Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski- poziom B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-OR/B2+/B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski- poziom B2+
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudzińska
Prowadzący grup: Barbara Rudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest systematyczne podnoszenie poziomu umiejętności językowych, koncentrując się zarówno na biegłości posługiwania się językiem angielskim w mowie jak i piśmie jak i szeroko rozumianej poprawności.


Wymagania wstępne:

Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata), ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zaliczenie drugiego semestru odbywa się na podstawie obecności, 3 testów śródsemestralnych weryfikujących przyswojenie materiału leksykalnego i gramatycznego obowiązującego na zajęciach, aktywnego udziału w zajęciach, wykonywanie dodatkowej pracy w domu.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci podlegają zarówno ewaluacji stałej, na którą składają się:

- ocena wypowiedzi ustnych,

- aktywności na zajęciach,

- pracy zleconej do przygotowania w domu

a także ewaluacja postępów:

- 3 testy w semestrze, testy zaliczeniowe

- egzamin (pisemny i ustny) dla studentów III roku


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się głównie na metodzie uczenia języka drugiego zwanej

Communicative Language Teaching,

wykorzystywane są jednakże szeroko następujące techniki i podejścia do nauczania języka obcego:

Situational Language Teaching

Whole Language Approach

Task-Based Language Teaching

Total Physical Response

Natural Approach
Continuous evaluation - is based on oral performance, participation in group and pair work, homework and mid-term tests

Summarising evaluation -oral and written exam

1. the mark from the exam makes the final grade

2. written part - tests reading comprehension, grammar and vocabulary level

3. oral part - answering the drawn question, comparing and contrasting - the description of the visual material

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 1 ECTS - 60 h w każdym semestrze,


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 15h = 0,5 ECTS

• lektura wskazanych przez prowadzącego materiałów – 15h = 0,5 ECTS


w sumie: 60h = 2 pkt ECTS


Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym B2+ wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie.

Pełny opis:

Używając wielorakich metod i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim:

- czytanie

- poszerzanie słownictwa

- słuchanie

- przyswajanie i ćwiczenie gramatyki

- posługiwanie się językiem angielskim

- pisanie

- mówienie

W letnim semestrze w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File rozdziały 7-10, w którym położony jest szczególny nacisk na opanowanie języka pisanego. W trakcie zajęć objaśniane są kolokacje, związki frazeologiczne oraz konstrukcje gramatyczne. Studenci robią ćwiczenia, dotyczące przerobionego słownictwa i zagadnień gramatycznych oraz piszą wypracowania na zadane tematy.

Literatura:

 English File 3rd Ed.- Advanced Student’s Book i Workbook, autorzy: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, wyd. Oxfrord University Press, Oxford 2015

Literatura uzupełniająca:

• Successful Writing Upper Intermediate - Virginia Evans – Express Publishing, Swansea 2010

 First Certificate Language Practice Michael Vince – Macmillan

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudzińska
Prowadzący grup: Barbara Rudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest systematyczne podnoszenie poziomu umiejętności językowych, koncentrując się zarówno na biegłości posługiwania się językiem angielskim w mowie jak i piśmie jak i szeroko rozumianej poprawności.


Wymagania wstępne:

Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata), ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zaliczenie drugiego semestru odbywa się na podstawie obecności, 3 testów śródsemestralnych weryfikujących przyswojenie materiału leksykalnego i gramatycznego obowiązującego na zajęciach, aktywnego udziału w zajęciach, wykonywanie dodatkowej pracy w domu.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci podlegają zarówno ewaluacji stałej, na którą składają się:

- ocena wypowiedzi ustnych,

- aktywności na zajęciach,

- pracy zleconej do przygotowania w domu

a także ewaluacja postępów:

- 3 testy w semestrze, testy zaliczeniowe

- egzamin (pisemny i ustny) dla studentów III roku


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się głównie na metodzie uczenia języka drugiego zwanej

Communicative Language Teaching,

wykorzystywane są jednakże szeroko następujące techniki i podejścia do nauczania języka obcego:

Situational Language Teaching

Whole Language Approach

Task-Based Language Teaching

Total Physical Response

Natural Approach
Continuous evaluation - is based on oral performance, participation in group and pair work, homework and mid-term tests

Summarising evaluation -oral and written exam

1. the mark from the exam makes the final grade

2. written part - tests reading comprehension, grammar and vocabulary level

3. oral part - answering the drawn question, comparing and contrasting - the description of the visual material

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 1 ECTS - 60 h w każdym semestrze,


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 15h = 0,5 ECTS

• lektura wskazanych przez prowadzącego materiałów – 15h = 0,5 ECTS


w sumie: 60h = 2 pkt ECTS


Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym B2+ wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie.

Pełny opis:

Używając wielorakich metod i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim:

- czytanie

- poszerzanie słownictwa

- słuchanie

- przyswajanie i ćwiczenie gramatyki

- posługiwanie się językiem angielskim

- pisanie

- mówienie

W letnim semestrze w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File rozdziały 7-10, w którym położony jest szczególny nacisk na opanowanie języka pisanego. W trakcie zajęć objaśniane są kolokacje, związki frazeologiczne oraz konstrukcje gramatyczne. Studenci robią ćwiczenia, dotyczące przerobionego słownictwa i zagadnień gramatycznych oraz piszą wypracowania na zadane tematy.

Literatura:

 English File 3rd Ed.- Advanced Student’s Book i Workbook, autorzy: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, wyd. Oxfrord University Press, Oxford 2015

Literatura uzupełniająca:

• Successful Writing Upper Intermediate - Virginia Evans – Express Publishing, Swansea 2010

 First Certificate Language Practice Michael Vince – Macmillan

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.