Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka perskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-1-01A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka perskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rusek-Kowalska
Prowadzący grup: Soraya Musavi, Renata Rusek-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

- student ma świadomość istnienia dwóch odmian stylistycznych języka perskiego;

- ma podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka perskiego w odmianie literackiej i kolokwialnej; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; NFIra1A_W03 +++

Umiejętności

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka perskiego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1; NFIra1A_U01 +++

- posiada umiejętność przygotowania w języku perskim podstawowych typów prac pisemnych, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury; NFIra1A_U03 +++

- potrafi przygotować i przedstawić w języku perskim krótką wypowiedź ustną na poziomie językowym na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu; NFIra1A_U04 +

- potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język perski i odwrotnie prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny; NFIra1A_U05 +++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i wypowiadać na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia; NFIra1A_U11 +

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFIra1A_K02 +

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFIra1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczone 2 nieobecności w semestrze.

Zaliczenie pierwszego semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testu końcowego;

zaliczenie drugiego semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach oraz testu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu semestrów.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej

Na egzaminie i testach zaliczeniowych obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-59 pkt. – ocena ndst

• 60-69 pkt. – ocena dst

• 70-75 pkt. – ocena + dst

• 76-85 pkt. – ocena db

• 86-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Po zakończeniu każdego modułu lekcyjnego studenci piszą test sprawdzający. Warunkiem końcowego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich testów śródsemestralnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, prezentacja audio

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące: inscenizacja, metoda sytuacyjna

metody praktyczne: ćwiczenia produkcyjne, metoda przewodniego tekstu, pokaz, symulacja

Bilans punktów ECTS:

27 [11 (I sem.), 16 (II sem.)]


- 240 godz. zajęć (120 - I semestr/ 120 - II semestr) – 5 ECTS


- przygotowanie do zajęć: prace pisemne i lektura tekstów 150 godz. – 10 ECTS


- przygotowanie do egzaminu końcowego 150 godz – 12 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia orientalna - iranistyka, rok 1
filologia orientalna - iranistyka, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do egzaminu ze znajomości języka perskiego na poziomie językowym określonym przez standardy ESOKJ dla poziomu B1 z uzupełnieniem o tematykę filologiczną w zakresie iranistyki. Dodatkowo student poznaje pismo perskie oparte na alfabecie arabskim oraz zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu kultury perskiej, potrzebną w relacjach interpersonalnych.

Specyfika języka perskiego wymaga od studenta równoczesnego poznania dwóch poziomów stylistycznych idiomu: potocznego i literackiego.

Pełny opis:

Październik (32 godz.)

1. 32 godziny – opanowanie nauki pisma perskiego równolegle z:

- 20 godz – opanowaniem podstawowych zwrotów grzecznościowych, formuł powitań i przedstawienia się oraz zdań prostych (podmiot + orzeczenie imienne) z użyciem czasownika być i mieć w czasie teraźniejszym i przeszłym. Konstrukcje ham … ham …, na … na …, yā … yā …. Pytania zaprzeczone (Āyā in ketāb nist? Čerā, in ketāb ast). Zdania z orzecznikiem w l. pojedynczej: ānhā mard hastand. Opanowanie liczebników do 20, słownictwa dotyczącego bezpośredniego otoczenia (m.in. wskazywanie przedmiotów w klasie), zaimków osobowych, podstawowych nazw miejsc, zwierząt, ptaków, zawodów, cech, kolorów. Poznanie znanych Irańczyków. Pogoda.

- 12 godz. - konstrukcja izafetowa w połączeniu z wyrażeniem māl-e („należy do”); określanie położenia przedmiotów przy użyciu przyimków i wyrażeń przyimkowych: dar, ru-ye, zir-e, bālā-ye, jelou-e/ jelo-ye, pošt-e, tu-ye (w, na, pod, nad, za, przed, wewnątrz). Zaimki osobowe w znaczeniu zaimków dzierżawczych.

Liczebniki do 1 000 000. Opis pokoju, mieszkania. Powtórzenie materiału. (Czytanie zapisu przerobionego materiału).

Listopad (32 godz.)

8 godz. – odmiana czasowników związanych z ruchem: raftan + be („iść, jechać” + do), āmadan + az („przychodzić, przyjeżdżać” + z) w czasie teraźniejszym (Praesens). Poznanie nazw pokrewieństw, miejsc (uniwersytet, szkoła, miasto, park, las, sklep – uzupełnienie nazw zawodów), środków transportu. Rozróżnienie na „iść gdzieś (be)”: iść do kogoś (piš-e). Nazwy państw i narodowości. Konstrukcja ahl-e …. budan („pochodzić z”). Nazwy miast irańskich i określanie stron świata. Nazwy dni tygodnia. Dialog. Powtórzenie materiału.

8 godz. – nieokreśloność. Zdania z orzeczeniem imiennym złożonym z rzeczownika i przymiotnika (np. U pesar-e xubi ast). Liczba mnoga. Zdania typu: Man ketāb-hā-ye ziyādi dāram („Mam dużo książek). Tekst o Isfahanie. Wypracowanie o Krakowie.

4 godz. – nazwy języków, konstrukcja balad budan („umieć”). Dialog. (wyrażenienie ta’rifi nadarad). Powtórzenie materiału.

8 godz. – odmiana czasownika xordan („jeść, pić”) w czasie teraźniejszym. Nazwy owoców, warzyw, posiłków, potraw, napojów. Nazwy pór dnia. Nazwy naczyń i sztućców. Dialog. Tekst o kuchni perskiej i polskiej.

2 godz. – xaridan + az. Nazwy sklepów i uzupełnienie nazw zawodów.

Grudzień (26 godz.)

8 godz. – czas przeszły prosty (Praeteritum). Godziny, uzupełnienie określeń czasu. Czasowniki neveštan („pisać”), xāndan („czytać”), dars xāndan („uczyć się”), goftan („powiedzieć”), nešastan („siadać”). Czasowniki złożone: harf zadan („mówić”), kār kardan(„pracować”). Części ciała. Części garderoby. Opis wyglądu zewnętrznego osoby. Zaimki sufigowane. Tekst Dozd o darviš.

2 godz. - czasowniki: šostan („myć”), mesvāk zadan („myć zęby”), šāne zadan („czesać się”), lebās pušidan („ubierać się”), xābidan („iść spać”) itp. Tekst: opis dnia. Zestawienie czasu teraźniejszego i przeszłego.

2 godz. – powtórzenie materiału. Piosenka.

6 godz. – postpozycja –rā. Czasownik didan („widzieć”), šenidan („słyszeć”), dust dāštan („kochać”). Dialog. Tekst.

4 godz. – Czas gozašte-ye estemrāri (Imperfectum). Tekst o człowieku pierwotnym. Zestawienie czasu teraźniejszego, przeszłego Preateritum i Imperfectum. Porównanie trybu życia człowieka współczesnego i pierwotnego na podstawie tekstu.

4 godz. – czytanie tekstu Šab-e yaldā. Nazwy miesięcy kalendarza chrześcijańskiego. Dialog, wypracowanie o świętach w Polsce.

Styczeń (30 godz.)

2 godz. – powtórzenie materiału.

4 godz. – tryb rozkazujący. Piosenka (Āre).

2 godz. – Wizyta w restauracji. Dialog Šām dar restorān.

4 godz. – czas przeszły gozašte-ye naqli (Preasens Perfect). Czasowniki nešastan, istādan, xābidan, pušidan. Tekst o pasterzu.

2 godz. –Tekst o bajce (powtórzenie czasu gozašte-ye estemrāri).

4 godz. – czas zaprzeszły gozašte-ye dur (Plusquam Perfectum). Tekst Sag-e tama’kār. Opowiadanie bajek.

2 godz. – powtórzenie materiału.

2 godz. – zapoznanie się z prasą irańską. Czytanie tytułów i ewentualnie prostych tekstów prasowych.

4 godz. – powtórzenie materiału.

4 godz. – zaliczenie.

Luty (16 godz.)

2 godz. – powtórzenie materiału.

4 godz. – krótki życiorys kilku sławnych Irańczyków. Tekst o Awicennie. Opis sylwetek wybranych sławnych Polaków.

8 godz. – coniunctivus prosty. Zdania warunkowe. Tekst.

2 godz. – Tekst o geografii i klimacie Iranu. Opis geografii Polski.

Marzec (32 godz.)

4 godz. – zdania złożone przydawkowe (Mardi ke vāred-e otāq šod, dust-e man ast)…)

4 godz. – Dialog „Wizyta u lekarza”. Podstawowe nazewnictwo medyczne

4 godz. – konstrukcja z zaimkami sufigowanymi typu xošam miya-y-ad + az. Czas wolny. Hobby i zainteresowania. Sport. Dialog.

4 godz. – Nazwy miesięcy irańskich. Tekst o Nou ruzie (irańska obrzędowość).

2 godz. – powtórzenie materiału

4 godz. – tekst o Amu Nouruzie (folklor irański)

2 godz. – opowiadanie o polskich świętach Wielkanocy.

4 godz. – Wizyta w perskim domu. Dialog Yek mehmāni-ye nāhār. Układanie dialogów. Ćwiczenie form grzecznościowych (ta’arof).

2 godz. – piosenka Ey kāš.

2 godz. – powtórzenie materiału.

Kwiecień (26 godz.)

2 godz. – czytanie i streszczanie krótkich tekstów prasowych.

4 godz. – Durativum.

4 godz. – Potrawy i stroje irańskie. Tekst Qazā ve pušāk-e Irāniyān. Podawanie przepisów na potrawy irańskie.

2 godz. – dialog

4 godz. – czas przyszły. Wiersz Va payāmi dar rāh Sohrāba Sepehriego.

2 godz. – powtórzenie materiału

4 godz. – tekst o historii Iranu. Historia Polski.

2 godz. – film irański

4 godz. – tekst o Simorgu (mitologia irańska)

Maj (28 godz.)

2 godz. – Coniunctivus złożony. Tekst.

2 godz. – powtórzenie materiału.

2 godz. – film irański

4 godz. – tekst o rękodziele irańskim

2 godz. – słuchanie tekstów

4 godz. – opisywanie trasy, odgrywanie scenek: u lekarza, w sklepie, na poczcie itp.

6 godz. – czytanie prostego opowiadania irańskiego

2 godz. – powtórzenie materiału

4 godz. – pisanie listu

Czerwiec (18 godz.)

14 godz. – powtórzenie materiału, ćwiczenia ze słuchu, konwersacje.

2 godz. – plany wakacyjne

2 godz. - zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Soraya Musavi, Renata Rusek-Kowalska, Skrypt do nauki pisma perskiego (materiały własne);

Soraya Musavi, Renata Rusek-Kowalska, Skrypt do nauki języka perskiego (materiały własne);

Behzad F., Divshali S., Sprachkurs Persisch, Bamberg 2000.

Ghobadi Ch., Vill du lära dig Persiska?, Helsingborg 1993.

Pisowicz A., Fracyon M., Fârsi. Materiały do nauki języka perskiego, Kraków 1995

Purnāmdāryān T., Dars-e fārsi barā-ye āmuzān-e xāreji (doure-ye moqaddamāti), Tehrān 1997–1998 (1376).

Samareh Y., Āmuzeš-e zabān-e fārsi (doure-ye moqaddamāti), t. 1-2, Tehrān 1993–1994 (1372).

Zarqāmiyān M., Doure-ye āmuzeš-e zabān-e fārsi (az mobtadi tā pišrafte), t. 1-3, Tehrān 2003–2004 (1382).

Nagrania własne, nagrania do podręcznika Samareh Y., Āmuzeš-e zabān-e fārsi (doure-ye moqaddamāti), t. 1-2, Tehrān 1993–1994 (1372).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.