Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język indyjski - język tamilski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-M-IND-2-23A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język indyjski - język tamilski
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nitecka
Prowadzący grup: Anna Nitecka
Strona przedmiotu: https://www.memrise.com/course/2151200/tamilski-a1/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

1) Umożliwienie uczącym się osiągnięcia biegłości językowej na poziomie A1 w zakresie języka tamilskiego poprzez rozwijanie językowej kompetencji komunikacyjnej, kompetencji socjolingwistycznej oraz kompetencji lingwistycznych.

2) Przekazanie uczącym się wiedzy w zakresie realioznawstwa Tamilnadu.

3) Rozwijanie i umacnianie motywacji do nauki języka tamilskiego.

4) Rozwijanie strategii uczenia się oraz umiejętności oceny własnych umiejętności językowych.

5) Rozwijanie świadomości interkulturowej, ciekawości i otwartości wobec innych narodów i kultur.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej; NFIn2A_W04 ++


Umiejętności

Student:

- posiada umiejętności językowe na poziomie A1 (według standardów ESOKJ) w zakresie języka tamilskiego; NFIn2A_U02 +++


Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; NFIn2A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFIn2A_K02 +++

Prerekwizyt:

Drugi język indyjski - język tamilski WF.IO-M-IND-1-24B

Wymagania wstępne:

Zaliczenie dwóch semestrów kursu języka tamilskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do zajęć, kartkówek i testu zaliczeniowego.


1. Warunkiem zaliczenia końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich kartkówek, zadań domowych i testu zaliczeniowego.

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone są 2 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału lub wykonania określonego zadania.


Na teście zaliczeniowym obowiązuje następująca skala ocen:

• 0-59 % – ocena ndst

• 60-68 % – ocena dst

• 69-76 % – ocena + dst

• 77-84 % – ocena db

• 85-92 % – ocena + db

• 93-100 % – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta zadań wykonywanych w trakcie zajęć oraz w domu.


Metoda podsumowująca:

- test sprawdzający opanowanie materiału.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 45 godzin (1,5 ECTS)

Przygotowanie do testu zaliczeniowego: 15 godzin (0,5 ECTS)

Skrócony opis:

Kurs języka tamilskiego na poziomie podstawowym obejmujący elementy kultury tamilskiego obszaru językowego.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne realizowane w I semestrze:

1) Locativus rzeczowników oznaczających istoty rozumne.

2) Ablativus rzeczowników i zaimków.

3) Przymiotniki.

4) Rzeczowniki odprzymiotnikowe.

5) Przysłówki.

6) Genetivus rzeczowników i zaimków.

7) Postpozycje.

8) Sociativus rzeczowników i zaimków.

9) Intrumentalis rzeczowników i zaimków.

10) Czasownik defektywny muṭiyum.

Literatura:

Kurs jest prowadzony w oparciu o podręcznik:

R. Asher, E. Annamalai, Colloquial Tamil: the Complete Course for Beginners, Routledge, London-New York 2014.

Materiały dodatkowe:

K. Hart, Tamil for Beginners, University of California at Berkeley, Berkeley 1992.

T. Lehmann, Lehrbuch des Tamil. Einführung in die Schrift- und Umgangssprache des Modernen Tamil, t 2: Grammatik, Übungen, Texte und Vokabular, Südasien-Institut der Universität Heidelberg, Heidelberg 2014.

S. Rajaram. An Intensive Course in Tamil, Central Institute of Indian Languages, Mysore 1979.

V. Renganathan, Tamil Language in Context: A Comprehensive Approach to Learning Tamil, University of Pennsylvania, 2011.

Gramatyki:

J. Kusio, T. Herrmann, Język tamilski, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2014.

T. Lehmann, A Grammar of Modern Tamil, Pondicherry Institute of Linguistics and Culture. Pondicherry 1993.

H. F. Schiffman, A Reference Grammar of Spoken Tamil, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

Słowniki:

Cre-a Dictionary of Contemporary Tamil, red. S. Ramakrishnan, Cre-a, Chennai 2014.

Oxford English-English-Tamil Dictionary, red. V. Murugan, Oxford University Press, Delhi 2016.

Uwagi:

Kontynuacja kursu języka tamilskiego.

Kurs może być zaliczany jako drugi język indyjski (II rok MGR indologii) i wykład monograficzny (wszystkie roczniki i inne kierunki).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nitecka
Prowadzący grup: Anna Nitecka
Strona przedmiotu: https://www.memrise.com/course/2151200/tamilski-a1/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

1) Umożliwienie uczącym się osiągnięcia biegłości językowej na poziomie A1 w zakresie języka tamilskiego poprzez rozwijanie językowej kompetencji komunikacyjnej, kompetencji socjolingwistycznej oraz kompetencji lingwistycznych.

2) Przekazanie uczącym się wiedzy w zakresie realioznawstwa Tamilnadu.

3) Rozwijanie i umacnianie motywacji do nauki języka tamilskiego.

4) Rozwijanie strategii uczenia się oraz umiejętności oceny własnych umiejętności językowych.

5) Rozwijanie świadomości interkulturowej, ciekawości i otwartości wobec innych narodów i kultur.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej; NFIn2A_W04 ++


Umiejętności

Student:

- posiada umiejętności językowe na poziomie A1 (według standardów ESOKJ) w zakresie języka tamilskiego; NFIn2A_U02 +++


Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; NFIn2A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFIn2A_K02 +++

Prerekwizyt:

Drugi język indyjski - język tamilski WF.IO-M-IND-1-24B

Wymagania wstępne:

Zaliczenie dwóch semestrów kursu języka tamilskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do zajęć, kartkówek i testu zaliczeniowego.


1. Warunkiem zaliczenia końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich kartkówek, zadań domowych i testu zaliczeniowego.

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone są 2 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału lub wykonania określonego zadania.


Na teście zaliczeniowym obowiązuje następująca skala ocen:

• 0-59 % – ocena ndst

• 60-68 % – ocena dst

• 69-76 % – ocena + dst

• 77-84 % – ocena db

• 85-92 % – ocena + db

• 93-100 % – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta zadań wykonywanych w trakcie zajęć oraz w domu.


Metoda podsumowująca:

- test sprawdzający opanowanie materiału.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 45 godzin (1,5 ECTS)

Przygotowanie do testu zaliczeniowego: 15 godzin (0,5 ECTS)

Skrócony opis:

Kurs języka tamilskiego na poziomie podstawowym obejmujący elementy kultury tamilskiego obszaru językowego.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne realizowane w I semestrze:

1) Locativus rzeczowników oznaczających istoty rozumne.

2) Ablativus rzeczowników i zaimków.

3) Przymiotniki.

4) Rzeczowniki odprzymiotnikowe.

5) Przysłówki.

6) Genetivus rzeczowników i zaimków.

7) Postpozycje.

8) Sociativus rzeczowników i zaimków.

9) Intrumentalis rzeczowników i zaimków.

10) Czasownik defektywny muṭiyum.

Literatura:

Kurs jest prowadzony w oparciu o podręcznik:

R. Asher, E. Annamalai, Colloquial Tamil: the Complete Course for Beginners, Routledge, London-New York 2014.

Materiały dodatkowe:

K. Hart, Tamil for Beginners, University of California at Berkeley, Berkeley 1992.

T. Lehmann, Lehrbuch des Tamil. Einführung in die Schrift- und Umgangssprache des Modernen Tamil, t 2: Grammatik, Übungen, Texte und Vokabular, Südasien-Institut der Universität Heidelberg, Heidelberg 2014.

S. Rajaram. An Intensive Course in Tamil, Central Institute of Indian Languages, Mysore 1979.

V. Renganathan, Tamil Language in Context: A Comprehensive Approach to Learning Tamil, University of Pennsylvania, 2011.

Gramatyki:

J. Kusio, T. Herrmann, Język tamilski, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2014.

T. Lehmann, A Grammar of Modern Tamil, Pondicherry Institute of Linguistics and Culture. Pondicherry 1993.

H. F. Schiffman, A Reference Grammar of Spoken Tamil, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

Słowniki:

Cre-a Dictionary of Contemporary Tamil, red. S. Ramakrishnan, Cre-a, Chennai 2014.

Oxford English-English-Tamil Dictionary, red. V. Murugan, Oxford University Press, Delhi 2016.

Uwagi:

Kontynuacja kursu języka tamilskiego.

Kurs może być zaliczany jako drugi język indyjski (II rok MGR indologii) i wykład monograficzny (wszystkie roczniki i inne kierunki).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.