Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język perskich tekstów naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-3-01tnB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język perskich tekstów naukowych
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz
Prowadzący grup: Katarzyna Wąsala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs na Pegazie: Ćwiczenia - grupa nr 1
Forum kursu na Pegazie: Forum studenckie (Ćwiczenia - grupa nr 1)
Forum ogłoszeń (Ćwiczenia - grupa nr 1)
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NFIr1A_W06 ++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka perskiego na język polski i z języka polskiego na język perski NFIr1A_U05 +++


Umiejętności

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFIr1A_U06 ++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10 +++


Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NFIr1A_K02 ++


Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym czytanie uproszczonych tekstów naukowych


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny śród-semestralnej (ćwiczenia, kolokwia)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie przedmiotu wymaga czynnego uczestnictwa w zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności) i następuje na postawie oceny pracy składającej się z tłumaczeń ustnych, zadań domowych, niezapowiedzianych kolokwiów oraz pracy zaliczeniowej na podst. indywidualnej lektury.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

- 2 ECTS

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci poprzez uproszczone teksty zapoznają się ze specjalistycznym językiem perskich tekstów naukowych oraz odmienną tradycją wywodu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z odmienną od europejskiej perską tradycją wywodu naukowego. Poprzez ćwiczenia przekładowe na uproszczonych tekstach naukowych studenci poznają zasady kompozycji perskiego (przede wszystkim humanistycznego) tekstu naukowego oraz uczą się terminologii związanej z kierunkiem studiów. Ćwiczą także indywidualnie i w grupach komponowanie krótkich tekstów naukowych.

Literatura:

Studenci otrzymują teksty ćwiczeniowe w formie skryptu na początku semestru.

Indywidualna lektura do wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Asgar Asgari Hasanaklou, Karolina Rakowiecka-Asgari
Prowadzący grup: Asgar Asgari Hasanaklou
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NFIr1A_W06 ++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka perskiego na język polski i z języka polskiego na język perski NFIr1A_U05 +++


Umiejętności

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFIr1A_U06 ++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10 +++


Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NFIr1A_K02 ++


Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym czytanie uproszczonych tekstów naukowych


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny śród-semestralnej (ćwiczenia, kolokwia)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie przedmiotu wymaga czynnego uczestnictwa w zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności) i następuje na postawie oceny pracy składającej się z tłumaczeń ustnych, zadań domowych, niezapowiedzianych kolokwiów oraz pracy zaliczeniowej na podst. indywidualnej lektury.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

- 2 ECTS

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci poprzez uproszczone teksty zapoznają się ze specjalistycznym językiem perskich tekstów naukowych oraz odmienną tradycją wywodu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z odmienną od europejskiej perską tradycją wywodu naukowego. Poprzez ćwiczenia przekładowe na uproszczonych tekstach naukowych studenci poznają zasady kompozycji perskiego (przede wszystkim humanistycznego) tekstu naukowego oraz uczą się terminologii związanej z kierunkiem studiów. Ćwiczą także indywidualnie i w grupach komponowanie krótkich tekstów naukowych.

Literatura:

Studenci otrzymują teksty ćwiczeniowe w formie skryptu na początku semestru.

Indywidualna lektura do wyboru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.