Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obcość i tożsamość. Perska literatura emigracyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-M-IRA-2-08A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obcość i tożsamość. Perska literatura emigracyjna
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasnowolska
Prowadzący grup: Anna Krasnowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

- Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii literatury perskiej NFIr1A_W03 +

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów w zakresie studiów irańskich NFIr1A_W06 ++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NFIr1A_U09 +++

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFIr1A_U10 ++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia NFIr1A_U11 ++

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIr1A_K01 +

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, NFIr1A_Ko2 ++

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NFIr1A_K05 +


Wymagania wstępne:

- Znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem i interpretację tekstu literackiego i artykułu naukowego

- podstawowa wiedza na temat historii, literatury, kultury i religii świata irańskiego;

- podstawowa umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego.


Dla osób bez licencjatu z jęz. perskiego: konieczność podjęcia intensywnej nauki języka i uzupełnienia podstaw wiedzy iranistycznej;


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach, aktywny w nich udział i systematyczna samodzielna praca (czytanie literatury teoretycznej i przygotowywanie omawianych tekstów perskich, opracowywanie poszczególnych tematów w formie pisemnej) oraz napisanie podsumowującej semestralnej pracy zaliczeniowej na wybrany z kilku podanych tematów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła na podst. obecności i aktywności studenta na zajęciach; ocena z pracy pisemnej na zakończenie semestru.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Lektura tekstu literackiego, poprzedzona wprowadzeniem i objaśnieniem podstawowych pojęć kluczowych dla interpretacji tekstu. Samodzielna praca studentów indywidualnie lub w grupach; swobodna dyskusja nad interpretacją tekstu.

Bilans punktów ECTS:

2

Skrócony opis:

Wykład n.t. perskiej literatury emigracyjnej, z elementami konwersatorium, w oparciu o wybrane teksty literackie i krytyczno-literackie irańskich autorów piszących poza granicami kraju.

Pełny opis:

Wykład dotyczy perskiej literatury emigracyjnej, przede wszystkim tej powstałej po rewolucji 1978/9 roku. Krótkie wprowadzenie nakreśli tło historyczno-kulturowe zjawiska i zapozna studentów z problematyką i perską terminologią tematu. Poszczególne zagadnienia dotyczące tematu emigracji (powody emigracji; bariery kulturowe i ich przełamywanie; samotność; oswajanie obcości; różnorodność środowisk i postaw na obczyźnie; relacje diaspory z krajem; tożsamość i jej przemiany) dyskutowane będą na podstawie lektur, czytanych wspólnie na zajęciach i indywidualnie - w domu). W tym celu wybrane zostały teksty reprezentatywne dla autorów irańskich tworzących na emigracji, z poszerzeniem o lektury dotyczące tego samego zagadnienia w odmiennych kręgach kulturowych.

Literatura:

- E. Fasih, Sorāyā dar eqmā, Tehrān 1362 (wybrane fragmenty)

- S. Hedāyat, Zende be gur, [w:] Zende be gur, Tehran 1344, 9-52 (lub inne wydania).

- Hekāyat-e dāstān. 8 soxanrāni az hamāyeš-e dāstān-nevisi dar tab'id, red. B. Saqā'i, Rotterdam 1999 (wybrane teksty)

- H. Mirābedini, Sad sāl dāstān-nevisi-ye Irān III, Tehrān 1377, Mohājerat, 936-943

- R. Qāsemi, Hamnavā'i-ye šabāne-ye orkestr-e cubhā, Tehrān 1384 lub inne wydania (wybrane fragmenty)

- S. Rushdi, Szatańskie wersety, przeł. J. Kozłowski, Poznań 2013 (lub inne wydania)

- G. Taraqi, Mādām Gorge, w: Xāterehā-ye parākande, Tehrān 1371, 139-157

- H. Yavari, Post-revolutionary fiction abroad (Fiction ii E), Encyclopaedia Iranica Vol. IX/6, 599-602

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.