Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: językoznawstwo angielskie II - rok II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FEN-SMIISJ3n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: językoznawstwo angielskie II - rok II
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 33.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Prowadzący grup: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza:


Student:


- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w fonetyce, szczególnie w badaniach socjofonetycznych NFEn2A_W02 +- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru fonetyki akustycznej NFEn2A_W03 +- ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin filologii angielskiej NFEn2A_W06 +++- ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania materiałów badawczych w badaniach z zakresu (socjo)fonetyki NFEn2A_W07 +++- zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego NFEn2A_W08 ++
Umiejętności:


Student:


- posiada umiejętność przygotowania w języku angielskim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do omawianych zagadnień językoznawczych NFEn2A_U03 ++- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w jęz. angielskim na wybrany temat z dziedziny (socjo)fonetyki, z wykorzystaniem literatury przedmiotu NFEn2A_U04 ++- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje naukowe, wykorzystując różne źródła anglojęzyczne i polskie NFEn2A_U06 +++- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filologii angielskiej NFEn2A_U07 +++- potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie badań nad wymową, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod NFEn2A_U08 +++- przy rozwiązywaniu problemów w zakresie socjofonetyki potrafi integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych NFEn2A_U09 +++- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFEn2A_U10 +++- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków NFEn2a_U11 +++- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach specjalności filologia angielska NFEn2A_U12 +++- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych NFEn2A_U13 ++
Kompetencje społeczne:


Student:


- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego NFEn2A_K01 ++- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania NFEn2A_K03 +- rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami NFEn2A_K04 ++

Wymagania wstępne:

Zaliczenie seminarium magisterskiego z językoznawstwa na I roku studiów (2017/2018).

Forma i warunki zaliczenia:

- wygłoszenie jednej prezentacji ustnej na forum grupy na temat swoich badań

- złożenie do obrony ukończonej pracy magisterskiej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

NFEn2A_W02, NFEn2A_W03, NFEn2A_W06, NFEn2A_W07, NFEn2A_W08, NFEn2A_U03, NFEn2A_U04, NFEn2A_U06, NFEn2A_U07, NFEn2A_U08, NFEn2A_U09, NFEn2A_U10, NFEn2a_U11, NFEn2A_K01, NFEn2A_K03, NFEn2A_K04 - sposób weryfikacji: w formie dyskusji podczas zajęć, prezentacji ustnej na zajęciach oraz złożonej pracy magisterskiej


NFEn2A_U12, NFEn2A_U13 - sposób weryfikacji: na podstawie oceniania ciągłego oraz prezentacji podczas zajęć
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) As below

Bilans punktów ECTS:

Seminarium magisterskie - 60 g - 10 pkt

2 pkt - obecność na zajęciach

2 pkt - praca własna: przygotowanie prezentacji ustnej dot.

własnej pracy magisterskiej do przeprowadzenia na forum grupy

6 pkt. - praca własna pod nadzorem opiekuna naukowego wymagająca konsultacji (napisanie pracy magisterskiej i złożenie jej do obrony)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Experimental phonetics (fonetyka eksperymentalna):

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych badaniem zróżnicowania wymowy w języku. Punktem wyjścia będzie praktyczne wprowadzenie w problematykę i metodologię analizy akustycznej poszczególnych klas dźwięków mowy przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania komputerowego, zilustrowane przykładami z języków angielskiego, polskiego jak i wielu innych języków świata. W drugiej części seminarium przedstawiona zostanie problematyka badań w fonetyce eksperymentalnej.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w ramach seminarium:

- metodologia pisania pracy magisterskiej

- oprogramowanie Praat do analizy nagrań

- interpretacja fonetyczna nagrań

- opis i charakterystyka dźwięków mowy

- parametry wariancji fonetycznej w językach świata i w dialektach języka angielskiego

- wiarygodność wyników badań

Literatura:

Di Paolo, Marianna and Yaeger-Dror, Malcah (2011). Sociophonetics: a student's guide. London: Routledge.

Harrington, Jonathan (2010). Phonetic analysis of speech corpora. London: Blackwell.

Ladefoged, Peter (1995). Elements of acoustic phonetics. Chicago: UoC Press.

Ladefoged, Peter (2007). Phonetic data analysis. London: Blackwell.

Materiały udostępniane przez prowadzącego.

Uwagi:

Brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.