Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia przekładowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-3-14A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia przekładowe
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz
Prowadzący grup: Mateusz Kłagisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student:

(1) zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury - NFIr1A_W06 ++

(2) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego - NFIr1A_W07 +++


(3) posiada umiejętności językowe na poziomie B2 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego - NFIr1A_U02 ++

(4) potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku specjalności - NFIr1A_U05 +++

(5) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego - NFIr1A_U09 ++


(6) rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy - NFIr1A_K01 +

(7) rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami - NFIr1A_K04 ++

(8) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie - NFIr1A_K05 +++

Wymagania wstępne:

Znajomość języka perskiego w stopniu pozwalającym na samodzielne i we współpracy z prowadzącym tłumaczenie tekstów literackich z języka perskiego na język polski

Forma i warunki zaliczenia:

Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i warunkami zaliczenia:


(1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności, w przypadku dwóch kolejnych usprawiedliwionych nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. Pięć nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu.


(2) Pisemne przygotowanie autorskich przekładów pięciu perskojęzycznych tekstów literackich w nieprzekraczalnym terminie wyznaczanym każdorazowo przez prowadzącego. Każdy przekład podlega ocenie merytorycznej i w przypadku błędów gramatycznych, interpretacyjnych i / lub stylistycznych, obowiązkowej korekcie.


(3) Pisemne przygotowanie autorskiego przekładu wybranego perskojęzycznego tekstu literackiego wraz z krytyką problemów translatologicznych w oparciu o wybrany tekst teoretyczno-przekładoznawczy. Przekład i komentarz podlegają ocenie merytorycznej i w przypadku błędów gramatycznych, interpretacyjnych i / lub stylistycznych, obowiązkowej korekcie.


(4) Ćwiczenia stylistyczne. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaliczenia w systemie Pegaz pięciu ćwiczeń stylistycznych. Ćwiczenia pojawiają się sukcesywnie w systemie Pegaz, a uczestnicy mają każdorazowo jeden miesiąc na zapoznanie się z nim i przystąpienie do każdego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze pierwszym jest:


(1) obecność na spotkaniach (w przypadku trzech lub czterech nieobecności odrobiona wg wskazań prowadzącego), i

(2) przedstawienie pisemnych przekładów pięciu perskojęzycznych tekstów literackich w nieprzekraczalnym terminie wyznaczanym każdorazowo przez prowadzącego, i

(3) pisemne przygotowanie autorskiego przekładu wybranego perskojęzycznego tekstu literackiego wraz z krytyką problemów translatologicznych, i

(4) wykonanie pięciu ćwiczeń stylistycznych w systemie Pegaz.

Niedopełnienie któregokolwiek z w/w punktów skutkuje barkiem wpisu na semestr drugi.


Ocena końcowa kursu w semestrze pierwszym, tj. zaliczenie z oceną, stanowi średnią ocen punktów (2), (3) oraz (4). Każdy student otrzyma także w czasie indywidualnej rozmowy informację zwrotną na temat postępów w pracy.

Metody dydaktyczne:


Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów studentów 3. roku studiów licencjackich z podstawami tłumaczenia tekstów literackich. Omawiane są problemy specyficzne dla przekładu tekstu orientalnego na język polski.

Literatura:

Wybrane opracowania szczegółowe. Studenci mogą zapoznać się z nimi celem samodzielnego poszerzenia materiału:

(1) Bukowski, Heydel, "Współczesne teorie przekładu. Antologia", Kraków 2009.

(2) Bukowski, Heydel, "Polska myśl przekładoznawcza. Antologia", Kraków 2013.

(3) Dąmbska-Prokop, "Mała encyklopedia przekładoznawstwa", Częśtochowa 2000.

(4) Lipiński, "Mity przekładoznawstwa", Kraków 2004.

(5) Tabakowska, "O przekładzie na przykładzie", Kraków 1999.

Perskojęzyczne teksty literackie:

(1) Taraqi, "Chab-e zemstani", Tehran 1395.

(2) Chani, "Dastanha-je emruz-e Afqanestan", Tehran 1372.

(3) Hosejnizad, "Sijahi-je czasbnak-e szab", Tehran 1395.

(4) Dehqan, "Man qatel-e pesar-etan hastam", Tehran 1383.

(5) Ma'rufi, "Darjaravandegan-e dżazire-je abitar", Tehran 1389.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz
Prowadzący grup: Katarzyna Wąsala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student:

(1) zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury - NFIr1A_W06 ++

(2) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego - NFIr1A_W07 +++


(3) posiada umiejętności językowe na poziomie B2 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego - NFIr1A_U02 ++

(4) potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku specjalności - NFIr1A_U05 +++

(5) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego - NFIr1A_U09 ++


(6) rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy - NFIr1A_K01 +

(7) rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami - NFIr1A_K04 ++

(8) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie - NFIr1A_K05 +++

Wymagania wstępne:

Znajomość języka perskiego w stopniu pozwalającym na samodzielne i we współpracy z prowadzącym tłumaczenie tekstów literackich z języka perskiego na język polski

Forma i warunki zaliczenia:

Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i warunkami zaliczenia:


(1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności, w przypadku dwóch kolejnych usprawiedliwionych nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. Pięć nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu.


(2) Pisemne przygotowanie autorskich przekładów pięciu perskojęzycznych tekstów literackich w nieprzekraczalnym terminie wyznaczanym każdorazowo przez prowadzącego. Każdy przekład podlega ocenie merytorycznej i w przypadku błędów gramatycznych, interpretacyjnych i / lub stylistycznych, obowiązkowej korekcie.


(3) Pisemne przygotowanie autorskiego przekładu wybranego perskojęzycznego tekstu literackiego wraz z krytyką problemów translatologicznych w oparciu o wybrany tekst teoretyczno-przekładoznawczy. Przekład i komentarz podlegają ocenie merytorycznej i w przypadku błędów gramatycznych, interpretacyjnych i / lub stylistycznych, obowiązkowej korekcie.


(4) Ćwiczenia stylistyczne. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaliczenia w systemie Pegaz pięciu ćwiczeń stylistycznych. Ćwiczenia pojawiają się sukcesywnie w systemie Pegaz, a uczestnicy mają każdorazowo jeden miesiąc na zapoznanie się z nim i przystąpienie do każdego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze pierwszym jest:


(1) obecność na spotkaniach (w przypadku trzech lub czterech nieobecności odrobiona wg wskazań prowadzącego), i

(2) przedstawienie pisemnych przekładów pięciu perskojęzycznych tekstów literackich w nieprzekraczalnym terminie wyznaczanym każdorazowo przez prowadzącego, i

(3) pisemne przygotowanie autorskiego przekładu wybranego perskojęzycznego tekstu literackiego wraz z krytyką problemów translatologicznych, i

(4) wykonanie pięciu ćwiczeń stylistycznych w systemie Pegaz.

Niedopełnienie któregokolwiek z w/w punktów skutkuje barkiem wpisu na semestr drugi.


Ocena końcowa kursu w semestrze pierwszym, tj. zaliczenie z oceną, stanowi średnią ocen punktów (2), (3) oraz (4). Każdy student otrzyma także w czasie indywidualnej rozmowy informację zwrotną na temat postępów w pracy.

Metody dydaktyczne:


Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów studentów 3. roku studiów licencjackich z podstawami tłumaczenia tekstów literackich. Omawiane są problemy specyficzne dla przekładu tekstu orientalnego na język polski.

Literatura:

Wybrane opracowania szczegółowe. Studenci mogą zapoznać się z nimi celem samodzielnego poszerzenia materiału:

(1) Bukowski, Heydel, "Współczesne teorie przekładu. Antologia", Kraków 2009.

(2) Bukowski, Heydel, "Polska myśl przekładoznawcza. Antologia", Kraków 2013.

(3) Dąmbska-Prokop, "Mała encyklopedia przekładoznawstwa", Częśtochowa 2000.

(4) Lipiński, "Mity przekładoznawstwa", Kraków 2004.

(5) Tabakowska, "O przekładzie na przykładzie", Kraków 1999.

Perskojęzyczne teksty literackie:

(1) Taraqi, "Chab-e zemstani", Tehran 1395.

(2) Chani, "Dastanha-je emruz-e Afqanestan", Tehran 1372.

(3) Hosejnizad, "Sijahi-je czasbnak-e szab", Tehran 1395.

(4) Dehqan, "Man qatel-e pesar-etan hastam", Tehran 1383.

(5) Ma'rufi, "Darjaravandegan-e dżazire-je abitar", Tehran 1389.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.