Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury perskiej klasycznej - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-3-08cwA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury perskiej klasycznej - ćw.
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rusek-Kowalska
Prowadzący grup: Renata Rusek-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w zakresie iranistyki (ma podstawową wiedzę o znaczeniu literatury w kształtowaniu tożsamości narodu; ma podstawową wiedzę o stylach i gatunkach literackich i ich ewolucji oraz podstawową orientację w historii regionu) NFIr3A_W06++

Umiejętności

Student:

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr3A_U09 ++

Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr3A_K01 +

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie (ma świadomość wartości dziedzictwa literackiego w budowaniu tożsamości narodu) NFIr3A_K05 ++

Wymagania wstępne:

zaliczony II rok studiów na iranistyce

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła w trakcie semestru - studenci aktywizowani są podczas ćwiczeń, w ramach których czytają, tłumaczą, analizują i interpretują teksty literackie.

Dopuszczone są 3 nieobecności w danym semestrze. W przypadku większej ich liczby student ma obowiązek przeczytać dodatkową, zadaną mu pozycję książkową i zdać z niej materiał;


Ocena podsumowująca pod koniec semestru – zaliczenie ustne na ocenę. Student ma przeczytać i zanalizować pod względem stylu wybrane przez prowadzącego zajęcia teksty literackie, zidentyfikować je i odnieść do odpowiedniego kontekstu historyczno-literackiego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne polegające na lekturze i analizie perskich tekstów literackich wzbogacone o metody eksponujące (głównie nagrania), podające (m.in. komentarze w formie objaśnień i anegdot) oraz metody problemowe (dyskusja).

Bilans punktów ECTS:

30 godz. zajęć – 2 ECTS

przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach - 30 godz. – 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu końcowego, lektura tekstów - 60 godz – 1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia koncentrują się na tłumaczeniu, analizie i interpretacji tekstów klasycznej literatury perskiej od XIII wieku do początku wieku XX.

Pełny opis:

1. Masnawi mistyczne: Farido-d-din Attār, "Manteqo-t-teyr": Dāstān-e šeyx-e San'an

2. Moulānā Jalālo-d-din-e Rumi, "Masnavi-ye ma'navi" (fragment)

3. Gazal mistyczny – wybór z Qazaliyyāt-e Šams-e Tabriz

4. Styl iracki: literatura dydaktyczna: "Golestān" Saʿdiego z Szirazu (fragmenty)

5. Kulminacja gazalu: wybrane liryki Sa’diego i Hafiza

6. Jāmi - fragmenty romansu alegorycznego "Yusof-o-Zoleyxā"

7. Styl indyjski - Sā'eb (wybrany gazal)

8. Bāz-gašt - wybór

Literatura:

Attār, Farido-d-din, Manteqo-t-teyr, red. S. Gouharin, Tehrān 1374 (1995-1996) (lub inne wydania).

Divān-e Hāfez, red. P.N. Xānlari, Tehrān 1983.

Jāmi, Abdo-l-rahmān ebn-e Ahmad, Masnavi-ye Haft Ourang, red. A. Modarres-e Gilāni, Tehrān 1337 (1958-1959) (lub inne wydania)

Rumi, Moulānā Jalālo-d-din Mohammad Balxi, Qazaliyyāt-e Šams-e Tabriz, red. Š. Kadkani, Tehrān 1387 (2008-2009)

Rumi, Jalālo-d-din Mohammad, Masnavi, red. M. Este’lāmi, Tehrān 2000.

Saʿdi, Qazaliyāt, red. Q. Yusofi, Tehrān 2006.

Saʿdi, Golestān, red. Q. Yusofi, Tehrān 1989.

Saʿdi, Kolliyāt, red. M. ʿA. Foruqi, popr. B. Xorramšāhi Tehrān 1996

Sā’eb-e Tabrizi, Kolliyāt, red. S. Šamisā, Tehrān 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rusek-Kowalska
Prowadzący grup: Renata Rusek-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w zakresie iranistyki (ma podstawową wiedzę o znaczeniu literatury w kształtowaniu tożsamości narodu; ma podstawową wiedzę o stylach i gatunkach literackich i ich ewolucji oraz podstawową orientację w historii regionu) NFIr3A_W06++

Umiejętności

Student:

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr3A_U09 ++

Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr3A_K01 +

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie (ma świadomość wartości dziedzictwa literackiego w budowaniu tożsamości narodu) NFIr3A_K05 ++

Wymagania wstępne:

zaliczony II rok studiów na iranistyce

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła w trakcie semestru - studenci aktywizowani są podczas ćwiczeń, w ramach których czytają, tłumaczą, analizują i interpretują teksty literackie.

Dopuszczone są 3 nieobecności w danym semestrze. W przypadku większej ich liczby student ma obowiązek przeczytać dodatkową, zadaną mu pozycję książkową i zdać z niej materiał;


Ocena podsumowująca pod koniec semestru – zaliczenie ustne na ocenę. Student ma przeczytać i zanalizować pod względem stylu wybrane przez prowadzącego zajęcia teksty literackie, zidentyfikować je i odnieść do odpowiedniego kontekstu historyczno-literackiego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne polegające na lekturze i analizie perskich tekstów literackich wzbogacone o metody eksponujące (głównie nagrania), podające (m.in. komentarze w formie objaśnień i anegdot) oraz metody problemowe (dyskusja).

Bilans punktów ECTS:

30 godz. zajęć – 2 ECTS

przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach - 30 godz. – 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu końcowego, lektura tekstów - 60 godz – 1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia koncentrują się na tłumaczeniu, analizie i interpretacji tekstów klasycznej literatury perskiej od XIII wieku do początku wieku XX.

Pełny opis:

1. Masnawi mistyczne: Farido-d-din Attār, "Manteqo-t-teyr": Dāstān-e šeyx-e San'an

2. Moulānā Jalālo-d-din-e Rumi, "Masnavi-ye ma'navi" (fragment)

3. Gazal mistyczny – wybór z Qazaliyyāt-e Šams-e Tabriz

4. Styl iracki: literatura dydaktyczna: "Golestān" Saʿdiego z Szirazu (fragmenty)

5. Kulminacja gazalu: wybrane liryki Sa’diego i Hafiza

6. Jāmi - fragmenty romansu alegorycznego "Yusof-o-Zoleyxā"

7. Styl indyjski - Sā'eb (wybrany gazal)

8. Bāz-gašt - wybór

Literatura:

Attār, Farido-d-din, Manteqo-t-teyr, red. S. Gouharin, Tehrān 1374 (1995-1996) (lub inne wydania).

Divān-e Hāfez, red. P.N. Xānlari, Tehrān 1983.

Jāmi, Abdo-l-rahmān ebn-e Ahmad, Masnavi-ye Haft Ourang, red. A. Modarres-e Gilāni, Tehrān 1337 (1958-1959) (lub inne wydania)

Rumi, Moulānā Jalālo-d-din Mohammad Balxi, Qazaliyyāt-e Šams-e Tabriz, red. Š. Kadkani, Tehrān 1387 (2008-2009)

Rumi, Jalālo-d-din Mohammad, Masnavi, red. M. Este’lāmi, Tehrān 2000.

Saʿdi, Qazaliyāt, red. Q. Yusofi, Tehrān 2006.

Saʿdi, Golestān, red. Q. Yusofi, Tehrān 1989.

Saʿdi, Kolliyāt, red. M. ʿA. Foruqi, popr. B. Xorramšāhi Tehrān 1996

Sā’eb-e Tabrizi, Kolliyāt, red. S. Šamisā, Tehrān 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.