Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie:Struktury narracyjne w szwedzkiej prozie modernistycznej i postmodernistycznej.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IFG-FSZ-SL-BK-3Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie:Struktury narracyjne w szwedzkiej prozie modernistycznej i postmodernistycznej.
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: szwedzki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bak
Prowadzący grup: Krzysztof Bak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia:

WIEDZA

student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii szwedzkiej jako nauki humanistycznej oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej - NFSv1A_W01 +++

- zna podstawową terminologię literaturoznawczą, językoznawczą, translatologiczną i kulturoznawczą - NFSv1A_W02 +++

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu wiedzy o języku szwedzkim, szwedzkiej literaturze i kulturze Szwecji, ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności historycznej i zmienności - NFSv1A_W03 +++

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach kierunku filologii z innymi naukami obszaru humanistycznego - NFSv1A_W04 +++

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie literaturoznawstwa szwedzkiego - NFSv1A_W05 +++

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów - NFSv1A_W06 +++


UMIEJĘTNOŚCI:

student:

- potrafi wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFSv1A_U06 +++

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego - NFSv1A_U07 +++

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór bibliografii i materiału empirycznego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie i prezentacje wyników - NFSv1A_U08 +++

- potrafi analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury skandynawskiej, jak na przykład teksty literackie, zabytki piśmiennictwa szwedzkiego, filmy, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego - NFSv1A_U09 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania samodzielnych wniosków - NFSv1A_U10 +++

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i translatologii, w języku szwedzkim i języku polskim - NFSv1A_U11 +++


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy - NFSv1A_K01

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - NFSv1A_K03 +++Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów na II roku I stopnia filologii szwedzkiej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie oddanych i zaprezentowanych na zajęciach fragmentów pracy. Po I semestrze jest to szczegółowy konspekt pracy i bibliografia. Po II semestrze jest to całość pracy przyjęta przez opiekuna.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach wymagana jest obecność i aktywny udział. Na tej podstawie studenci oceniani są w sposób ciągły. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę, a także aktywnie brać udział w ich omawianiu i dyskusji. Niezależnie od tego każdy student ma do wykonania indywidualne zadania (zebranie literatury przedmiotu, sporządzenie konspektu pracy, pisanie i poprawa kolejnych części pracy), które są warunkiem zaliczenia kolejnych etapów pracy i przyjęcia jej do obrony.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Intensywna lektura tekstu. Dyskusja seminaryjna.

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS

udział w zajęciach 1 ECTS, wykonanie indywidualnych zadań 2 ECTS.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

W centrum uwagi seminarium znajduje sie rozwój strategii narracyjnych w szwedzkiej prozie modernistycznej i postmodernistycznej. Program seminarium podporządkowany jest celowi przewodniemu: napisaniu pracy licencjackiej, dotyczącej technik opowiadania w wybranych utworach szwedzkiej prozy modernistycznej i postmodernistycznej. Jako przedmiot przeprowadzanych w pracach licencjackich analiz narratologicznych preferuje się krótkie formy prozatorskie (zwłaszcza nowela). Problematyka seminarium obejmuje trzy aspekty, nieodzowne do realizacji wyznaczonego celu: materiałowy (lektura i analiza relewantnej literatury pięknej), teoretyczny (aparat pojęciowy narratologii współczesnej) i warsztatowy (technika pisana literaturoznawczej pracy naukowej).

Pełny opis:

Tematem seminarium licencjackiego są struktury narracyjne w szwedzkiej prozie modernistycznej i postmodernistycznej. W ramach seminarium uczestnicy zapoznają się ze współczesnymi modelami opisu technik narracyjnych. Szczególnie wiele miejsca poświęca się sformalizowanym modelom o wysokiej aplikatywności (Genette’a, Rimmon-Kenan i in.). Przy pomocy relewantnych narzędzi interpretacyjnych studenci analizują wybrane epickie teksty szwedzkiej literatury modernistycznej i postmodernistycznej. Preferowane są krótkie formy prozatorskie (zwłaszcza nowela). Ważnym elementem dyskusji seminaryjnej jest problematyka, związana z warsztatem pracy naukowej (zbieranie materiału, analiza tekstu literackiego, opracowywanie obserwacji, wyciąganie wniosków, formowanie tekstu naukowego).

Literatura:

Literatury podstawowa:

G. Genette, Narrative Discourse, New York 1980

L. Herman & B. Vervaeck, Handbook of Narrative Analysis, Lincoln 2019

H. Porter Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative, Cambridge 2008

S. Rimmon-Kenan, Narrative Fiction, London 1983

Literatura uzupełniająca:

M. Bal, Narratology, London 1985

W. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago 1983

S. Chatman, Story and Discourse, London 1978

D. Herman (red.), Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, London 2005

A. Jarrick & O. Josephson, Att skriva uppsats. Från tanke till text, Lund 1996

E. Johannesson, Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, Uppsala 1986

M. Martinez, Einführung in die Erzähltheorie, München 2003

G. Prince, Dictionary of Narratology, London 1987

L. Rienecker & P. Stray Jörgensen, Att skriva en bra uppsats, Malmö 2005

M. M. Rosenqvist (red.), Uppsatsmystik - om konsten att skriva uppsats och examensarbete, Uppsala 2006

L.-O. Skalin, Karaktär och perspektiv, Uppsala 1991

S. Strömquist, Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Stockholm 2010

Uwagi:

Nie dotyczy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.