Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe: pragmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FEN-SLIIIPGn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe: pragmatyka
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 18.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Świątek
Prowadzący grup: Jerzy Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Student:

NFEn2A_W02

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii angielskiej +

NFEn2A_W03

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny +

NFEn2A_W06

ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin filologii angielskiej (w ramach wybranej specjalizacji: literaturoznawstwo, przekładoznawstwo, językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane) ++

NFEn2A_W07

ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstu w zakresie studiowanej dyscypliny +++

NFEn2A_W08

zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego ++

NFEn2A_U03

posiada umiejętność przygotowania w języku angielskim lub języku polskim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego) ++

NFEn2A_U04

potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku angielskim lub języku polskim na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury przedmiotu ++

NFEn2A_U06

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i anglojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy +++

NFEn2A_U07

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filologii angielskiej +++

NFEn2A_U08

potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod +++

NFEn2A_U09

przy rozwiązywaniu problemów w zakresie filologii angielskiej potrafi integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych +++

NFEn2A_U10

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego +++

NFEn2A_U11

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków +++

NFEn2A_U12

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach specjalności filologia angielska +++

NFEn2A_U13

potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku obcym głównym wybranej specjalności na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych ++

NFEn2A_K01

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego ++

NFEn2A_K03

potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania +

NFEn2A_K04

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami ++

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusjach

W semestrze zimowym:

Wymagana prezentacja wybranej metodologii, przedstawienie bibliografii oraz teoretyczne opracowanie kluczowego problemu pracy dyplomowej


W semestrze letnim:

Wymagane ukończenie pisania pracy dyplomowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena ciągła uczestników seminarium (uczestnictwa w dyskusjach oraz przygotowanych prezentacji)

ocena jakości prezentacji ustnych

ocena jakości konspektu pracy dyplomowej oraz szczegółowego planu badań

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna, ekspozycja

Metody podające - wykład informacyjny, wyjaśnianie/objaśnianie

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - metody aktywizujące (seminarium)

Skrócony opis:

Seminarium stanowi przegląd wybranych zagadnień z pragmatyki językowej a jednocześnie ma umożliwić wybór tematu i metodologii pracy dyplomowej. Z uwagi na to, że kurs pragmatyki prowadzony jest równocześnie z seminarium, nacisk położony jest na rozszerzenie wybranych zagadnień, analizę możliwych tematów prac dyplomowych oraz formalne przygotowanie do pisania pracy dyplomowej

Pełny opis:

W semestrze zimowym

Dysusja na podstawie testów wybranych przez prowadzącego

Formalne i merytoryczne aspekty pisania pracy dyplomowej

Prezentacja wybranych zagadnień pragmatyki językowej

W semestrze letnim

Indywidualne konsultacje dotyczące prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.