Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IFG-FSZ-SLZL-3Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: szwedzki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bak
Prowadzący grup: Krzysztof Bak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza Student:

ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii jako nauki humanistycznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej NFSv2A_W01 +++

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii szwedzkiej NFSv2A_W02 +

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię w zakresie nauk filologicznych, a w szczególności wiedzy o języku, literaturze i kulturze Szwecji NFSv2A_W03 ++

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach kierunku filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NFSv2A_W05 ++

ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego NFSv2A_W06 ++

ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji, wartościowania i problematyzowania tekstów w języku szwedzkim i innych wytworów kultury NFSv2A_W07 ++


Umiejętności Student:

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania w języku szwedzkim i języku polskim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, z wykorzystaniem swojej szerokiej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i realiach Szwecji ( w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego) NFSv2A_U03 +

potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku szwedzkim i języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu NFSv2A_U04 +

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje wykorzystując różne źródła oraz swoją gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawczej, językoznawczej lub translatorskiej) oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy NFSv2A_U06 +

potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod NFSv2A_U08 +

potrafi rozpoznać i przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury skandynawskiej, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFSv2A_U10 +

ma umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania samodzielnych wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań NFSv2A_U11 +


Kompetencje społeczne Student:

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego NFSv2A_K01 +

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NFSvA_K02 +


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów na II roku I stopnia filologii szwedzkiej.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywność na zajęciach (lektura tekstów, udział w dyskusjach), zaliczenie końcowego zadania pisemnego o charakterze analityczno-teoretycznym.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są w sposób ciągły na podstawie obecności i aktywności (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusjach)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Kurs prezentuje w przeglądowej formie wiodące metody literaturoznawstwa współczesnego. Szczególnie wiele miejsca poświęca się szkołom, rozwijającym nowoczesne metody opisu technik narracyjnych (m.in. nowa krytyka, neoarystotelizm, strukturalizm, poststrukturalizm, estetyka recepcji, narratologia afektywna). Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę o metodologii badań literackich, nabywa umiejętności krytycznej lektury tekstów literaturoznawczych oraz uczy się stosować w praktyce adekwatne narzędzia literaturoznawcze, zwłaszcza narratologiczne.

Pełny opis:

Kurs stanowi przegląd głównych metod literaturoznawstwa współczesnego. W ramach kursu dyskutowane są zarówno teksty teoretyczne, jak i wzorcowe aplikacje. Uczestnicy uczą się stosowania omawianych metod, analizując przy ich pomocy wybrane teksty szwedzkiej literatury pięknej. Ponieważ narratologia jest widącą perspektywą badawczą seminarium licencjackiego, szczególnie wiele miejsca poświęca się teoriom, stanowiącym bazę epistemologiczną tego obszaru (m.in. nowa krytyka, formalizm, strukturalizm, poststrukturalizm).

Literatura:

Literatury podstawowa:

Peter Barry, Beginning theory. An introduction to literary and Cultural Theory, Manchester 2009

Staffan Bergsten (red.), Litteraturvetenskap – en inledning, Lund 2002

C. Entzenberg & C. Hansson (red.), Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, Lund 1992

Literatura pomocnicza:

K.-M. Bogdal (red.), Neue Literaturtheorien. Eine Einführung, Göttingen (3) 2005

Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, red. I. Makaryk, Toronto 1993

L. Horne Kjaeldgaard (red.), Litteratur. Introduktion till teori och analys, Lund2015

A. Kittang i in., En introduktion till den moderna litteraturteorin, Stockholm 1997

M. van Reis, Den svindlande texten. Åtta röster om poesianalys, Stockholm 1992

R. Selden, A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory, New York (3) 1993

Lektury:

M. Dahlström, Fyr + Papperskorg, Stockholm 1990

E. Södergran, Samlade dikter, Stockholm 1977

Uwagi:

Nie dotyczy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.