Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka szwedzkiego (C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IFG-FSZ-22E-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka szwedzkiego (C1)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 8.00 LUB 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: szwedzki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Pietrzak-Porwisz
Prowadzący grup: Piotr Dyguś, Sophie Engström, Monika Jazowy-Jarmuł, Grażyna Pietrzak-Porwisz, Marta Stasiak-Górna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

rozwijanie sprawności językowych w mowie i piśmie do poziomu C1

Efekty kształcenia:

Wiedza


Student:


ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu wiedzy o języku szwedzkim, szwedzkiej literaturze i kulturze Szwecji; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności - NFSv1A_W03


ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury w Szwecji i orientację we współczesnym życiu społecznym i kulturalnym Szwecji - NFSv1A_W08


Umiejętności


Student:


posiada znajomość języka szwedzkiego, w mowie i piśmie, odpowiadającą kompetencji komunikacyjnej na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy - NFSv1A_U01


posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku szwedzkim i języku polskim, zarówno na tematy życia codziennego, jak i te związane z wiedzą o języku, literaturze, historii i kulturze skandynawskiej - NFSv1A_U03


posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku szwedzkim i języku polskim, w zakresie dyscyplin filologicznych z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu, a także innych źródeł - NFSv1A_U04


potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym, z języka szwedzkiego na język polski oraz z języka polskiego na język szwedzki - NFSv1A_U05


posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz

formułowania samodzielnych wniosków - NFSv1A_U10


potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i translatologii, w języku szwedzkim i języku polskim - NFSv1A_U11


Kompetencje społeczne


Student:


rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy - NFSv1A_K01


potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - NFSv1A_K02


potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - NFSv1A_K03


uczestniczy w życiu kulturalnym Szwecji, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, oraz śledzi sytuację społeczno-polityczną w Szwecji - NFSv1A_K06


Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia z praktycznej nauki języka realizowane są przez różnych wykładowców w ramach bloków jedno- lub dwusemestralnych. Aby uzyskać zaliczenie semestralne kursu należy spełnić warunki zaliczenia u każdego z wykładowców.


Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach - dopuszczalne są dwie nieobecności w ciągu semestru w ramach jednego bloku zajęć - oraz terminowa realizacja prac domowych i zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych w semestrze. W zakres prac domowych wchodzi m.in. pisanie wypracowań na zadane przez wykładowcę tematy i w określonych przez niego formach, o objętości do ok. 400 słów w semestrze u każdego wykładowcy.


W przypadku większej ilości nieobecności (również usprawiedliwionych) prowadzący może ustalić dodatkowe warunki zaliczenia materiału.


Do zaliczenia semestru zimowego wymagane jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów/kolokwiów, prac pisemnych i innych zadań u każdego z wykładowców.


W razie wyjazdu studenta na stypendium lub powtarzania roku jest on zobowiązany skontaktować się ze wszystkimi wykładowcami na początku semestru w celu ustalenia trybu zaliczenia kursu.


Zdobycie zaliczenia u każdego prowadzącego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest także zaliczenie (90%) testu gramatycznego dotyczącego wszystkich omawianych na I stopniu studiów zagadnień gramatycznych.Test zostanie przeprowadzony pod koniec semestru letniego w wyznaczonym terminie.


Egzamin końcowy obejmuje następujące części:

1. słuchowisko

2. tłumaczenie lub test z lukami

3. wypracowanie

4. egzamin ustny


Przy podliczaniu poszczególnych części egzaminu końcowego podział procentowy między nimi wygląda następująco:

egz. ustny – 30%

wypracowanie – 30

tłumaczenie lub test z lukami - 30%

słuchowisko – 10%


Formuła egzaminu ustnego: dyskusja w parach na jeden z tematów podejmowanych w trakcie zajęć.


Niezaliczenie jednej części egzaminu skutkuje koniecznością zdawania egzaminu poprawkowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą oceny kompetencji społecznych studentów jest uczestnictwo i aktywność na zajęciach oraz terminowa realizacja zadań domowych. Wiedza i umiejętności oceniane są poprzez sprawdziany śródsemestralne oraz egzamin końcowy. W ramach każdego bloku zajęć studenci piszą sprawdziany z bieżących partii materiału leksykalno-gramatycznego. Warunkiem końcowego zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie testów śródsemestralnych oraz wywiązanie się z wszystkich pozostałych zadań.


Metody podsumowujące:

egzamin pisemny i ustny


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody programowane - z użyciem komputera
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

-metody praktyczne:

ćwiczenia

-metody podające:

objaśnienie lub wyjaśnienie

-metody aktywizujące:

dyskusja dydaktyczna

-metody programowane:

z użyciem techniki audio

Bilans punktów ECTS:

semestr I


120 godz. zajęć – łącznie 6 ECTS, w tym:

udział w zajęciach 3 ECTS

praca własna 3 ECTS


semestr II


150 godz. zajęć – łącznie 8 ECTS, w tym:

udział w zajęciach 1,5 ECTS

praca własna 1,5 ECTS

przygotowanie do egzaminu końcowego – 5 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia
Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Słuchowiska, intensywna lektura tekstów szwedzkich pod kątem leksyki oraz gramatyki (wybrane teksty), ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, konwersacja - dyskusja na tematy poruszane w analizowanych tekstach (np. charakterystyka ludzi, problematyka społeczna, rodzina, dom, praca, podróże), materiały audiowizualne: słuchanie i odtwarzanie treści.

W zakresie gramatyki obowiązuje studentów praktyczna znajomość następujących zagadnień: odmiana rzeczownika, przymiotnika i przysłówka, odmiana czasownika i jego system temporalny, zaimki, spójniki, szyk w zdaniu oraz podstawy słowotwórstwa.

Pełny opis:

1. Rozumienie ze słuchu: rozumienie dłuższych wypowiedzi realizowanych w naturalnym tempie, np. wykładów na znane już tematy

- rozumienie ogólnego sensu wiadomości i innych programów telewizyjnych i filmu

- poszerzanie słownictwa (m.in. idiomatyka sytuacyjna, słownictwo związane z życiem społeczno-politycznym, rodzina, praca, wykształcenie, instytucje publiczne, turystyka, media i komunikacja, technika)

- zwracanie uwagi na łączliwość wyrazów i kolokacje charakterystyczne dla języka szwedzkiego

2. Gramatyka: utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat zagadnień gramatycznych. Odmiana rzeczownika: deklinacje, tworzenie liczby mnogiej, forma określona i nieokreślona w liczbie pojedynczej i mnogiej, forma bezrodzajnikowa, forma dopełniacza a konstrukcje przyimkowe; zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, determinatywne, względne, zwrotne, zaimki nieokreślone i pytajne; odmiana czasownika: koniugacje, bezokolicznik i forma osobowa, bezokolicznik z markerem "att", tryb rozkazujący, czasowniki posiłkowe, czasowniki nieregularne, czasowniki modalne, deponentia (deponensverb), czasowniki wyrażające wzajemność (reciproka verb), czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, imiesłów czasu teraźniejszego, imiesłów czasu przeszłego, strona bierna, system czasów, czasowniki rozdzielnie złożone (partikelverb), warunkowość (konditionalis 1, 2); przymiotnik i przysłówek: odmiana przymiotnika z rzeczownikiem; przymiotniki zsubstantywizowane, odmiana przysłówka; stopniowanie; przyimki; liczebniki główne i porządkowe; szyk zdania: szyk w zdaniu głównym i pobocznym, spójniki współrzędności i podrzędności, okolicznik zdania, mowa zależna, emfatisk omskrivning; elementy słowotwórstwa: rzeczowniki i przymiotniki złożone, formanty słowotwórcze.

Istotnym elementem jest umiejętność poprawnego zastosowania wymienionych kategorii w produkowanych tekstach ustnych i pisemnych. Kształtowaniu tej umiejętności służą ćwiczenia tłumaczeniowe oraz testy z lukami.

3. Rozumienie tekstów czytanych: rozumienie tekstów dotyczących życia społeczno-politycznego, np. artykułów prasowych oraz tekstów popularnonaukowych

- rozumienie języka współczesnej literatury szwedzkiej

- poprawne głośne odczytanie fragmentów bardziej zaawansowanych tekstów

- umiejętność znalezienia w tekście potrzebnej informacji, zrozumienie struktury tekstu

4. Rozmowa / interakcja komunikacyjna: rozumienie i prawidłowa percepcja wypowiedzi realizowanej w naturalnym tempie w różnych sytuacjach

- naturalna rozmowa oraz dyskusja z rodzimym użytkownikiem języka

- samodzielne włączanie się do dyskusji

- argumentowanie i obrona własnych poglądów

- wymiana informacji w dialogu

- reagowanie na wypowiedzi interlokutora zgodnie ze szwedzkimi standardami

5. Prezentacja ustna: klarowna i szczegółowa prezentacja informacji na temat doświadczeń, zdarzeń, postaci

- wyrażanie własnych poglądów

- argumentowanie za i przeciw

- utrwalanie prawidłowych nawyków wymowy szwedzkiej: staranne wymawianie poszczególnych głosek, akcent wyrazowy i zdaniowy

6. Produkcja tekstu: prace pisemne utrwalające omawiane słownictwo i struktury gramatyczne

- student potrafi sporządzić przejrzyste, spójne, poprawne gramatycznie i szczegółowe teksty na tematy życia codziennego oraz aktualne tematy debaty publicznej

- umiejętność sporządzenia streszczenia/sprawozdania/referatu na podstawie przeczytanego tekstu w języku szwedzkim

- student zna szwedzkie konwencje sporządzania różnego rodzaju tekstów

- struktura tekstu: wprowadzenie / zakończenie, podział na akapity, itd.

Gatunki wypowiedzi pisemnej:

stosowane we wszystkich gatunkach wskaźniki kohezji tekstu (spójniki, zaimki, odpowiednie frazy łączące partie tekstu) oraz wskaźniki koherencji tekstu (leitmotyw, słowa-klucze, tematyczne powiązanie partii tekstu, podział na akapity)

opowiadanie / opis: uwzględnienie różnych wrażeń zmysłowych, charakterystycznych szczegółów, specyfiki tematu (poszerzanie zasobu leksykalnego)

teksty argumentacyjne (za i przeciw, zalety/wady, własna opinia)

recenzja (sądy wartościujące)

list formalny (w sprawie pracy, nauki, stażu)

komentarze do tabel, wykresów, danych statystycznych

streszczenie (tekstów informacyjnych, popularno-naukowych)

odtworzenie w formie pisemnej tekstu słuchanego

7. Wiedza o kulturze Szwecji: pogłębianie wiedzy dotyczącej realiów, kultury i obyczajowości szwedzkiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Alfredsson: Skrivtrappan

P. Levy Scherrer, K. Lindemalm: Rivstart B2 (podręcznik i ćwiczenia)

M. Åström: Språkporten (wybrane teksty)

Gramatyka:

A. Bodegård:Tänk efter

C. Fasth, A. Kannermark: Form i fokus C

Literatura uzupełniająca:

K. Asker: Läshjulet

K. Ballardini, S. Stjärnlöf: Nya mål 3

C. Fasth, A. Kannermark: Text i fokus 1 (cz. A)

S. Hjelm, E. Jönsson, Å. Palm: Människor och möten 3

T. Eckerbom, E. Söderberg, H. Österlund: Sagor och sanningar

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.