Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opcja:Szwedzka nowela modernistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IFG-FSZ-OL3-KB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opcja:Szwedzka nowela modernistyczna
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: szwedzki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bak
Prowadzący grup: Krzysztof Bak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza Student:


ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii jako nauki humanistycznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej NFSv2A_W01


ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii szwedzkiej NFSv2A_W02


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię w zakresie nauk filologicznych, a w szczególności wiedzy o języku, literaturze i kulturze Szwecji NFSv2A_W03


ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach kierunku filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NFSv2A_W05


ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego NFSv2A_W06


ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji, wartościowania i problematyzowania tekstów w języku szwedzkim i innych wytworów kultury NFSv2A_W07


Umiejętności Student:


posiada znajomość języka szwedzkiego zbliżoną do rodzimej, zarówno w mowie jak i w piśmie, odpowiadającą kompetencji komunikacyjnej na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy NFSv2A_U01


posiada pogłębioną umiejętność przygotowania w języku szwedzkim i języku polskim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, z wykorzystaniem swojej szerokiej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i realiach Szwecji ( w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego) NFSv2A_U03


potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku szwedzkim i języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu NFSv2A_U04


potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje wykorzystując różne źródła oraz swoją gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawczej, językoznawczej lub translatorskiej) oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy NFSv2A_U06


umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności NFSv2A_U07


potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod NFSv2A_U08


potrafi rozpoznać i przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury skandynawskiej, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFSv2A_U10


ma umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania samodzielnych wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań NFSv2A_U11


Kompetencje społeczne Student:


rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zaw odowego NFSv2A_K01 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, szczególnie w kwestii współpracy i kontaktów polsko-szwedzkich NFSv2A_K05


systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i społeczno-politycznymi w Szwecji, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce, w życiu społecznym i politycznym NFSv2A_K06


Wymagania wstępne:

Ukończone dwa pierwsze lata studiów I stopnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywność na zajęciach (lektura tekstów, udział w dyskusjach), zaliczenie końcowego zadania pisemnego o charakterze analityczno-interpretacyjnym.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach (wnikliwa lektura tekstów, udział w dyskusjach) oraz końcowego zadania pisemnego o charakterze interpretacyjno-analitycznym. Przedłożona praca pisemna jest oceniana.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Kurs łączy metody wykładu i konwersatorium. Wchodzące w zakres kursu teksty literackie i literaturoznawcze są analizowane i interpretowane w ramach dyskusji na zajęciach.

Bilans punktów ECTS:

4 ETC

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

W centrum uwagi kursu znajduje się nowela szwedzka wyrosła z tradycji modernistycznej. Wybrane teksty nowelistyczne, reprezentujące różne światopoglądy, programy społeczne, poetyki, poddane zostają wszechstronnej analizie z uwzględnieniem kategorii historycznoliterackich, generycznych, retorycznych, socjologicznych i recepcyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na analizę technik opowiadania w omawianych nowelach.

Pełny opis:

Przewodnim tematem kursu jest szwedzka nowelistyka modernistyczna. Wybrane teksty nowelistyczne, reprezentujące różne kierunki estetyczne, poetyki, techniki narracyjne, poddane zostają wszechstronnej analizie ze szczególnym uwzględnieniem kategorii historycznoliterackich, generycznych, strukturalnych, socjologicznych i recepcyjnych. Studiując rozwój noweli szwedzkiej ostatnich dziesięcioleci, uczestnicy zapoznają się z z głównymi tendencjami rozwojowymi w najnowszej literaturze szwedzkojęzycznej.

Literatura:

Literatury podstawowa (w wyborze):

L. Ahlin, Inga ögon väntar mig, Stockholm 1947

A.-M. Berglund, Raserier, Stockholm 1994

B. Christofferson & S. Foerster (red.), 50-tal. En prosaantologi, Stockholm 1964

S. Dagerman, Nattens lekar, Stockholm 1948

V. Edström & P.-A. Henricson (red.), Kärlek genom ett fönster, Stockholm 1988

I. Elam & J. Virdborg, Svenska noveller från Almqvist till Stoor, Stockholm 2018

B. Holmqvist (red.), 40-tal. En prosaantologi, Stockholm 1964

N. Holmqvist, Biroller, Stockholm 2002

P.O. Sundman, Jägarna, Stockholm 1959

J. Virdborg, Landhöjning två centimeter per natt, Stockholm 2000

K. Östergren, Samlade noveller, Stockholm 2015

Literatura uzupełniająca (w wyborze):

I. Algulin & B. Olsson, Litteraturens historia i Sverige, Lund 2013

H. Aust, Novelle, Stuttgart (4) 2006

V. Edström (red.), Novellanalyser, Stockholm 1970

Kortprosa i Norden. Fra H.C. Andersens eventyr till den moderne novelle, Odense 1983W. Rath, Die Novelle. Konzept und Geschichte, Stuttgart (2) 2008

B. von Wiese, Novelle, Stuttgart 1982

Uwagi:

Nie dotyczy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.