Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szwedzka literatura współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IFG-FSZ-SL3Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szwedzka literatura współczesna
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: szwedzki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wasilewska-Chmura
Prowadzący grup: Magdalena Wasilewska-Chmura, Elżbieta Żurawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z głównymi tendencjami rozwoju szwedzkiej literatury XX w. i jej najwybitniejszymi twórcami

- ukazanie specyfiki procesu historycznoliterackiego w Szwecji na tle rozwoju literatury światowej

- opanowanie umiejętności analizy utworów literackich poprzez konfrontację ich cech gatunkowych, stylistycznych i formalnych z normami

dla danego okresu w historii literatury


Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student

-zna podstawową terminologię literaturoznawczą w języku szwedzkim i potrafi ją zastosować w wypowiedzi i analizie utworu literackiego

NFSv1A_W02

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu wiedzy o szwedzkiej literaturze i kulturze Szwecji w przedziale czasowym 1890-2010

NFSv1A_W03

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie literaturoznawstwa

szwedzkiego NFSv1A_W05

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów NFSv1A_W06

UMIEJĘTNOŚCI

Student

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku szwedzkim i języku polskim, w zakresie historii literatury z wykorzystaniem

dostępnej literatury przedmiotu, a także innych źródeł NFSv1A_U04

- potrafi wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, wykorzystując różne źródła polskie i

obcojęzyczne NFSv1A_U06

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego NFSv1A_U07

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór bibliografii i materiału

empirycznego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie i prezentacje wyników NFSv1A_U08

- potrafi analizować i interpretować różne rodzaje tekstów literackich w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historycznokulturowym

i oddziaływania społecznego NFSv1A_U09

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania samodzielnych

wniosków NFSv1A_U10

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa

w języku szwedzkim i języku polskim NFSv1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFSv1A_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NFSv1A_K02

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadaniaNFSv1A_K03

- rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami NFSv1A_K04

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie,

szczególną uwagę poświęcając kontaktom kulturalnym polsko-szwedzkim NFSv1A_K05


Wymagania wstępne:

- znajomość języka szwedzkiego na poziomie B2, umożliwiająca lekturę tekstów literackich i teoretycznych w oryginale

- zaliczenie kursu Historii literatury szwedzkiej

Forma i warunki zaliczenia:

O dopuszczeniu do egzaminu decyduje obecność (dopuszczalne 2 nieobecności na zajęciach jednego typu) i aktywny udział w zajęciach,

w szczególności systematyczne czytanie zadanych tekstów.

Jeśli wymóg ten nie jest spełniony, prowadzący może ustalić zdanie dodatkowych tekstów jako warunek dopuszczenia do egzaminu.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z dwóch części:

1. część testowa z pytaniami zamkniętymi i otwartymi z zakresu historii literatury szwedzkiej XX i XXI wieku oraz analizy dzieła literackiego

2. esej (wypracowanie) na temat o charakterze przekrojowym, odwołujący się do lektur obowiązkowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są w sposób ciągły na podstawie przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (dyskusja, praca w grupach). W ten

sposób ocenia się nabywanie umiejętności oraz kompetencji społecznych przez studenta. Sprawdzenie pozostałych efektów kształcenia

odbywa się w formie egzaminu pisemnego, który bada poziom wiedzy oraz nabytych umiejętności (analizy i interpretacji tekstów literackich).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnianie lub wyjaśniania

Metody podające: wykład informacyjny

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

6 ECTS

bilans:

wykład 30 godz. – 2 ECTS

ćwiczenia 30 godz. – 2 ECTS

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i egzaminu) – 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia szwedzka

Skrócony opis:

Główne tendencje rozwoju szwedzkiej literatury współczesnej i jej najwybitniejsi twórcy. Analiza utworów literackich z uwzględnieniem specyfiki procesu historycznoliterackiego w Szwecji na tle rozwoju literatury światowej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

- Periodyzacje nowszej historii literatury szwedzkiej - wg kryteriów: debiutów pokoleniowych (podział na dekady), przemian społeczno-politycznych, prądów artystycznych.

- Pisarze lat 90. XIX wieku (S. Lagerlöf, F. Fröding, E.A. Karlfeldt, W. von Heidenstam) - regionalizm, tradycja i patriotyzm, kult przyrody, piękna i wyobraźni.

- Pesymizm i estetyzm w literaturze przełomu wieków (Bo Berman, Hjalmar Söderberg, Vilhelm Ekelund) – związki z filozofią Schopenhauera i Nietzschego

- Pär Lagerkvist – od rewolucji estetycznej do uniwersalnej symboliki i wartości ogólnohumanistycznych.

- Modernizm fennoszwedzki (Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling) - nietzcheanizm, radykalizm estetyczny, związki z prądami awangardy (ekspresjonizm, futuryzm, dadaizm)

- Przemiany powieści - od realistycznych obrazów szwedzkiej prowincji do problematyki psychologicznej i egzystencjalnej (Hjalmar Bergman, Agnes von Krusenstjerna).

- Impulsy z psychoanalizy w procesie odnowy poezji i prozy (Karin Boye, Artur Lundkvist).

- Literatura zaangażowana: autobiograficzna i/lub historyczna powieść proletariacka (Harry Martinson, Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg), dystopia, powieść alegoryczna, powieść historyczna jako refleksja o współczesności.

- Debata poetologiczna lat 30. i 40. na rzecz estetyki modernistycznej: wolny wiersz, radykalizacja języka poetyckiego, muzyczność poezji, groteska, demontaż języka, strategie mistyczne (Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren, Tomas Tranströmer).

- Egzystencjalizm w literaturze powojennej – odwrót od ideologii, sceptycyzm i relatywizm, problematyka estetyczna (Karl Vennberg, Stig Dagerman, Lars Gyllensten, Lars Ahlin).

- Regionalizm jako tło dla problematyki religijnej, moralnej i historycznej (Birgitta Trotzig, Sara Lidman, Sven Delblanc, Torgny Lindgren, Gunnar Tunström)

- Nurt społeczny w literaturze lat 60. i 70. (literatura faktu, powieść feministyczna)

- Proza eksperymentalna i postmodernistyczna (Per Olof Enquist, Per Olof Sundman, Lars Gustafsson, Steve Sem Sandberg, Sara Stridsberg i in.)

- Dramat szwedzki po Strindbergu (Hjalmar Söderberg, Pär Lagerkvist, Stig Dagerman, Per Olof Enquist, Lars Norén).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brandell, G., J. Stenkvist, Svensk litteratur 1870-1970, t. 2-3, Stockholm 1975.

2. Eleam, I., Ny svensk prosa, Svenska Institutet 2003.

3. Lönnroth, L., S. Delblanc, Den svenska litteraturen, t. IV-VI, Stockholm 1987.

4. Moeller Jensen, E. (red.), Nordisk kvinno-litteraturhistoria, t. III-IV, Höganäs 1999.

5. Olsson, B., I. Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm 1987.

Antologie poezji:

Bergsten, L., Modern svensk lyrik. Från Ekelöf till Lillpers, Stockholm 1995.

Gustafsson, L., Svensk dikt från trollformler till Norén, Stockholm (różne wydania).

Tideström, G., Lyrik från vår egen tid (różne wydania).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.