Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycje kulturowe Iranu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-3-10B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycje kulturowe Iranu
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Asgar Asgari Hasanaklou, Karolina Rakowiecka-Asgari
Prowadzący grup: Asgar Asgari Hasanaklou
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach wiedzy o kulturze z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NFIr1A_W04 +

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w zakresie studiów irańskich NFIr1A_W06 ++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10 ++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia NFIr1A_U11 ++

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 +

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, NFIr1A_Ko2 ++

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NFIr1A_K05 +


Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem tekstów kulturowych i literatury tematu, wstępny zarys wiedzy o geografii, historii i strukturze etnicznej świata irańskiego; zaliczenie poprzedniego semestru (powyższe wymagania nie dotyczą osób spoza iranistyki zaliczających wykład jako monograficzny).


Forma i warunki zaliczenia:

- czynne uczestnictwo w zajęciach, znajomość przewidzianych lektur (dla iranistów zaliczających przedmiot jako kursowy: konieczność przeczytania w ciągu semestru przynajmniej jednej lektury indywidualnej w jęz. perskim); student zobowiązany jest uzupełnić materiał i przeczytać lektury z zajęć, na których był nieobecny. II semestr kończy się egzaminem złożonym z dwóch częśći:

1. praca pisemna na wybrany temat, opracowany na podstawie lektury indywidualnej (w języku perskim i językach zachodnich);

2. egzamin ustny obejmujący pytania problemowe na podstawie materiału z wykładów i tekstów z obydwu semestrów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena ciągła na podst. frekwencji i aktywności, pisemna praca indywidualna na koniec I semestru jako podstawa jego zalicenia.

Po II semestrze egzamin (sprawdzian pisemny z materiałów wykładu i lektur 50%, praca pisemna indywidualna 50%).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład poszerzony o metody konwersatoryjne i lekturę własną studentów, będącą podstawą do dyskusji; lektura wybranych tekstów kulturowych, ilustrujących omawiane zjawiska, w języku perskim; zastosowanie materiałów wizualnych i poglądowych (zdjęcia, slajdy, nagrania, mapy, wykresy).

Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy aspektów kultury i organizacji społecznej tradycyjnych społeczności wiejskich, miejskich i koczowniczych świata irańskiego; tradycyjne i nowoczesne modele życia; Iran i Zachód, modernizacja, zderzenia kulturowe.

Pełny opis:

Wykład z elementami konwersatorium.

Tematy:

- Cykl życia ludzkiego, rodzina i obrzędowość rodzinna; przemiany demograficzne i społeczne w Iranie XX-XXI w.

- Struktury i instytucje społeczne,: wieś – miasto –plemiona koczujące; kontynuacja i zmiany;

- tradycyjne miasto irańskie – społeczeństwo, instytucje, miejska kultura tradycyjna i jej przemiany – bazar, instytucje religijne i edukacyjne, sztuka, rozrywki.

- tradycja i modernizacja: świat irański a Zachód

Literatura:

- "Bazar" (M. Bonine i inni), Encyclopaedia Iranica (EIr) IV, 1990, 20-51

– G.R.G. Hambly, "The Traditional Iranian City in the Qajar Period", CHI VII, 1991, 542-89

- E. Sunderland, "Pastoralism, Nomadism and Social Anthropology of Iran", CHI I, 1968, 611-83

- Žāle Mottahedin, Dānešnāme-ye kuček-e Irān, Bethesda 1998 (wybrane teksty)

- E. Sakurzāde, Aqāyed-o rosum-e mardom-e Xorāsān, Tehrān 1346 (wybrane teksty)

- E. Yar-Shater, "Development of Persian Drama in the Context of Cultural Confrontation", Iran: Continuity and Variety, ed. by P.J. Chelkowski, N. York 1971, 21 38

- Wybrane artykuły z Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarshater

- Lektura indywidualna w jęz. perskim i językach zachodnich

Uwagi:

Zestaw tematów i literatury może ulec modyfikacjom zgodnie z potrzebami wykładu i zainteresowaniami uczestników.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Asgar Asgari Hasanaklou, Karolina Rakowiecka-Asgari
Prowadzący grup: Asgar Asgari Hasanaklou
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach wiedzy o kulturze z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NFIr1A_W04 +

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w zakresie studiów irańskich NFIr1A_W06 ++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10 ++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia NFIr1A_U11 ++

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 +

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, NFIr1A_Ko2 ++

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NFIr1A_K05 +


Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem tekstów kulturowych i literatury tematu, wstępny zarys wiedzy o geografii, historii i strukturze etnicznej świata irańskiego; zaliczenie poprzedniego semestru (powyższe wymagania nie dotyczą osób spoza iranistyki zaliczających wykład jako monograficzny).


Forma i warunki zaliczenia:

- czynne uczestnictwo w zajęciach, znajomość przewidzianych lektur (dla iranistów zaliczających przedmiot jako kursowy: konieczność przeczytania w ciągu semestru przynajmniej jednej lektury indywidualnej w jęz. perskim); student zobowiązany jest uzupełnić materiał i przeczytać lektury z zajęć, na których był nieobecny. II semestr kończy się egzaminem złożonym z dwóch częśći:

1. praca pisemna na wybrany temat, opracowany na podstawie lektury indywidualnej (w języku perskim i językach zachodnich);

2. egzamin ustny obejmujący pytania problemowe na podstawie materiału z wykładów i tekstów z obydwu semestrów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena ciągła na podst. frekwencji i aktywności, pisemna praca indywidualna na koniec I semestru jako podstawa jego zalicenia.

Po II semestrze egzamin (sprawdzian pisemny z materiałów wykładu i lektur 50%, praca pisemna indywidualna 50%).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład poszerzony o metody konwersatoryjne i lekturę własną studentów, będącą podstawą do dyskusji; lektura wybranych tekstów kulturowych, ilustrujących omawiane zjawiska, w języku perskim; zastosowanie materiałów wizualnych i poglądowych (zdjęcia, slajdy, nagrania, mapy, wykresy).

Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy aspektów kultury i organizacji społecznej tradycyjnych społeczności wiejskich, miejskich i koczowniczych świata irańskiego; tradycyjne i nowoczesne modele życia; Iran i Zachód, modernizacja, zderzenia kulturowe.

Pełny opis:

Wykład z elementami konwersatorium.

Tematy:

- Cykl życia ludzkiego, rodzina i obrzędowość rodzinna; przemiany demograficzne i społeczne w Iranie XX-XXI w.

- Struktury i instytucje społeczne,: wieś – miasto –plemiona koczujące; kontynuacja i zmiany;

- tradycyjne miasto irańskie – społeczeństwo, instytucje, miejska kultura tradycyjna i jej przemiany – bazar, instytucje religijne i edukacyjne, sztuka, rozrywki.

- tradycja i modernizacja: świat irański a Zachód

Literatura:

- "Bazar" (M. Bonine i inni), Encyclopaedia Iranica (EIr) IV, 1990, 20-51

– G.R.G. Hambly, "The Traditional Iranian City in the Qajar Period", CHI VII, 1991, 542-89

- E. Sunderland, "Pastoralism, Nomadism and Social Anthropology of Iran", CHI I, 1968, 611-83

- Žāle Mottahedin, Dānešnāme-ye kuček-e Irān, Bethesda 1998 (wybrane teksty)

- E. Sakurzāde, Aqāyed-o rosum-e mardom-e Xorāsān, Tehrān 1346 (wybrane teksty)

- E. Yar-Shater, "Development of Persian Drama in the Context of Cultural Confrontation", Iran: Continuity and Variety, ed. by P.J. Chelkowski, N. York 1971, 21 38

- Wybrane artykuły z Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarshater

- Lektura indywidualna w jęz. perskim i językach zachodnich

Uwagi:

Zestaw tematów i literatury może ulec modyfikacjom zgodnie z potrzebami wykładu i zainteresowaniami uczestników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.