Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury perskiej (literatura współczesna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-3-09ćwB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury perskiej (literatura współczesna)
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rakowiecka-Asgari
Prowadzący grup: Karolina Rakowiecka-Asgari
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury specjalności; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności NFIr1A_W03

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii NFIr1A_W02

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NFIr1A_W06

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane ze specjalnością NFIr1A_W08


Umiejętności

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFIr1A_U06

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku neofilologia NFIr1A_U11

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim i w języku perskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu NFIr1A_U04

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania NFIr1A_K03


Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NFIr1A_K05

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form NFIr1A_K06


Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów literackich

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła na podstawie aktywności studentów i obecności na zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności) lub kolokwium zaliczeniowe (do zaliczenia konieczne jest uzyskanie 60% punktów).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Aktywność w ramach zajęć lub kolokwium zaliczeniowe – 2 ECTS


Skrócony opis:

Zajęcia pomyślane są jako rozwinięcie wykładu ze współczesnej literatury perskiej. Obejmują lekturę i analizę tekstów w oparciu o wiadomości uzyskane przez studentów w ramach wykładu.

Pełny opis:

Studenci wykorzystują wiadomości uzyskane w ramach wykładu ze współczesnej literatury perskiej czytając i analizując przykłady tekstów literackich. Szczególny nacisk kładziony jest na tło kulturowe i odniesienia intertekstualne w ramach literatury perskiej i światowej. Studenci poznają podstawowe założenia poetyki tekstów współczesnych, szczególnie poezji. W oparciu o konkretne przykłady uczą się wyróżniać cechy stylistyczne różnych prądów literackich. Poznają problematykę prozy współczesnej.

Literatura:

Wybrane teksty literackie w oryginałach zostaną udostępnione studentom w formie skryptu na początku semestru.

Literatura podstawowa:

A. Krasnowolska, Iran współczesny (XIX-XX w.), [w:] eadem (red.), Historia Iranu, Ossolineum, Wrocław 2010, s. 699-920.

E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica, artykułu dotyczące literatury współczesnej dostępne on-line: http://www.iranicaonline.org/articles/fiction

http://www.iranicaonline.org/articles/free-verse-

http://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-vii

Przekłady:

W. Dulęba, Trzeci dywan perski, WL, Kraków 1986.

Literatura na świecie 10/1978

I. Novicka (wyb. i przeł.), Kolacja cyprysu i ognia, KAW, Warszawa 2002.

Szahrnusz Parsipur:

- Kobiety bez mężczyzn, przeł. Alicja Farhadi, Cloroscuro, Warszawa 2010.

- Tuba i znaczenie nocy, przeł. A. Krasnowolska, OL, Kraków 2012.

Literatura dodatkowa:

H. Kamshad, Modern Persian Prose Literature, Cambridge 1966.

M. M. Khorrami, M.R. Ghonoonparvar, Critical Encounters. Essays on Persian Literature and Culture in Honor of Peter J. Chelkowski, Mazda Publishers, Costa Mesa 2007.

M. Składankowa, Zrozumieć Iran. Ze studiów nad literaturą perską, DIALOG, Warszawa 1996.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rakowiecka-Asgari
Prowadzący grup: Karolina Rakowiecka-Asgari
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury specjalności; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności NFIr1A_W03

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii NFIr1A_W02

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NFIr1A_W06

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane ze specjalnością NFIr1A_W08


Umiejętności

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFIr1A_U06

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku neofilologia NFIr1A_U11

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim i w języku perskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu NFIr1A_U04

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania NFIr1A_K03


Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NFIr1A_K05

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form NFIr1A_K06


Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów literackich

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła na podstawie aktywności studentów i obecności na zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności) lub kolokwium zaliczeniowe (do zaliczenia konieczne jest uzyskanie 60% punktów).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Aktywność w ramach zajęć lub kolokwium zaliczeniowe – 2 ECTS


Skrócony opis:

Zajęcia pomyślane są jako rozwinięcie wykładu ze współczesnej literatury perskiej. Obejmują lekturę i analizę tekstów w oparciu o wiadomości uzyskane przez studentów w ramach wykładu.

Pełny opis:

Studenci wykorzystują wiadomości uzyskane w ramach wykładu ze współczesnej literatury perskiej czytając i analizując przykłady tekstów literackich. Szczególny nacisk kładziony jest na tło kulturowe i odniesienia intertekstualne w ramach literatury perskiej i światowej. Studenci poznają podstawowe założenia poetyki tekstów współczesnych, szczególnie poezji. W oparciu o konkretne przykłady uczą się wyróżniać cechy stylistyczne różnych prądów literackich. Poznają problematykę prozy współczesnej.

Literatura:

Wybrane teksty literackie w oryginałach zostaną udostępnione studentom w formie skryptu na początku semestru.

Literatura podstawowa:

A. Krasnowolska, Iran współczesny (XIX-XX w.), [w:] eadem (red.), Historia Iranu, Ossolineum, Wrocław 2010, s. 699-920.

E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica, artykułu dotyczące literatury współczesnej dostępne on-line: http://www.iranicaonline.org/articles/fiction

http://www.iranicaonline.org/articles/free-verse-

http://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-vii

Przekłady:

W. Dulęba, Trzeci dywan perski, WL, Kraków 1986.

Literatura na świecie 10/1978

I. Novicka (wyb. i przeł.), Kolacja cyprysu i ognia, KAW, Warszawa 2002.

Szahrnusz Parsipur:

- Kobiety bez mężczyzn, przeł. Alicja Farhadi, Cloroscuro, Warszawa 2010.

- Tuba i znaczenie nocy, przeł. A. Krasnowolska, OL, Kraków 2012.

Literatura dodatkowa:

H. Kamshad, Modern Persian Prose Literature, Cambridge 1966.

M. M. Khorrami, M.R. Ghonoonparvar, Critical Encounters. Essays on Persian Literature and Culture in Honor of Peter J. Chelkowski, Mazda Publishers, Costa Mesa 2007.

M. Składankowa, Zrozumieć Iran. Ze studiów nad literaturą perską, DIALOG, Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.