Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język perskich tekstów naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-3-01tnA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język perskich tekstów naukowych
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz
Prowadzący grup: Amir Najafi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NFIr1A_W06 ++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka perskiego na język polski i z języka polskiego na język perski NFIr1A_U05 +++


Umiejętności

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFIr1A_U06 ++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10 +++


Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NFIr1A_K02 ++


Wymagania wstępne:

Znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem średniej trudności tekstu.

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach; oddanie w formie pisemnej wszystkich zadanych w ciągu semestru ćwiczeń oraz streszczenia w języku perskim wybranego przez studenta kilkunastostronicowego tekstu naukowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są w sposób ciągły w oparciu o zadane ćwiczenia samodzielne, aktywność w trakcie zajęć oraz sprawdziany ze słownictwa i konstrukcji gramatycznych omawianych na zajęciach. Obecność jest obowiązkowa, dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności wymagają zaliczenia omawianego materialu w ramach dyżuru osoby prowadzącej kurs.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

praca nad tekstem naukowym (artykuł naukowy, recenzja, fragment monografii lub podręcznika specjalistycznego) w języku perskim z dziedziny szeroko rozumianych nauk humanistycznych; wspólna lektura tekstu na zajęciach i omawianie napotkanych w nim problemów; duży udział samodzielnej pracy studenta; praca w zespole.

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci poprzez uproszczone teksty zapoznają się ze specjalistycznym językiem perskich tekstów naukowych oraz odmienną tradycją wywodu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z odmienną od europejskiej perską tradycją wywodu naukowego. Poprzez ćwiczenia przekładowe na uproszczonych tekstach naukowych studenci poznają zasady kompozycji perskiego (przede wszystkim humanistycznego) tekstu naukowego oraz uczą się terminologii związanej z kierunkiem studiów. Ćwiczą także indywidualnie i w grupach komponowanie krótkich tekstów naukowych.

Zajęcia przygotowują do samodzielnej lektury perskiego tekstu naukowego (niezbędna na etapie pisania pracy licencjackiej) i do korzystania w pracy naukowej z persko-perskich słowników, encyklopedii, bibliografii itp.

Literatura:

Studenci otrzymują teksty ćwiczeniowe w formie skryptu na początku semestru.

Indywidualna lektura w jęz. perskim do opracowania w ciągu semestru .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Asgar Asgari Hasanaklou, Karolina Rakowiecka-Asgari
Prowadzący grup: Asgar Asgari Hasanaklou
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NFIr1A_W06 ++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka perskiego na język polski i z języka polskiego na język perski NFIr1A_U05 +++


Umiejętności

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFIr1A_U06 ++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10 +++


Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NFIr1A_K02 ++


Wymagania wstępne:

Znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem średniej trudności tekstu.

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach; oddanie w formie pisemnej wszystkich zadanych w ciągu semestru ćwiczeń oraz streszczenia w języku perskim wybranego przez studenta kilkunastostronicowego tekstu naukowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są w sposób ciągły w oparciu o zadane ćwiczenia samodzielne, aktywność w trakcie zajęć oraz sprawdziany ze słownictwa i konstrukcji gramatycznych omawianych na zajęciach. Obecność jest obowiązkowa, dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności wymagają zaliczenia omawianego materialu w ramach dyżuru osoby prowadzącej kurs.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

praca nad tekstem naukowym (artykuł naukowy, recenzja, fragment monografii lub podręcznika specjalistycznego) w języku perskim z dziedziny szeroko rozumianych nauk humanistycznych; wspólna lektura tekstu na zajęciach i omawianie napotkanych w nim problemów; duży udział samodzielnej pracy studenta; praca w zespole.

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci poprzez uproszczone teksty zapoznają się ze specjalistycznym językiem perskich tekstów naukowych oraz odmienną tradycją wywodu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z odmienną od europejskiej perską tradycją wywodu naukowego. Poprzez ćwiczenia przekładowe na uproszczonych tekstach naukowych studenci poznają zasady kompozycji perskiego (przede wszystkim humanistycznego) tekstu naukowego oraz uczą się terminologii związanej z kierunkiem studiów. Ćwiczą także indywidualnie i w grupach komponowanie krótkich tekstów naukowych.

Zajęcia przygotowują do samodzielnej lektury perskiego tekstu naukowego (niezbędna na etapie pisania pracy licencjackiej) i do korzystania w pracy naukowej z persko-perskich słowników, encyklopedii, bibliografii itp.

Literatura:

Studenci otrzymują teksty ćwiczeniowe w formie skryptu na początku semestru.

Indywidualna lektura w jęz. perskim do opracowania w ciągu semestru .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.