Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia przekładowe (analiza tekstu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-M-IRA-2-03A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia przekładowe (analiza tekstu)
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rakowiecka-Asgari
Prowadzący grup: Karolina Rakowiecka-Asgari
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student:

(1) zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury - NFIr1A_W06 ++

(2) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego - NFIr1A_W07 +++


(3) posiada umiejętności językowe na poziomie B2 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego - NFIr1A_U02 ++

(4) potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku specjalności - NFIr1A_U05 +++

(5) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego - NFIr1A_U09 ++


(6) rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy - NFIr1A_K01 +

(7) rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami - NFIr1A_K04 ++

(8) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie - NFIr1A_K05 +++

Wymagania wstępne:

Znajomość języka perskiego w stopniu pozwalającym na samodzielne i we współpracy z prowadzącym tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka perskiego na język polski i vice versa.

Forma i warunki zaliczenia:

Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i warunkami zaliczenia:


(1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności, w przypadku dwóch kolejnych usprawiedliwionych nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. Pięć nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu.


(2) Pisemne przygotowanie autorskich przekładów pięciu perskojęzycznych tekstów specjalistycznych w nieprzekraczalnym terminie wyznaczanym każdorazowo przez prowadzącego. Każdy przekład podlega ocenie merytorycznej i w przypadku błędów gramatycznych, interpretacyjnych i / lub stylistycznych, obowiązkowej korekcie.


(3) Pisemne przygotowanie autorskiego przekładu wybranego perskojęzycznego tekstu sepcjalistycznego wraz z krytyką problemów translatologicznych w oparciu o wybrany tekst teoretyczno-przekładoznawczy. Przekład i komentarz podlegają ocenie merytorycznej i w przypadku błędów gramatycznych, interpretacyjnych i / lub stylistycznych, obowiązkowej korekcie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze pierwszym jest:


(1) obecność na spotkaniach (w przypadku trzech lub czterech nieobecności odrobiona wg wskazań prowadzącego), i


(2) przedstawienie pisemnych przekładów pięciu perskojęzycznych tekstów literackich w nieprzekraczalnym terminie wyznaczanym każdorazowo przez prowadzącego, i


(3) pisemne przygotowanie autorskiego przekładu wybranego perskojęzycznego tekstu literackiego wraz z krytyką problemów translatologicznych.

Niedopełnienie któregokolwiek z w/w punktów skutkuje barkiem wpisu.


Ocena końcowa kursu w semestrze pierwszym, tj. zaliczenie z oceną, stanowi średnią ocen punktów (2) oraz (3). Każdy student otrzyma także w czasie indywidualnej rozmowy informację zwrotną na temat postępów w pracy.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów studentów 2. roku studiów uzupełniających magisterskich z tłumaczeniami tekstów specjalistycznych.

Literatura:

Perskojęzyczne teksty specjalistyczne:

(1) Chaza'i, "Osul-e mosaferatha-je tedżarki", Tehran 1395.

(2) Pur Rahnama, "Język perski. Część IV. Język techniczny i administracyjny", Warszawa 1997.

(3) Ulotki i materiały handlowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.