Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o Iranie współczesnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-2-03A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o Iranie współczesnym
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz
Prowadzący grup: Mateusz Kłagisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student:

(1) ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi (historia współczesnego Iranu, związana z tematyką zajęć wiedza z zakresu nauk o społeczeństwie i kulturze) - NFIr1A_W04 +++

(2) ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym w Iranie - NFIr1A_W08 ++


(3) posiada umiejętność przygotowania w języku polskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury we współczesnym Iranie - NFIr1A_U03 ++

(4) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFIr1A_U06 +++


(5) rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 ++

(6) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności NFIr1A_K05 ++

(7) uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form (filmy, prelekcje, wystawy) - NFIr1A_K06 +

Wymagania wstępne:

Poszerzona wiedza z historii i religii Iranu.

Forma i warunki zaliczenia:

Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i warunkami zaliczenia:


(1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności, w przypadku dwóch kolejnych usprawiedliwionych nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. Pięć nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu.


(2) Lektura obowiązkowa. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z następującą pozycją: Keddie, "Współczesny Iran: źródła i konsekwencje rewolucji", Kraków 2007. Pytania do w/w pozycji są częścią egzaminu końcowego końcowego w semestrze drugim.


(3) Prezentacja obowiązkowa. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia 10-minutowej prezentacji tekstu naukowego wraz z pisemną notatką pisemną złożoną u prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty wystąpienia. Każda prezentacja dotyczy jednego tekstu naukowego wybranego przez prowadzącego.


(4) Lektura tekstów krytycznych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z czterema tekstami naukowymi wskazanymi przez prowadzącego i zaliczenia czterech testów śródsemestralnych jedno- / wielokrotnego wyboru poświęconych w/w opracowaniom w systemie Pegaz. Teksty i testy pojawiają się sukcesywnie (z początkiem każdego miesiąca), a uczestnicy mają każdorazowo jeden miesiąc na zapoznanie się z tekstem i jednorazowe przystąpienie do testu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z każdego z czterech testów śródsemestralnych sprawdzających znajomość tekstów naukowych jest uzyskanie każdorazowo minimum 75% poprawnych odpowiedzi. Każdy uczestnik kursu musi zaliczyć minimum trzy z czterech w/w testów sprawdzających znajomość tekstów naukowych.


Warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze pierwszym jest:

(1) obecność na spotkaniach (w przypadku trzech lub czterech nieobecności odrobiona wg wskazań prowadzącego), i

(2) przedstawienie prezentacji i złożenie pisemnej notatki u prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty wystąpienia, i

(3) zaliczenie minimum trzech z czterech testów śródsemestralnych sprawdzających znajomość tekstów naukowych. Niedopełnienie punktu nr (2) lub (3) skutkuje warunkowym wpisem na semestr drugi i koniecznością powtórnego zaliczenia w/w punktów w semestrze drugim.


Ocena końcowa kursu w semestrze pierwszym, tj. zaliczenie z oceną, stanowi średnią ocen prezentacji obowiązkowej oraz lektury tekstów krytycznych. Każdy student otrzyma także w czasie indywidualnej rozmowy informację zwrotną na temat postępów w pracy.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów studentów 2. roku studiów licencjackich z ważniejszymi zjawiskami i wydarzeniami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi w Iranie w ostatnich 150 latach.

Literatura:

Wybrane opracowania szczegółowe. Studenci mogą zapoznać się z nimi celem samodzielnego poszerzenia materiału:

(1) Abassy, "Irańska inteligencja w XIX wieku i Rewolucja Konstytucyjna (1905-1911)", Kraków 2010.

(2) Abassy, "Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej", Kraków 2013

(2) Abrahamian, "Historia współczesnego Iranu", Warszawa 2011.

(3) Axworthy, "Revolutionary Iran. A History of the Islamic Republic", London 2014.

(4) Coville, "Najnowsza historia Iranu. Republika islamska", Warszawa 2009.

(5) Hiro, "Iran under the Ayatollahs", London 1985.

(6) Kazemi (ed.), "Iranian Studies 13(1-4). Iranian Revolution in Perspective", 1980.

(7) Keddie, "The Iranian Revolution & the Islamic Republic", New York 1986.

(8) Krasnowolska, "Iran współczesny (XIX-XX w.)", [w:] Krasnowolska (red.), "Historia Iranu", Wrocław 2010, s. 699-920.

(9) Stolarczyk, "Iran. Państwo i religia", Warszawa 2001.

Literatura teoretyczna:

(1) Acemoglu, Robinson, "Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa", Poznań 2014.

Literatura popularnonaukowa:

(1) Bahmanji, "Tehran Blues. Youth Culture in Iran", London 2005.

(2) Majd, "Ajatollah śmie wątpić", Kraków 2010.

(3) Majd, "Demokracja ajatollahów. Wyzwanie dla Iranu", Kraków 2011.

(4) Majd, "Ministerstwo Przewodnictwa uprasza o niezostawanie w kraju. Amerykańska rodzina w Iranie", Kraków 2015.

(5) Satrapi, "Persepolis. Historia dzieciństwa", Kraków 2006.

(6) Satrapi, "Kurczak ze śliwkami", Kraków 2006.

(7) Satrapi, "Persepolis II. Historia powrotu", Kraków 2007.

(8) Satrapi, "Wyszywanki", Kraków 2008.

(9) Siamdoust, "Soundtrack of the Revolution. The Politics of Music in Iran", Satnford 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.