Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-M-IRA-2-07lA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - literaturoznawcze
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 14.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Paraskiewicz
Prowadzący grup: Anna Krasnowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

- Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii literatury perskiej NFIr1A_W03 +

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstów literackich i tekstów kultury w zakresie iranistyki NFIr2A_W07 +

- potrafi samodzielnie przygotować w języku polskim i perskim pracę pisemną mającą znamiona tekstu naukowego na wybrany temat z zakresu literatury perskiej NFIr 2A_U04++

- potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację tekstu literatury perskiej, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr2A_U10 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków NFIr2A_U11 ++

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego NF2A_K01 +

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NF2A_K02 +

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie literaturą i/lub szeroko rozumianą kulturą świata irańskiego; umiejętność samodzielnego myślenia, stawiania pytań, dostrzegania i rozwiązywania problemów; opanowanie języka perskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną, krytyczną lekturę perskiego tekstu literackiego i naukowego, niezbędną do napisania pracy magisterskiej z zakresu iranistyki; dobra bierna znajomość co najmniej jednego języka europejskiego; umiejętność wyszukiwania źródeł i ich krytycznego wykorzystywania; podstawowe umiejętności z zakresu konstruowania i edycji tekstu naukowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia semestru konieczne są

- aktywny udział w zajęciach, prezentowanie postępów własnej pracy magisterskiej poprzez wygłaszanie referatów i komunikatów roboczych.

- przedstawienie przez studenta pisemnej pracy zaliczeniowej, będącej częścią składową powstającej pracy magisterskiej, pod względem merytorycznym i formalnym spełniającej wymogi pracy naukowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą zaliczenia semestru są obecność i aktywność na zajęciach, przynajmniej raz w semestrze zaprezentowanie ustne postępów swojej pracy i poddanie jej pod dyskusję, pisemna praca zaliczeniowa na koniec semestru, spełniająca wymogi stawiane rozprawom naukowym.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter seminaryjny, opierają się na pracy indywidualnej studenta. Student pracuje nad uzgodnionym z prowadzącym zajęcia temat pracy magisterskiej. W ciągu semestru uczestnicy prezentują postęp prac nad swoimi tematami, poddając je pod dyskusję kolegów; czytają wybrane lektury; w razie potrzeby wspólnie czytają i interpretują trudne teksty źródłowe; starają się rozwiązywać problemy metodologiczne; efektem końcowym działań każdego uczestnika jest pisemna praca semestralna, będąca częścią powstającej pracy magisterskiej, spełniająca wymogi stawiane pracom naukowym.

Bilans punktów ECTS:

12 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Iranistyczne seminarium magisterskie - literaturoznawcze trwa 4 semestry, jego końcowym efektem ma być powstanie pracy magisterskiej w zakresie literatury (lub szerzej kultury) perskiej, opartej na źródłach perskojęzycznych i spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym.

Pełny opis:

Celem ostatecznym seminarium w cyklu dwuletnim jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej z zakresu literatury perskiej (lub kultury świata irańskiego w szerszym sensie), opartej na oryginalnym tekście/ tekstach (literackich, publicystycznych, folklorystycznych, czy szeroko rozumianych kulturowych) w języku perskim lub jego dialektach, z wykorzystaniem naukowej literatury tematu w jęz. perskim, językach zachodnich i in.

Seminarium służy rozwijaniu umiejętności twórczego myślenia i pisania własnych tekstów spełniających kryteria pracy naukowej, umiejętności krytycznej lektury tekstu i jego analizy, stosowania adekwatnych metodologii badawczych, ustnego prezentowania własnej pracy na forum grupy i dyskutowania, poszerzania wiedzy iranistycznej i ogólnej.

Prace powstają w języku polskim, w ich wersji końcowej wymagane jest streszczenie w jęz. perskim; praca może zostać napisana w jęz. perskim lub angielskim.

Literatura:

Indywidualna, w zależności od tematu wybranego przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Paraskiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

- Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii literatury perskiej NFIr1A_W03 +

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstów literackich i tekstów kultury w zakresie iranistyki NFIr2A_W07 +

- potrafi samodzielnie przygotować w języku polskim i perskim pracę pisemną mającą znamiona tekstu naukowego na wybrany temat z zakresu literatury perskiej NFIr 2A_U04++

- potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację tekstu literatury perskiej, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr2A_U10 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków NFIr2A_U11 ++

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego NF2A_K01 +

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NF2A_K02 +

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie literaturą i/lub szeroko rozumianą kulturą świata irańskiego; umiejętność samodzielnego myślenia, stawiania pytań, dostrzegania i rozwiązywania problemów; opanowanie języka perskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną, krytyczną lekturę perskiego tekstu literackiego i naukowego, niezbędną do napisania pracy magisterskiej z zakresu iranistyki; dobra bierna znajomość co najmniej jednego języka europejskiego; umiejętność wyszukiwania źródeł i ich krytycznego wykorzystywania; podstawowe umiejętności z zakresu konstruowania i edycji tekstu naukowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia semestru konieczne są

- aktywny udział w zajęciach, prezentowanie postępów własnej pracy magisterskiej poprzez wygłaszanie referatów i komunikatów roboczych.

- przedstawienie przez studenta pisemnej pracy zaliczeniowej, będącej częścią składową powstającej pracy magisterskiej, pod względem merytorycznym i formalnym spełniającej wymogi pracy naukowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą zaliczenia semestru są obecność i aktywność na zajęciach, przynajmniej raz w semestrze zaprezentowanie ustne postępów swojej pracy i poddanie jej pod dyskusję, pisemna praca zaliczeniowa na koniec semestru, spełniająca wymogi stawiane rozprawom naukowym.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter seminaryjny, opierają się na pracy indywidualnej studenta. Student pracuje nad uzgodnionym z prowadzącym zajęcia temat pracy magisterskiej. W ciągu semestru uczestnicy prezentują postęp prac nad swoimi tematami, poddając je pod dyskusję kolegów; czytają wybrane lektury; w razie potrzeby wspólnie czytają i interpretują trudne teksty źródłowe; starają się rozwiązywać problemy metodologiczne; efektem końcowym działań każdego uczestnika jest pisemna praca semestralna, będąca częścią powstającej pracy magisterskiej, spełniająca wymogi stawiane pracom naukowym.

Bilans punktów ECTS:

12 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Iranistyczne seminarium magisterskie - literaturoznawcze trwa 4 semestry, jego końcowym efektem ma być powstanie pracy magisterskiej w zakresie literatury (lub szerzej kultury) perskiej, opartej na źródłach perskojęzycznych i spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym.

Pełny opis:

Celem ostatecznym seminarium w cyklu dwuletnim jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej z zakresu literatury perskiej (lub kultury świata irańskiego w szerszym sensie), opartej na oryginalnym tekście/ tekstach (literackich, publicystycznych, folklorystycznych, czy szeroko rozumianych kulturowych) w języku perskim lub jego dialektach, z wykorzystaniem naukowej literatury tematu w jęz. perskim, językach zachodnich i in.

Seminarium służy rozwijaniu umiejętności twórczego myślenia i pisania własnych tekstów spełniających kryteria pracy naukowej, umiejętności krytycznej lektury tekstu i jego analizy, stosowania adekwatnych metodologii badawczych, ustnego prezentowania własnej pracy na forum grupy i dyskutowania, poszerzania wiedzy iranistycznej i ogólnej.

Prace powstają w języku polskim, w ich wersji końcowej wymagane jest streszczenie w jęz. perskim; praca może zostać napisana w jęz. perskim lub angielskim.

Literatura:

Indywidualna, w zależności od tematu wybranego przez studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.