Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycje kulturowe Iranu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-3-10A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycje kulturowe Iranu
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Asgar Asgari Hasanaklou, Karolina Rakowiecka-Asgari
Prowadzący grup: Asgar Asgari Hasanaklou
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach wiedzy o kulturze z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NFIr1A_W04 +

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w zakresie studiów irańskich NFIr1A_W06 ++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10 ++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia NFIr1A_U11 ++

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 +

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, NFIr1A_Ko2 ++

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NFIr1A_K05 +


Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem tekstów kulturowych i literatury tematu, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem tekstu naukowego (znajomość innych języków zachodnich mile widziana); wstępny zarys wiedzy o geografii, historii, religiach i strukturze etnicznej świata irańskiego. (nie dotyczy osób spoza iranistyki zaliczających wykład jako monograficzny).

Forma i warunki zaliczenia:

- czynne uczestnictwo w zajęciach, znajomość przewidzianych lektur (dla iranistów zaliczających przedmiot jako kursowy: konieczność przeczytania w ciągu semestru przynajmniej jednej lektury indywidualnej w jęz. perskim); przygotowanie w ciągu semestru jednej prezentacji samodzielnie opracowanego tematu; student zobowiązany jest uzupełnić materiał i przeczytać lektury z zajęć, na których był nieobecny. Do zaliczenia I semestru wymagane jest oddanie samodzielnej pracy pisemnej na temat związany z tematyką wykładów, uzgodniony z wykładowcą.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena ciągła na podst. frekwencji i aktywności, pisemna praca indywidualna na koniec I semestru jako podstawa jego zaliczenia.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład poszerzony o metody konwersatoryjne i lekturę własną studentów, będącą podstawą do dyskusji; lektura wybranych tekstów kulturowych, ilustrujących omawiane zjawiska, w języku perskim; zastosowanie materiałów wizualnych i poglądowych (zdjęcia, slajdy, nagrania, mapy, wykresy); samodzielne opracowywanie tematów przez studentów - indywidualnie lub w zespołach.

Bilans punktów ECTS:

2 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy specyfiki kulturowej obszaru oddziaływania cywilizacji irańskiej w ujęciu diachronicznym (ciągłość kulturowa i procesy przemian ).

Pełny opis:

Wykład z elementami konwersatorium, obejmujący wybrane zagadnienia kultury świata irańskiego.

Świat irański na styku wielkich cywilizacji – specyfika kulturowa; przestrzeń wieloetniczna; ciągłość i zmiana kulturowa; najazdy, migracje, ich konsekwencje; tradycje państwowości, modele władzy, mity założycielskie i epos heroiczny; koncepcje przestrzeni: mityczne i realne wizje świata, kosmogonia i kosmografia, horyzonty geograficzne; koncepcje czasu: doroczne cykle obrzędowe, ich mitologia.

Literatura:

19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązkowej

do zaliczenia przedmiotu:

- M. Boyce (ed., transl.), Textual Sources for the Study of Zoroastrianism, Manchester 1984 (wybrane teksty)

- Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, rozdz.: „Kultura i kultury”, 35-57;

- M. Eliade, “Czas święty i mity”, w: Sacrum.Mit. Historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, s. 86-122;

– M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych I-III, W-wa 1988 (t. II: rozdz. XVII – "Nowe syntezy irańskie");

- Abolqasem Ferdousi, Šāh-nāme. Matn-e enteqādi, red. Bertel’s et al., t. I-IX, Moskva 1960-1970 (wybrane fragmenty);

- Abolqasem Ferdousi, Księga Królewska. Szahname, t. I., przeł. W. Dulęba, Kraków 2004 (wybrane fragmenty);

Herodot, Dzieje t. I, przeł. S. Hammer, Warszawa 1959, (Scytowie – mity, zwyczaje, 273-304);

- A. Krasnowolska, Kalendarze irańskie, w: Czas i kalendarz, red. Z. Kijas, Kraków 2001, 303-20;

- Š. Meskub, Hoviyyat-e Irāni va zabān-e fārsi, Tehrān 1373 (wybrane rozdziały)

- M. Schwartz, “The Old Eastern Iranian world view according to the Avesta”: The Cambridge History of Iran II, Cambridge 1985, 640-63;

- E. Šakurzāde, Aqāyed-o rosum-e āme-ye mardom-e Xorāsān, Tehrān 1346 (wybrane rozdziały);

- Abolqāsem Enjavi-Širāzi, Jašnhā-vo ādāb-o mo'taqedāt-e zemestān, Tehrān 1352 (wybrane rozdziały)

- Wybrane artykuły z Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarshater;

- Wybrane teksty kulturowe w jęz. perskim

- Lektura indywidualna w jęz. perskim i językach zachodnich

Uwagi:

Wybór tematów i lektur może ulec zmianom w miarę bieżących potrzeb i zainteresowań uczestników.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Asgar Asgari Hasanaklou, Karolina Rakowiecka-Asgari
Prowadzący grup: Asgar Asgari Hasanaklou
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach wiedzy o kulturze z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NFIr1A_W04 +

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w zakresie studiów irańskich NFIr1A_W06 ++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10 ++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia NFIr1A_U11 ++

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 +

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, NFIr1A_Ko2 ++

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NFIr1A_K05 +


Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem tekstów kulturowych i literatury tematu, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem tekstu naukowego (znajomość innych języków zachodnich mile widziana); wstępny zarys wiedzy o geografii, historii, religiach i strukturze etnicznej świata irańskiego. (nie dotyczy osób spoza iranistyki zaliczających wykład jako monograficzny).

Forma i warunki zaliczenia:

- czynne uczestnictwo w zajęciach, znajomość przewidzianych lektur (dla iranistów zaliczających przedmiot jako kursowy: konieczność przeczytania w ciągu semestru przynajmniej jednej lektury indywidualnej w jęz. perskim); przygotowanie w ciągu semestru jednej prezentacji samodzielnie opracowanego tematu; student zobowiązany jest uzupełnić materiał i przeczytać lektury z zajęć, na których był nieobecny. Do zaliczenia I semestru wymagane jest oddanie samodzielnej pracy pisemnej na temat związany z tematyką wykładów, uzgodniony z wykładowcą.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena ciągła na podst. frekwencji i aktywności, pisemna praca indywidualna na koniec I semestru jako podstawa jego zaliczenia.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład poszerzony o metody konwersatoryjne i lekturę własną studentów, będącą podstawą do dyskusji; lektura wybranych tekstów kulturowych, ilustrujących omawiane zjawiska, w języku perskim; zastosowanie materiałów wizualnych i poglądowych (zdjęcia, slajdy, nagrania, mapy, wykresy); samodzielne opracowywanie tematów przez studentów - indywidualnie lub w zespołach.

Bilans punktów ECTS:

2 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy specyfiki kulturowej obszaru oddziaływania cywilizacji irańskiej w ujęciu diachronicznym (ciągłość kulturowa i procesy przemian ).

Pełny opis:

Wykład z elementami konwersatorium, obejmujący wybrane zagadnienia kultury świata irańskiego.

Świat irański na styku wielkich cywilizacji – specyfika kulturowa; przestrzeń wieloetniczna; ciągłość i zmiana kulturowa; najazdy, migracje, ich konsekwencje; tradycje państwowości, modele władzy, mity założycielskie i epos heroiczny; koncepcje przestrzeni: mityczne i realne wizje świata, kosmogonia i kosmografia, horyzonty geograficzne; koncepcje czasu: doroczne cykle obrzędowe, ich mitologia.

Literatura:

19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązkowej

do zaliczenia przedmiotu:

- M. Boyce (ed., transl.), Textual Sources for the Study of Zoroastrianism, Manchester 1984 (wybrane teksty)

- Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, rozdz.: „Kultura i kultury”, 35-57;

- M. Eliade, “Czas święty i mity”, w: Sacrum.Mit. Historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, s. 86-122;

– M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych I-III, W-wa 1988 (t. II: rozdz. XVII – "Nowe syntezy irańskie");

- Abolqasem Ferdousi, Šāh-nāme. Matn-e enteqādi, red. Bertel’s et al., t. I-IX, Moskva 1960-1970 (wybrane fragmenty);

- Abolqasem Ferdousi, Księga Królewska. Szahname, t. I., przeł. W. Dulęba, Kraków 2004 (wybrane fragmenty);

Herodot, Dzieje t. I, przeł. S. Hammer, Warszawa 1959, (Scytowie – mity, zwyczaje, 273-304);

- A. Krasnowolska, Kalendarze irańskie, w: Czas i kalendarz, red. Z. Kijas, Kraków 2001, 303-20;

- Š. Meskub, Hoviyyat-e Irāni va zabān-e fārsi, Tehrān 1373 (wybrane rozdziały)

- M. Schwartz, “The Old Eastern Iranian world view according to the Avesta”: The Cambridge History of Iran II, Cambridge 1985, 640-63;

- E. Šakurzāde, Aqāyed-o rosum-e āme-ye mardom-e Xorāsān, Tehrān 1346 (wybrane rozdziały);

- Abolqāsem Enjavi-Širāzi, Jašnhā-vo ādāb-o mo'taqedāt-e zemestān, Tehrān 1352 (wybrane rozdziały)

- Wybrane artykuły z Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarshater;

- Wybrane teksty kulturowe w jęz. perskim

- Lektura indywidualna w jęz. perskim i językach zachodnich

Uwagi:

Wybór tematów i lektur może ulec zmianom w miarę bieżących potrzeb i zainteresowań uczestników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.