Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia przekładowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-3-14B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia przekładowe
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz
Prowadzący grup: Mateusz Kłagisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza. Student:

(1) zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NFIr1A_W06 ++

(2) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego NFIr1A_W07 +++


Umiejętności. Student:

(3) posiada umiejętności językowe na poziomie B2 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego NFIr1A_U02 ++

(4) potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku specjalności NFIr1A_U05 +++

(5) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 ++


Kompetencje społeczne. Student:

(6) rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 +

(7) rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami NFIr1A_K04 ++

(8) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NFIr1A_K05 +++

Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego w stopniu pozwalającym na samodzielne i we współpracy z prowadzącym tłumaczenie prostych tekstów użytkowych z języka perskiego na język polski i odwrotnie.

Forma i warunki zaliczenia:

Przedstawienie przekładów wszystkich tekstów omawianych w trakcie zajęć; przedstawienie pracy indywidualnej wykonanej w ciągu semestru (samodzielny przekład wybranego tekstu wraz z komentarzem translatorskim).

Obecność jest obowiązkowa, dopuszcza się jednak 2 nieobecności w semestrze; wszelkie inne nieobecności wymagają zaliczenia omawianego materiału w ramach dyżuru prowadzącego kurs.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza i przygotowanie studentów do zajęć jest oceniana w sposób ciągły w oparciu o zadawane im teksty literackie, które studenci tłumaczą samodzielnie w domu lub razem z prowadzącym w trakcie zajęć.

Zaliczenie semestru składa się z dwóch części:

(1) w oparciu o w/w teksty, które studenci zobowiązani są oddawać na bieżąco prowadzącemu, oraz

(2) w oparciu o samodzielne opracowany tekst literacki z komentarzem translatologicznym.

Na ocenę końcową kursu składa się aktywność na zajęciach oraz oceny z pracy samodzielnej w domu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:


Bilans punktów ECTS:

2 ECTS w semestrze pierwszym

2 ECTS w semestrze drugim


aktywny udział w zajęciach – 1 + 1 ECTS

przygotowanie się do zajęć – 1 + 1 ECTS

Pełny opis:

Ćwiczenia przekładowe uczą samodzielnej i zespołowej pracy z prostym tekstem perskim. Szczególny nacisk położony jest na różnego rodzaju teksty użytkowe i funkcjonalne. Student uzyskuje podstawową wiedzę i kompetencje w dziedzinie translatoryki. Omawiane są problemy specyficzne dla przekładu tekstu orientalnego na język polski (i odwrotnie).

Literatura:

Tabakowska E. 1999. O przekładzie na przykładzie. Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz
Prowadzący grup: Katarzyna Wąsala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza. Student:

(1) zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury NFIr1A_W06 ++

(2) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego NFIr1A_W07 +++


Umiejętności. Student:

(3) posiada umiejętności językowe na poziomie B2 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego NFIr1A_U02 ++

(4) potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku specjalności NFIr1A_U05 +++

(5) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 ++


Kompetencje społeczne. Student:

(6) rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 +

(7) rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami NFIr1A_K04 ++

(8) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NFIr1A_K05 +++

Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego w stopniu pozwalającym na samodzielne i we współpracy z prowadzącym tłumaczenie prostych tekstów użytkowych z języka perskiego na język polski i odwrotnie.

Forma i warunki zaliczenia:

Przedstawienie przekładów wszystkich tekstów omawianych w trakcie zajęć; przedstawienie pracy indywidualnej wykonanej w ciągu semestru (samodzielny przekład wybranego tekstu wraz z komentarzem translatorskim).

Obecność jest obowiązkowa, dopuszcza się jednak 2 nieobecności w semestrze; wszelkie inne nieobecności wymagają zaliczenia omawianego materiału w ramach dyżuru prowadzącego kurs.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza i przygotowanie studentów do zajęć jest oceniana w sposób ciągły w oparciu o zadawane im teksty literackie, które studenci tłumaczą samodzielnie w domu lub razem z prowadzącym w trakcie zajęć.

Zaliczenie semestru składa się z dwóch części:

(1) w oparciu o w/w teksty, które studenci zobowiązani są oddawać na bieżąco prowadzącemu, oraz

(2) w oparciu o samodzielne opracowany tekst literacki z komentarzem translatologicznym.

Na ocenę końcową kursu składa się aktywność na zajęciach oraz oceny z pracy samodzielnej w domu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:


Bilans punktów ECTS:

2 ECTS w semestrze pierwszym

2 ECTS w semestrze drugim


aktywny udział w zajęciach – 1 + 1 ECTS

przygotowanie się do zajęć – 1 + 1 ECTS

Pełny opis:

Ćwiczenia przekładowe uczą samodzielnej i zespołowej pracy z prostym tekstem perskim. Szczególny nacisk położony jest na różnego rodzaju teksty użytkowe i funkcjonalne. Student uzyskuje podstawową wiedzę i kompetencje w dziedzinie translatoryki. Omawiane są problemy specyficzne dla przekładu tekstu orientalnego na język polski (i odwrotnie).

Literatura:

Tabakowska E. 1999. O przekładzie na przykładzie. Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.