Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język perskich mediów - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-2-04A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język perskich mediów - ćw.
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rakowiecka-Asgari
Prowadzący grup: Karolina Rakowiecka-Asgari
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student:


- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NFIr1A_W06 ++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka perskiego na język polski i z języka polskiego na język perski NFIr1A_U05 +++

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane ze specjalnością NFIr1A_W08 +

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFIr1A_U06 ++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 ++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10 +

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NFIr1A_K02 +

Wymagania wstępne:

Znajomość języka perskiego

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia semestru jest oddanie wszystkich tekstów omawianych w czasie zajęć w terminie 1 tygodnia po każdym spotkaniu. Obecność jest obowiązkowa, dopuszcza się jednak 2 nieobecności w semestrze; wszelkie inne nieobecności wymagają zaliczenia omawianego materiału w ramach dyżuru prowadzącego kurs.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są w sposób ciągły w oparciu o zadane ćwiczenia samodzielne, aktywność w trakcie zajęć. Obecność jest obowiązkowa, dopuszcza się jednak 2 nieobecności w semestrze; wszelkie inne nieobecności wymagają zaliczenia omawianego materiału w ramach dyżuru prowadzącego kurs.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

2.00

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z irańską tradycją medialną. Studenci poznają zarys historii mediów w Iranie, ograniczenia z jakimi się muszą liczyć (cenzura i ograniczenia polityczne, podział na media krajowe i zagraniczne) oraz ich obecną sytuację. Poprzez analizę kontekstową, retoryczną i semantyczną różnych (przede wszystkim pisanych) tekstów medialnych uczą się krytycznie oceniać tekst a także odnajdywać w skomplikowanych konstrukcjach retorycznych potrzebne informacje. Poznają specyficzne słownictwo i zwroty języka mediów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Abrahamian E. 2011. Historia współczesnego Iranu. Warszawa.

Coville T. 2009. Najnowsza historia Iranu. Republika islamska. Warszawa.

Nikki R. Keddie. 2007. Iran współczesny. Źródła i konsekwencje rewolucji. Kraków.

Krasnowolska A. (red.) 2010. Historia Iranu. Wrocław.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.