Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-M-ARA-1-01A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Gadomski
Prowadzący grup: Sherif Elgayyar, Sebastian Gadomski, Adnan Hasan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej; NF2ArA_W04+++


Umiejętności

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego; NF2ArA_U01+++

- posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i w języku arabskim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego); NF2Ar_U03+++

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim i w języku arabskim na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury; NF2Ar_U04+++


Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NF2ArA_K02+

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze; NF2ArA_K06++


Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów I stopnia na tej samej specjalizacji lub wykazanie się wymaganymi kompetencjami językowymi podczas kwalifikującego egzaminu wstępnego z j. arabskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 3 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.

Zaliczenie pierwszego semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testu końcowego;

zaliczenie drugiego semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach oraz testu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu semestrów.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej

Na egzaminie i testach zaliczeniowych obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-60 pkt. – ocena ndst

• 61-68 pkt. – ocena dst

• 69-76 pkt. – ocena + dst

• 77-84 pkt. – ocena db

• 85-92 pkt. – ocena + db

• 93-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Dwa razy w semestrze studenci piszą test sprawdzający z kolejnych partii materiału. Warunkiem końcowego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich testów semestralnych.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

- referat (do 30 min.) przedstawiony podczas zajęć (temat ustalony z prowadzącym)

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.

- egzamin pisemny i ustny.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

13

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – arabistyka

Skrócony opis:

Współczesny arabski język literacki, wybrane aspekty gramatyki współczesnego arabskiego języka literackiego, ćwiczenia z tekstem, współczesne teksty prasowe, ćwiczenia w pisaniu wypracowań na różne tematy.

Pełny opis:

1. Współczesne problemy świata arabskiego

2. Mniejszości religijne i etniczne w świecie arabskim

3. Materiały audiowizualne i pisane z arabskojęzycznych mass mediów

4. Ćwiczenia z tekstem - wychwytywanie błędów oraz zamiana na prawidłowe formy

5. Ćwiczenia z tekstami w standardowej arabszczyźnie z elementami dialektalnymi.

6. Wybrane utwory ze współczesnej literatury arabskiej.

7. Ćwiczenia w pisaniu wypracowań na różne tematy.

8. Zwroty frazeologiczne i ustalone kolokacje we współczesnym arabskim języku literackim.

Literatura:

Literatura podstawowa

K. Brustad, A. al-Tonsi, M. al-Batal, Al-Kitab fi ta’allum al-arabijja. A Textbook for Arabic, Washington 2006.

Mukhtar Husajn,Ta'biir wa tahriir li-n-nasziiyn. Al-Kitab ath-thalith, Rijad 2003.

Literatura uzupełniająca

Materiały własne:

Krótkie artykuły prasowe i fragmenty programów telewizyjnych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Płonka
Prowadzący grup: Adnan Hasan, Arkadiusz Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej; NF2ArA_W04+++


Umiejętności

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego; NF2ArA_U01+++

- posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i w języku arabskim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego); NF2Ar_U03+++

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim i w języku arabskim na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury; NF2Ar_U04+++


Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NF2ArA_K02+

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze; NF2ArA_K06++


Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów I stopnia na tej samej specjalizacji lub wykazanie się wymaganymi kompetencjami językowymi podczas kwalifikującego egzaminu wstępnego z j. arabskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 3 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.

Zaliczenie pierwszego semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testu końcowego;

zaliczenie drugiego semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach oraz testu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu semestrów.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej

Na egzaminie i testach zaliczeniowych obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-60 pkt. – ocena ndst

• 61-68 pkt. – ocena dst

• 69-76 pkt. – ocena + dst

• 77-84 pkt. – ocena db

• 85-92 pkt. – ocena + db

• 93-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Dwa razy w semestrze studenci piszą test sprawdzający z kolejnych partii materiału. Warunkiem końcowego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich testów semestralnych.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

- referat (do 30 min.) przedstawiony podczas zajęć (temat ustalony z prowadzącym)

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.

- egzamin pisemny i ustny.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

13

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – arabistyka

Skrócony opis:

Współczesny arabski język literacki, wybrane aspekty gramatyki współczesnego arabskiego języka literackiego, ćwiczenia z tekstem, współczesne teksty prasowe, ćwiczenia w pisaniu wypracowań na różne tematy.

Pełny opis:

1. Współczesne problemy świata arabskiego

2. Mniejszości religijne i etniczne w świecie arabskim

3. Materiały audiowizualne i pisane z arabskojęzycznych mass mediów

4. Ćwiczenia z tekstem - wychwytywanie błędów oraz zamiana na prawidłowe formy

5. Ćwiczenia z tekstami w standardowej arabszczyźnie z elementami dialektalnymi.

6. Wybrane utwory ze współczesnej literatury arabskiej.

7. Ćwiczenia w pisaniu wypracowań na różne tematy.

8. Zwroty frazeologiczne i ustalone kolokacje we współczesnym arabskim języku literackim.

Literatura:

Literatura podstawowa

K. Brustad, A. al-Tonsi, M. al-Batal, Al-Kitab fi ta’allum al-arabijja. A Textbook for Arabic, Washington 2006.

Mukhtar Husajn,Ta'biir wa tahriir li-n-nasziiyn. Al-Kitab ath-thalith, Rijad 2003.

Literatura uzupełniająca

Materiały własne:

Krótkie artykuły prasowe i fragmenty programów telewizyjnych.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.