rozwinięcie umiejętności rozplanowania, napisania i poprawnego zredagowania pracy naukowej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student:

1) ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii angielskiej w systemie nauk filologicznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NFEn1A_W01 +

2) ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w przekładoznawstwie NFEn1A_W02 ++

3) zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstu, przydatne w badaniach przekładoznawczych NFEn1A_W08 ++

4) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego NFEn1A_W09 ++UMIEJĘTNOŚCI

Student:

1) potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu NFEn1A_U04 +

2) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przydatne w przygotowywaniu pracy licencjackiej, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFEn1A_U06 +++

3) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie przekładoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego NFEn1A_U07 +++

4) potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze z zakresu przekładoznawstwa oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień NFEn1A_U08 +++

5) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić jego analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia jego znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFEn1A_U09 +

6) posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFEn1A_U010+

7) wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach specjalności filologia angielska NFEn1A_U11 +++KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

1) rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFEn1A_K01 ++

2) potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania NFEn1A_K03 ++

3) rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami NFEn1A_K04 ++Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie semestru zimowego uzyskuje się na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności) oraz przedstawienia konspektu i pierwszego rozdziału pracy licencjackiej.


Zaliczenie semestru letniego uzyskuje się na podstawie aktywnej obecności na zajęciach i przedłożenia pracy licencjackiej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach wymagana jest obecność. Studenci oceniani są w sposób ciągły na podstawie aktywnego uczestnictwa w kursie oraz realizacji kolejnych etapów projektu dyplomowego, omawianego w ramach godzin konsultacyjnych z prowadzącym. (Sprawdza: NFEn1A_W02+, NFEn1A_W01++, NFEn1A_W08++, NFEn1A_W09 ++, NFEn1A_U06+++, NFEn1A_U07 +++, NFEn1A_U08 +++, NFEn1A_U09+, NFEn1A_U10 +, NFEn1A_U11+++, NFEn1A_U12+++, NFEn1A_K01+, NFEn1A_K03+, NFEn1A_K04+)


Ostateczna ocena efektów kształcenia zostanie wystawiona na podstawie przedłożonej pracy licencjackiej. (Sprawdza: NFEn1A_W02++, NFEn1A_W08++, NFEn1A_W09 ++, NFEn1A_U06+++, NFEn1A_U07 +++, NFEn1A_U08 +++, NFEn1A_U10+, NFEn1A_U10 +, NFEn1A_U11+++, NFEn1A_U12+++, NFEn1A_K01+, NFEn1A_K03+)


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Seminarium - 60 godzin dydaktycznych - 20 punktów ECTS

2 punkty ECTS (60h) - obecność na zajęciach

18 punktów ECTS (540h) - praca indywidualna studenta - przygotowanie do zajęć oraz do egzaminu licencjackiego; praca indywidualna pod nadzorem opiekuna naukowego - opracowanie rozprawy licencjackiej


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe z zakresu przekładoznawstwa przybliży uczestnikom podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnych badań nad przekładem, kładąc szczególny nacisk na specyfikę przekładu literackiego, filmowego i teatralnego.

Na kolejnych spotkaniach będziemy podejmować najważniejsze pytania zadawane przez badaczy przekładu, ilustrując lektury praktycznymi przykładami mniej lub bardziej szczęśliwych translatorskich rozwiązań. Podejmowane tematy obejmą: historię przekładu; przekład literacki, filmowy, teatralny, związki kultury z przekładem; przekład biblijny; postkolonialne studia nad przekładem.

Pełny opis:

Seminarium dyplomowe z zakresu przekładoznawstwa przybliży uczestnikom podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnych badań nad przekładem, kładąc szczególny nacisk na specyfikę przekładu literackiego, filmowego i teatralnego.

Zarys kursu:

I Dzieje myśli przekładoznawczej w pigułce - dwa tysiące lat w dwa spotkania.

II "Mapa" badań przekładoznawczych inspiracją do poszukiwania własnych ścieżek. Dyskusja nad indywidualnymi projektami badawczymi na podstawie książki "The Map" Jenny Williams i Andrew Chestermana.

III Przekład literacki.

Cięty język Stanisława Barańczaka.

Bystre oko Jerzego Jarniewicza.

Wpływ teorii polisystemów na krytykę przekładu literackiego.

Kilka słów o literaturze dziecięcej w przekładzie.

IV Przekład audiowizualny.

Specyfika wersji lektorskiej, napisów i dubbingu.

Krytyka rozwiązań tłumaczeniowych na podstawie studiów przypadku.

V Przekład teatralny.

Podstawowe zagadnienia krytyczne.

Barańczakowa refleksja nad polskimi Szekspirami.

VI Kultura i przekład.

Przełom kulturowy i jego wpływ na myśl przekładoznawczą.

VI Przekład biblijny

Przekład biblijny a problematyka gender: burza i opór w krajach anglosaskich.

VII Postkolonialne studia nad przekładem

Literatura:

Literatura podstawowa:

Susan Basnett. Translation Studies. Third Edition. London/New York, 2002.

Piotr Kuhiwczak i Karin Littau (red). A Companion to Translation Studies. Clevedon/Buffalo/Toronto. 2007.

Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London/New York 2001.

Stanisław Barańczak. "Ocalone w tłumaczeniu". Kraków: Wydawcitwo a5, 1992.

Jerzy Jarniewicz. "Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim". Kraków: Wydawnictwo Znak. 2012.

Jenny Williams, Andrew Chesterman. "The Map: A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies". St Jerome Publishing. 2002.

Literatura uzupełniająca:

Jorge Diaz-Cintas. "Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen". Pelgrave Macmillan. 2009.

Mona Baker (red). Routledge Encycopedia of Translation Studies. London/New York. 1998.

Mary Snell-Hornby. Translation Studies – An Integrated Approach, Revised Edition. Amsterdam. 1995

Lawrence Venuti (red). The Translation Studies Reader. London/New York. 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.