Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Islam w Iranie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-2-15A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Islam w Iranie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz
Prowadzący grup: Mateusz Kłagisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student:


(1) ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych - NFIr1A_W04 +++


(2) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFIr1A_U06 ++

(3) posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków - NFIr1A_U10 ++


(4) rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy - NFIr1A_K01 ++

(5) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności - NFIr1A_K05 +

Wymagania wstępne:

Poszerzona wiedza w zakresie historii Iranu oraz islamu.

Forma i warunki zaliczenia:

Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i warunkami zaliczenia:


(1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności, w przypadku dwóch kolejnych usprawiedliwionych nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. Pięć nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu.


(2) Lektura obowiązkowa. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z następującą pozycją: Surdykowska, "Idea szahadatu w kulturze Iranu", Warszawa 2006. Pytania do w/w pozycji są częścią końcowego testu zaliczeniowego.


(3) Lektura tekstów perskojęzycznych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przeczytania wybranego tekstu perskojęzycznego z opracowania Heszmati-Razawi "Maszhad", Tehran 1391, przygotowanie pisemnej odpowiedzi na pytania do tekstu i przełożenie go na język polski. Każdy przekład podlega ocenie merytorycznej i w przypadku błędów gramatycznych, interpretacyjnych i / lub stylistycznych, obowiązkowej korekcie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest:

(1) obecność na spotkaniach (w przypadku trzech lub czterech nieobecności odrobiona wg wskazań prowadzącego), i

(2) przygotowanie przekładu i odpowiedzi do wybranego tekstu perskojęzycznego.


Egzamin końcowy ma formę pisemną i obejmuje test jedno- / wielokrotnego wyboru oraz pytanie otwarte w postaci eseju. Pytania obejmują materiał poruszany w ramach poszczególnych spotkań, a także lekturę obowiązkową. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu końcowego jest uzyskanie minimum 65% poprawnych odpowiedzi.


Każdy student otrzyma także w czasie indywidualnej rozmowy informację zwrotną na temat postępów w pracy.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów studentów 2. roku studiów licencjackich z ważniejszymi zagadnieniami islamistycznymi w kontekście Iranu:

(1) Sukcesja po proroku Muhammadzie.

(2) 12 imamów szyickich.

(3) Przewodnictwo polityczne w szyizmie.

(4) Historia intelektualna i duchowa szyizmu.

(5) Miejsce i rola kobiety w islamie szyickim.

(6) Doktryna a praktyka w islamie szyickim.

(7) Wspólnoty szyickie.

Literatura:

Wybrane opracowania szczegółowe. Studenci mogą zapoznać się z nimi celem samodzielnego poszerzenia materiału:

(1) Bausani, "Religion in Iran", New York 2000.

(2) Chittick, "Sufism", London 2013.

(3) Corbien, "Historia filozofii muzułmańskiej", Warszawa 2005.

(4) Daftary, "Ismailici. Zarys historii", Warszawa 2008.

(5) Danecki, "Opowieści Koranu", Warszawa 1991.

(6) Danecki, "Podstawowe wiadomości o islamie", Warszawa 1997 [2002; 2008].

(7) Daniel (ed.), "Society and Culture in Qajar Iran", Costa Mesa 2002.

(8) Gaudefroy-Demombynes, "Narodziny islamu", Warszawa 1988.

(9) Hatcher, Martin, "The Baha'i Faith. The Emerging Global Religion", Cambridge 1984.

(10) Hiro, Holy Wars. The Rise od Islamic Fundamentalism, New York 1989.

(11) Hitti, "Dzieje Arabów", Warszawa 1969.

(12) Jafri, "The Origins and Early Development of Shi'a Islam", London-New York 1979.

(13) Jansen, "Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego", Kraków 2005.

(14) Keddie, "The Iranian Revolution & the Islamic Republic", New York 1986.

(15) Kościelniak, "Sunna, hadisy i tradycja. Wstęp do tradycji muzułmańskiej", Kraków 2006.

(16) Melville (ed.), "Safavid Persia", London-New York 1996.

(17) Momen, "Shi'i Islam", London 2016.

(18) Nasr, "Idee i wartości islamu", Warszawa 1988.

(19) Nasr, "Istota islamu. Trwałe wartości dla ludzkości", Warszawa 2010.

(20) Nurbachsz, "Psychologia sufizmu", Kraków 2000.

(21) Piwiński, "Mity i legendy w krainie proroka", Warszawa 1983.

(22) al-Quszajri, "Ar-Risala al-Quszajrijja", Warszawa 2015.

(23) Rippin, Knappert, "Textual Sources for the Study of Islam", Manchester 1986.

(24) Sourdel, "Cywilizacja islamu", Warszawa 1980.

(25) Stolarczyk, "Iran. Państwo i religia", Warszawa 2001.

(26) Tabatabai, "Shi’ite Islam", New York 1975.

(27) Tibi, "Fundamentalizm islamski", Warszawa 1997.

Literatura popularnonaukowa:

(1) Shah, "Opowieści derwiszów", Kraków 2002.

(2) Shah, "Mądrości głupców", Kraków Warszawa 2002.

(3) Shah, "Zaczarowana świątynia", Warszawa 2003.

(4) Shah, "Wyczyny niezrównanego hodży Nasreddina", Warszawa 2003.

(5) Shah, "Fortele niewiarygodnego hodży Nasreddina", Warszawa 2004.

(6) Shah, "Żarty niedoścignionego hodży Nasreddina", Warszawa 2009.

(7) Shah, "Droga sufich", Poznań 2009.

(8) Zakani, "Błazeństwa i mądrości", Wrocław 1988.

Znak. Miesięcznik 610(3), 2006:

(1) Krasnowolska, "Maszhad", ss. 59-77.

(2) Nuzhat, "Mekka. Z wizytą w Domu Bożym", ss. 45-58.

Strony www:

(1) www.al-islam.org

(2) ismailignosis.com

(3) quran.com

(4) sunnah.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.