Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do wiedzy o religiach Iranu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-1-19B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do wiedzy o religiach Iranu
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ignacy Nasalski
Prowadzący grup: Ignacy Nasalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny NF2A_W03++

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanej dyscypliny z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NF2A_W05+

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin studiowanej specjalności NF2A_W06++

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy NF2A_U06+

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności NF2A_U07+

- potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod NF2A_U08+++

- przy rozwiązywaniu problemów w zakresie specjalności potrafi integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych NF2A_U09+++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NF2A_U10++

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz jego zachowania NF2A_K05++


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest zdanie pisemnego testu końcowego w oparciu o przeczytane lektury oraz treść wykładu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metoda podsumowująca: przeprowadzenie pisemnego testu zaliczeniowego, zawierającego pytania otwarte i zamknięte, o różnym stopniu złożoności

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

2

Skrócony opis:

Wykład stanowi zwięzłe wprowadzenie w problematykę islamu jako religii i systemu społeczno-kulturowego.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

• podstawowe pojęcia, dogmaty, zasady wiary

• obowiązki, prawa i tzw. filary islamu – rodzaje, rola, znaczenie, szczegóły rytualne

• Koran i sunna – struktura, historia

• kalendarz muzułmański – najważniejsze święta w islamie, obrzędy i obyczaje związane z islamem, eschatologia w islamie

• prawo muzułmańskie – źródła prawa, podstawowe pojęcia, szkoły, abrogacja, prawa człowieka w islamie, apostazja

• herezja i ortodoksja w islamie

• współczesne wyzwania

Literatura:

Wybrana literatura:

Bielawski Józef „Islam – religia państwa i prawa” 1973

Cook Michael „Koran” 2001

Danecki Janusz „Kultura i sztuka islamu” 2003

Danecki Janusz „Podstawowe wiadomości o islamie” 2007

Dziekan Marek „Cywilizacja islamu w Azji i Afryce” 2007

Gaudefroy-Demombynes Maurice „Narodziny islamu” 1988

Lawrence Bruce „Koran” 2008

Mez Adam „Renesans islamu” 1979

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.