Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski- poziom B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-OR/B2+/A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski- poziom B2+
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudzińska
Prowadzący grup: Barbara Rudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Cele kształcenia:

Cele kształcenia Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów tj. min B2+.

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka angielskiego.

Wykształcenie pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.Efekty kształcenia:

Student ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej B2+, a w tym powinien:

- znać materiał gramatyczny na poziomie zaawansowanym (w tym między innymi modal verbs, conditionals, substitution, ellipsis, emphasis, cleft sentences, reported speech, passives), - świadomie rozpoznawać, identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i poziomie sformalizowania, identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby wzbogacania słownictwa.

- umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym języku obcym

- wykazywać się pogłębionymi umiejętnościami filologicznymi w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

- być w stanie decydować o odpowiednim doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne i dodatkowe Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata), ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.


Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia 60 w każdym semestrze

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi 2 ECTS

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 1 ECTS - 60 h w każdym semestrze,


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 15h = 0,5 ECTS

• przygotowanie prezentacji – 15h = 0,5 ECTS


w sumie: 60h = 2 pkt ECTSForma i warunki zaliczenia:

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zaliczenie pierwszego semestru odbywa się na podstawie: obecności, 3 testów śródsemestralnych weryfikujących przyswojenie materiału leksykalnego i gramatycznego obowiązującego na zajęciach, aktywnego udziału w zajęciach, prezentacji, wykonywanie dodatkowej pracy w domu.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci podlegają:

1. ewaluacji stałej, na którą składają się:

- ocena wypowiedzi ustnych,

- aktywności na zajęciach,

- pracy zleconej do przygotowania w domu

2. ewaluacji postępów:

- 3 testy w semestrze, testy zaliczeniowe

- egzamin (pisemny i ustny)

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Metody stosowane w pracy ze studentami:

• Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

• Metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne

• Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

• Metody eksponujące (film, pokaz),

a także

Communicative Language Teaching,

Yet; some other methods, techniques, approaches are also widely used, namely:

Situational Language Teaching

Whole Language Approach

Task-Based Language Teaching

Total Physical Response

Natural Approach


Bilans punktów ECTS:

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi 2 ECTS

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 1 ECTS - 60 h w każdym semestrze,


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 15h = 0,5 ECTS

• przygotowanie prezentacji – 15h = 0,5 ECTS


w sumie: 60h = 2 pkt ECTS

Skrócony opis:

Poprzez stosowanie różnych technik i metod nauczania a także monitorowanie systematycznej własnej pracy studenta, student na koniec kursu ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej B2+, preferowany jednakże poziom C1.

Pełny opis:

Poprzez stosowanie różnych technik i metod nauczania, w tym:

• Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

• Metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne

• Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

• Metody eksponujące (film, pokaz),

a także monitorowanie systematycznej własnej pracy studenta, student na koniec kursu ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej B2+/C1, a w tym powinien:

- znać materiał gramatyczny na poziomie zaawansowanym (w tym między innymi modal verbs, conditionals, substitution, ellipsis, emphasis, cleft sentences, reported speech, passives), - świadomie rozpoznawać, identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i poziomie sformalizowania, identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby wzbogacania słownictwa.

- umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym języku obcym

- wykazywać się pogłębionymi umiejętnościami filologicznymi w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

- być w stanie decydować o odpowiednim doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii.

Literatura:

1. English File 3rd Ed.- Advanced Student’s Book i Workbook, autorzy: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, wyd. Oxfrord University Press, Oxford 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Successful Writing Upper Intermediate - Virginia Evans – Express Publishing, Swansea 2010

2. First Certificate Language Practice Michael Vince – Macmillan Heinemann, Oxford 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudzińska
Prowadzący grup: Barbara Rudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Cele kształcenia:

Cele kształcenia Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów tj. min B2+.

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka angielskiego.

Wykształcenie pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.Efekty kształcenia:

Student ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej B2+, a w tym powinien:

- znać materiał gramatyczny na poziomie zaawansowanym (w tym między innymi modal verbs, conditionals, substitution, ellipsis, emphasis, cleft sentences, reported speech, passives), - świadomie rozpoznawać, identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i poziomie sformalizowania, identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby wzbogacania słownictwa.

- umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym języku obcym

- wykazywać się pogłębionymi umiejętnościami filologicznymi w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

- być w stanie decydować o odpowiednim doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne i dodatkowe Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata), ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.


Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia 60 w każdym semestrze

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi 2 ECTS

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 1 ECTS - 60 h w każdym semestrze,


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 15h = 0,5 ECTS

• przygotowanie prezentacji – 15h = 0,5 ECTS


w sumie: 60h = 2 pkt ECTSForma i warunki zaliczenia:

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zaliczenie pierwszego semestru odbywa się na podstawie: obecności, 3 testów śródsemestralnych weryfikujących przyswojenie materiału leksykalnego i gramatycznego obowiązującego na zajęciach, aktywnego udziału w zajęciach, prezentacji, wykonywanie dodatkowej pracy w domu.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci podlegają:

1. ewaluacji stałej, na którą składają się:

- ocena wypowiedzi ustnych,

- aktywności na zajęciach,

- pracy zleconej do przygotowania w domu

2. ewaluacji postępów:

- 3 testy w semestrze, testy zaliczeniowe

- egzamin (pisemny i ustny)

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Metody stosowane w pracy ze studentami:

• Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

• Metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne

• Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

• Metody eksponujące (film, pokaz),

a także

Communicative Language Teaching,

Yet; some other methods, techniques, approaches are also widely used, namely:

Situational Language Teaching

Whole Language Approach

Task-Based Language Teaching

Total Physical Response

Natural Approach


Bilans punktów ECTS:

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi 2 ECTS

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 1 ECTS - 60 h w każdym semestrze,


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 15h = 0,5 ECTS

• przygotowanie prezentacji – 15h = 0,5 ECTS


w sumie: 60h = 2 pkt ECTS

Skrócony opis:

Poprzez stosowanie różnych technik i metod nauczania a także monitorowanie systematycznej własnej pracy studenta, student na koniec kursu ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej B2+, preferowany jednakże poziom C1.

Pełny opis:

Poprzez stosowanie różnych technik i metod nauczania, w tym:

• Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

• Metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne

• Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

• Metody eksponujące (film, pokaz),

a także monitorowanie systematycznej własnej pracy studenta, student na koniec kursu ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej B2+/C1, a w tym powinien:

- znać materiał gramatyczny na poziomie zaawansowanym (w tym między innymi modal verbs, conditionals, substitution, ellipsis, emphasis, cleft sentences, reported speech, passives), - świadomie rozpoznawać, identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i poziomie sformalizowania, identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby wzbogacania słownictwa.

- umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym języku obcym

- wykazywać się pogłębionymi umiejętnościami filologicznymi w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

- być w stanie decydować o odpowiednim doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii.

Literatura:

1. English File 3rd Ed.- Advanced Student’s Book i Workbook, autorzy: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, wyd. Oxfrord University Press, Oxford 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Successful Writing Upper Intermediate - Virginia Evans – Express Publishing, Swansea 2010

2. First Certificate Language Practice Michael Vince – Macmillan Heinemann, Oxford 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.