Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium iranistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-2-05B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium iranistyczne
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Paraskiewicz
Prowadzący grup: Kinga Paraskiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NF1A_W01 ++

2. student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii NF1A_W02 ++

3. student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NF1A_W06 +++

4. student ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NF1A_W04+

5. student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego NF1A_W07 ++


Umiejętności:

1. student posiada umiejętność przygotowania w języku polskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury NF1A_U03+++

2. student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu NF1A_U04++


Kompetencje społeczne:

1. rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NF1A_K01+

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieuzasadnione nieobecności w semestrze; w przypadku większej ilości nieobecności student zobowiązany jest do zaliczenia dodatkowego zadania wyznaczonego przez prowadzącego), oraz przygotowanie w formie pisemnej i przedstawienie w formie prezentacji ustnej pracy proseminaryjnej na ustalony z prowadzącym temat.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na proseminarium wymagana jest obecność. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student zobowiązany jest przeczytać teksty zadane przez prowadzącego i przygotować się do dyskusji na ich temat w trakcie zajęć.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej: dyskusja oceniająca sposób opracowania przewidzianych zagadnień; przygotowanie ustnych wystąpień prezentujących efekty pracy własnej studenta.


Metody podsumowujące: częściowa (oceniająca kolejne etapy przygotowywania pracy pisemnej) oraz kompleksowa (ocena pracy proseminaryjnej)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć 30 godz. =1 ECTS

Przygotowywanie pracy prosem. 30 godz. = 1 ECTS


(łącznie 3 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do pracy z tekstem naukowym, w tym do pracy nad tekstem własnym. W trakcie zajęć studenci doskonalą umiejętność analitycznej lektury tekstów, ich rekonstrukcji, streszczania, oraz konstrukcji własnego tekstu o charakterze naukowym lub popularno-naukowym.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do pracy z tekstem naukowym, w tym do pracy nad tekstem własnym. W trakcie zajęć studenci doskonalą umiejętność analitycznej lektury tekstów, ich rekonstrukcji, streszczania, oraz konstrukcji własnego tekstu o charakterze naukowym lub popularno-naukowym.

Dyscypliną w ramach której zajęcia będą prowadzone są szeroko rozumiane nauki humanistyczne zaś zakres tematyczny prac związany będzie z zainteresowaniami uczestników zajęć.

Literatura:

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995;

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007;

oraz literatura uzależniona od wybranych tematów prac

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Paraskiewicz
Prowadzący grup: Mateusz Kłagisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NF1A_W01 ++

2. student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii NF1A_W02 ++

3. student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NF1A_W06 +++

4. student ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NF1A_W04+

5. student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego NF1A_W07 ++


Umiejętności:

1. student posiada umiejętność przygotowania w języku polskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury NF1A_U03+++

2. student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu NF1A_U04++


Kompetencje społeczne:

1. rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NF1A_K01+

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieuzasadnione nieobecności w semestrze; w przypadku większej ilości nieobecności student zobowiązany jest do zaliczenia dodatkowego zadania wyznaczonego przez prowadzącego), oraz przygotowanie w formie pisemnej i przedstawienie w formie prezentacji ustnej pracy proseminaryjnej na ustalony z prowadzącym temat.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na proseminarium wymagana jest obecność. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student zobowiązany jest przeczytać teksty zadane przez prowadzącego i przygotować się do dyskusji na ich temat w trakcie zajęć.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej: dyskusja oceniająca sposób opracowania przewidzianych zagadnień; przygotowanie ustnych wystąpień prezentujących efekty pracy własnej studenta.


Metody podsumowujące: częściowa (oceniająca kolejne etapy przygotowywania pracy pisemnej) oraz kompleksowa (ocena pracy proseminaryjnej)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć 30 godz. =1 ECTS

Przygotowywanie pracy prosem. 30 godz. = 1 ECTS


(łącznie 3 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do pracy z tekstem naukowym, w tym do pracy nad tekstem własnym. W trakcie zajęć studenci doskonalą umiejętność analitycznej lektury tekstów, ich rekonstrukcji, streszczania, oraz konstrukcji własnego tekstu o charakterze naukowym lub popularno-naukowym.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do pracy z tekstem naukowym, w tym do pracy nad tekstem własnym. W trakcie zajęć studenci doskonalą umiejętność analitycznej lektury tekstów, ich rekonstrukcji, streszczania, oraz konstrukcji własnego tekstu o charakterze naukowym lub popularno-naukowym.

Dyscypliną w ramach której zajęcia będą prowadzone są szeroko rozumiane nauki humanistyczne zaś zakres tematyczny prac związany będzie z zainteresowaniami uczestników zajęć.

Literatura:

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995;

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007;

oraz literatura uzależniona od wybranych tematów prac

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.