Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o Iranie współczesnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-2-03B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o Iranie współczesnym
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz
Prowadzący grup: Mateusz Kłagisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student:


(1) ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi (historia współczesnego Iranu, związana z tematyką zajęć wiedza z zakresu nauk o społeczeństwie i kulturze) - NFIr1A_W04 +++

(2) ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym w Iranie - NFIr1A_W08 ++


(3) posiada umiejętność przygotowania w języku polskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury we współczesnym Iranie - NFIr1A_U03 ++

(4) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFIr1A_U06 +++


(5) rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 ++

(6) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności NFIr1A_K05 ++

(7) uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form (filmy, prelekcje, wystawy) - NFIr1A_K06 +

Wymagania wstępne:

Poszerzona wiedza z historii i religii Iranu.

Forma i warunki zaliczenia:

Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i warunkami zaliczenia:


(1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności, w przypadku dwóch kolejnych usprawiedliwionych nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. Pięć nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu.


(2) Lektura obowiązkowa. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z następującą pozycją: Keddie, "Współczesny Iran: źródła i konsekwencje rewolucji", Kraków 2007. Pytania do w/w pozycji są częścią egzaminu końcowego końcowego w semestrze drugim.


(3) Prezentacja obowiązkowa. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia 10-minutowej prezentacji tekstu naukowego wraz z pisemną notatką pisemną złożoną u prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty wystąpienia. Każda prezentacja dotyczy jednego tekstu naukowego wybranego przez prowadzącego.


(4) Lektura tekstów perskojęzycznych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przeczytania wybranego tekstu perskojęzycznego z opracowania:

(a) Baqi, "Tahrir- tarich-e szafahi-je enqelab-e eslami-je Iran", Qom 1373, lub

(b) "Farhang-e eslami 49. Czehel sal-e enqelab va si-yo yek so'al", 1396,

przygotowanie pisemnej odpowiedzi na pytania do tekstu i przełożenie go na język polski.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest:


(1) zaliczenie semestru pierwszego, i

(2) obecność na spotkaniach (w przypadku trzech lub czterech nieobecności odrobiona wg wskazań prowadzącego), i

(3) przedstawienie prezentacji i złożenie pisemnej notatki u prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty wystąpienia, i

(4) przygotowanie przekładu i odpowiedzi do wybranego tekstu perskojęzycznego.


Egzamin końcowy ma formę pisemną i obejmuje test jedno- / wielokrotnego wyboru oraz pytanie otwarte w postaci eseju. Pytania obejmują materiał poruszany w ramach poszczególnych spotkań w semestrze pierwszym i drugim, a także lekturę obowiązkową. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z testu końcowego jest uzyskanie minimum 65% poprawnych odpowiedzi.


Każdy student otrzyma także w czasie indywidualnej rozmowy informację zwrotną na temat postępów w pracy.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów studentów 2. roku studiów licencjackich z ważniejszymi zjawiskami i wydarzeniami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi w Iranie w ostatnich 150 latach.

Literatura:

Wybrane opracowania szczegółowe. Studenci mogą zapoznać się z nimi celem samodzielnego poszerzenia materiału:

(1) Abassy, "Irańska inteligencja w XIX wieku i Rewolucja Konstytucyjna (1905-1911)", Kraków 2010.

(2) Abassy, "Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej", Kraków 2013

(2) Abrahamian, "Historia współczesnego Iranu", Warszawa 2011.

(3) Axworthy, "Revolutionary Iran. A History of the Islamic Republic", London 2014.

(4) Coville, "Najnowsza historia Iranu. Republika islamska", Warszawa 2009.

(5) Hiro, "Iran under the Ayatollahs", London 1985.

(6) Kazemi (ed.), "Iranian Studies 13(1-4). Iranian Revolution in Perspective", 1980.

(7) Keddie, "The Iranian Revolution & the Islamic Republic", New York 1986.

(8) Krasnowolska, "Iran współczesny (XIX-XX w.)", [w:] Krasnowolska (red.), "Historia Iranu", Wrocław 2010, s. 699-920.

(9) Krasnowolska, Rusek-Kowalska, Rzepka, "Irańskie drogi do nowoczesności. Projekty. Idee. Manifesty", Kraków 2014.

(10) Stolarczyk, "Iran. Państwo i religia", Warszawa 2001.

Literatura teoretyczna:

(1) Acemoglu, Robinson, "Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa", Poznań 2014.

Literatura populara i popularnonaukowa:

(1) Bahmanji, "Tehran Blues. Youth Culture in Iran", London 2005.

(2) Majd, "Ajatollah śmie wątpić", Kraków 2010.

(3) Majd, "Demokracja ajatollahów. Wyzwanie dla Iranu", Kraków 2011.

(4) Majd, "Ministerstwo Przewodnictwa uprasza o niezostawanie w kraju. Amerykańska rodzina w Iranie", Kraków 2015.

(5) Satrapi, "Persepolis. Historia dzieciństwa", Kraków 2006.

(6) Satrapi, "Kurczak ze śliwkami", Kraków 2006.

(7) Satrapi, "Persepolis II. Historia powrotu", Kraków 2007.

(8) Satrapi, "Wyszywanki", Kraków 2008.

(9) Siamdoust, "Soundtrack of the Revolution. The Politics of Music in Iran", Stanford 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.